Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza

Umowa nr: RPPM.11.04.00-22-0012/15-00

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020
 • Oś priorytetowa 11 Środowisko
 • Działanie 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej

Współfinansowanie z EFRR

 • Wartość projektu: 2 830 973,41 PLN
 • Wkład Funduszy Europejskich: 1 875 666,39 PLN

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest zapewnienie ochrony bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza.

Cele szczegółowe (gwarantujące osiągnięcie celu głównego):

 • wypełnienie działań ochronnych wynikających z planów ochrony i zadań ochronnych wyznaczonych przepisami prawa dla rezerwatów;
 • stworzenie odpowiednich warunków technicznych i środowiskowych (związanych z ich bezpośrednim otoczeniem) dla zachowania objętych projektem populacji i ekosystemów, a więc dla zachowania bioróżnorodności rezerwatów objętych projektem;
 • zapewnienie właściwej relacji człowiek-środowisko w lokalizacjach objętych projektem;
 • skierowanie zwiększonych zasobów finansowych na realizację zadań z zakresu zapewnienia bioróżnorodności.

Cele operacyjne (wytyczne dla działań niezbędnych do osiągnięcia rezultatów projektu):

 • stworzenie, bądź przywrócenie do funkcji infrastruktury ochronnej;
 • stworzenie, bądź przywrócenie do funkcji infrastruktury regulującej stosunki wodne;
 • zmniejszenie antropopresji;
 • właściwe dla danych gatunków/ekosystemów działania z zakresu ochrony czynnej;
 • stworzenie w rezerwatach warunków umożliwiających realizację ochrony czynnej;
 • stworzenie infrastruktury zapewniającej ukierunkowanie ruchu turystycznego;
 • stworzenie infrastruktury edukacyjnej i turystycznej zapewniającej prawidłowość procesu obcowania z przyrodą (bezszkodowej dla tej ostatniej) oraz budującej postawy proekologiczne;
 • zapewnienie właściwej komunikacji z interesariuszami projektu (szczególnie mieszkańcami i turystami) w zakresie działań projektowych (społeczna odpowiedzialność projektu);
 • zapewnienie danych dla określania kierunków dalszej ochrony w drodze oceny sytuacji gatunków/ekosystemów w trakcie projektu;
 • monitoring w rezerwatach, gdzie jest to wymagane;
 • właściwe zarządzanie finansowe projektem w czasie.

Cele pośrednie (oddziaływania projektu):

 • wpływ na potencjał do wzrostu liczby turystów nastawionych na kontakt z przyrodą;
 • wpływ na wzrost potencjału generowania przychodów z turystyki w miejscowościach objętych projektem;
 • podniesienie świadomości środowiskowej i postaw proeokologicznych społeczeństwa w zakresie obcowania z naturą oraz konieczności powadzenia działań ochronnych.

Planowane efekty:

Wśród zasadniczych wskaźników projektu wymienić można: wsparcie 18 form ochrony przyrody, odnowienie 7,1 km szlaków turystycznych oraz przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej, związanej z edukacją ekologiczną.


Kontakt:

Małgorzata Majerczyk

Edyta Słomczyńska

 

 


Inne materiały inofrmacyjno-edukacyjne:

ZałącznikWielkośćData
PDF icon Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza - folder informacyjny1.36 MB23-02-2017

Aktualności związane z projektem:

01-03-2017
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zwyciężył w kategorii Pomorskie Euroinspiracje podczas gali „Pomorskie Sztormy 2016”. Uroczystość odbyła się 28 lutego 2017 roku w Teatrze Kameralnym w Sopocie.  Nagrodzony został projekt „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów...
14-02-2017
Głosuj na dziewiątkę! „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza” – to tytuł projektu, na który można głosować w plebiscycie Pomorskie Sztormy „Gazety Wyborczej Trójmiasto” i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Zadanie realizowane jest przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony...
19-12-2016
13 grudnia 2016 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina odbyła się konferencja promująca projekt „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”, dofinansowany ze  środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z 11 Osi...