Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza kolejną edycję konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2017)

Data publikacji:  16-01-2017

Cel konkursu

Zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery.

Termin składania wniosków

Termin składania wniosków upływa 19.05.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 23.06.2017 r.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Funduszu w terminie do 30.06. 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres funduszu w formie pisemnego wniosku według wzoru o symbolu w-CzP/2017 wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

ul. Rybaki Górne 8

80-861 Gdańsk

Kto może składać wniosek?

Konkurs adresowany jest do osób prawnych - jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz podmiotów realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej, dotyczące zaopatrzenia w energię cieplną  - realizujących zadania na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia, Sopot)

Zadania konkursowe

Modernizacja źródeł ciepła poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich:

  1. kotłami opalanymi gazem /olejem opałowym,
  2. źródłami ciepła OZE (pompy ciepła, kotły na biomasę),

Dofinansowaniu nie podlegają kotły opalane na biomasę realizowane na terenie miast.

      3. podłączeniem do sieci ciepłowniczej.

Formy dofinansowania

Dotacja

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Funduszu na zadania związane z modernizacją systemu grzewczego dla odbiorcy ostatecznego może wynieść nie więcej niż  35% kosztów kwalifikowanych przez niego poniesionych. Wnioskodawca zobowiązany jest do co najmniej 5% udziału środków własnych w kosztach kwalifikowanych zadania.

Warunkiem udziału w konkursie są działania informacyjno – edukacyjne, które Wnioskodawca powinien wykonać ze środków własnych lub bezkosztowo.

Kwota dotacji ze środków Funduszu dla danego źródła ciepła uzależniona jest od rodzaju zastosowanego paliwa. Szczegółowe informacje znajdą państwo w Regulaminie konkursu. Zapraszamy do zapoznania się. Zakładka Fundusze krajowe/ konkursy/Czyste Powietrze Pomorza (edycja2017).

Informacje szczegółowe:

W sprawach dotyczących naboru dla „Czyste Powietrze Pomorza” informacja pod nr tel. (58) 743 18 00, fundusz@wfos.gdansk.pl a także:

  1. Anna Zygmunt, tel. (58) 743 18 51, anna.zygmunt@wfos.gdansk.pl
  2. Andżelina Detmer, tel. (58) 743 18 68, andzelina.detmer@wfos.gdansk.pl
  3. Joanna Chajęcka, tel. (58) 743 18 78, joanna.chajecka@wfos.gdansk.pl
  4. Wojciech Kłoszewski, tel. (58) 743 18 65, wojciech.kloszewski@wfos.gdansk.pl

Zespół Doradców Energetycznych, doradztwo@wfos.gdansk.pl