Porozumienie o współpracy w zakresie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku jako partner Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

świadczy bezpłatne usługi doradcze związane z przygotowaniem projektów w zakresie Osi Priorytetowej 10 Energia oraz Osi Priorytetowej 11 Środowisko  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Wsparcie merytoryczne dla instytucji publicznych, stowarzyszeń i przedsiębiorców realizujących projekty środowiskowe na terenie województwa pomorskiego

Dlaczego warto korzystać z pomocy WFOŚiGW w Gdańsku?

Wsparcie dla Wnioskodawców:

 • Wsparcie w zakresie kompleksowej analizy problemów środowiskowych;
 • Wsparcie w przygotowaniu projektów inwestycyjnych odpowiadających potrzebom określonym w dokumentach strategicznych i planistycznych;
 • Pomoc w wyznaczeniu zakresu rzeczowego inwestycji środowiskowych;
 • Analiza audytów energetycznych;
 • Wsparcie przy konstruowaniu montażu finansowego;
 • Pomoc w zakresie opracowania studium wykonalności;
 • Analiza przygotowania projektu pod kątem wymogów formalno-prawnych;
 • Konsultacje poprawności procedury OOŚ;
 • Analiza przygotowywanych projektów pod kątem wypełnienia warunków konkursowych.

Wparcie udzielane będzie podczas konferencji i szkoleń oraz indywidualnych spotkań z wnioskodawcami RPO WP 2014-2020 w wybranych obszarach tematycznych

(z uwzględnieniem kwestii adaptacji do zmian klimatu oraz spełnienia wymogów dyrektyw UE)

Obszary tematyczne wsparcia:

 • Gospodarka niskoemisyjna
 • Efektywność energetyczna & OZE
 • Redukcja emisji
 • Zapobieganie i ogranieczanie skutków zagrożeń naturalnych
 • Gospodarka odpadami komunalnymi
 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Ochrona bioróżnorodności*

*Wsparcie w obszarze ochrony bioróżnorodności realizowane będzie wyłącznie poprzez organizację konferencji lub szkoleń, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez IZ RPO WP 2014-2020

Skorzystaj z pomocy specjalistów!

Już dzisiaj, skontaktuj się z nami - konsultacjerpo@wfos.gdansk.pl

Logotypy środków unijnych oraz Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego

ZałącznikWielkośćData
PDF icon Bezpłatne wsparcie w aplikowaniu o środki unijne - ulotka informacyjna3.09 MB02-12-2016