Tytuł konkursu: 

Prosument dla Pomorza – Zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii edycja 2014-2015

Informacja

Zarząd WFOŚiGW w Gdańsku informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wycofał się z finansowania następujących programów priorytetowych:

  • „Poprawa jakości powietrza. Część 2) Kawka - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł”,
  • „Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Ryś - termomodernizacja budynków jednorodzinnych”,
  • „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2c) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej“.

W związku z powyższym, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zmuszony jest odstąpić od realizacji następujących konkursów tematycznych dla województwa pomorskiego:

  • „KAWKA dla Pomorza – ograniczenie niskiej emisji (edycja 2015)”,
  • „Prosument dla Pomorza – Zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”
  • „Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych”.

Wnioski wstępnie zakwalifikowane do dofinansowania przez WFOŚiGW w Gdańsku będą analizowane pod kątem zapewnienia alternatywnych źródeł finansowania.

Zaktualizowano:  17-07-2016

Informacja o planowanym naborze

W związku z przewidywanymi zmianami w Programie Priorytetowym Prosument Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewidujemy ogłoszenie nowego konkursu „Prosument dla Pomorza” w I kwartale 2016 roku.

Więcej informacji na temat zmian w programie priorytetowym znajdą Państwo na stronie internetowej NFOŚiGW (odnośnik otwiera nowe okno przeglądarki).

 

Zaktualizowano:  15-12-2015

Informacja o zakresie dokumentów wymaganych do złożenia jako rozliczenie umów

Wzory formularzy stanowiących rozliczenie umowy należy pobrać z zakładki Obsługa beneficjentów -> Formularze do pobrania -> Druki dotyczące zawartych umów.

Do powyższych druków należy dołączyć dokumenty odpowiadające rodzajowi zrealizowanej instalacji:

ZałącznikWielkośćData
Office spreadsheet icon Osiągnięty efekt ekologiczny (O.EFEKT-PR/2014)128 KB20-10-2016
Microsoft Office document icon Protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia41 KB20-10-2016
Microsoft Office document icon Lista sprawdzająca zrealizowanej instalacji źródła ciepła opalanego biomasą (LSB2)55.5 KB20-10-2016
Microsoft Office document icon Lista sprawdzająca zrealizowanej instalacji systemu fotowoltaicznego (LSF2)54 KB20-10-2016
Microsoft Office document icon Lista sprawdzająca zrealizowanej instalacji kolektorów słonecznych (LSK2)51 KB20-10-2016
Microsoft Office document icon Lista sprawdzająca zrealizowanej instalacji układu mikrokogeneracyjnego (LSM2)55.5 KB20-10-2016
Microsoft Office document icon Lista sprawdzająca zrealizowanej instalacji pompy ciepła (LSP2)54 KB20-10-2016
Microsoft Office document icon Lista sprawdzająca zrealizowanej instalacji małej elektrowni wiatrowej (LSW2)54 KB20-10-2016
Zaktualizowano:  15-12-2015

Informacja o zakończeniu naboru wniosków

Informujemy, że dotychczasowy nabór wniosków w ramach konkursu „Prosument dla Pomorza – zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (edycja 2014-2015)” został zakończony.

Na podstawie zmienionego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu priorytetowego opracowany zostanie zaktualizowany regulamin konkursu wraz z załącznikami.

Rozpoczęcie nowego naboru planowane jest na początek IV kwartału 2015 r.

Więcej informacji na temat zmian w programie priorytetowym znajdą Państwo na stronie internetowej NFOŚiGW (odnośnik otwiera nowe okno przeglądarki).

ZałącznikWielkośćData
PDF icon Program Priorytetowy NFOŚiGW – Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2)294.6 KB20-10-2016
Zaktualizowano:  16-09-2015

Informacja

Informujemy, że w związku z wprowadzonymi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmianami w programie  priorytetowym  „Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” nabór wniosków do WFOŚiGW w Gdańsku na dotychczacowych warunkach przedmiotowego konkursu „Prosument dla Pomorza” trwa do 31.07.2015r.

Na podstawie zmienionego programu priorytetowego opracowany zostanie zaktualizowany regulamin konkursu wraz z załącznikami i opublikowany na stronie internetowej Funduszu w zakładce KONKURSY.

Więcej informacji na temat zmian w programie priorytetowym znajdą Państwo na stronie internetowej NFOŚiGW (odnośnik otwiera nowe okno przeglądarki).

Zaktualizowano:  27-07-2015

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza konkurs pod nazwą „Prosument dla Pomorza – Zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” (edycja 2014-2015).

Konkurs realizowany jest w oparciu o Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

Beneficjentami konkursu są:

  • wspólnoty mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,
  • spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,

zlokalizowanymi na terenie województwa pomorskiego.

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres Funduszu w formie pisemnego wniosku według wzoru o symbolu w-PR/2014 wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.

Nabór wniosków ma charakter ciągły i będzie trwać nie dłużej niż do końca roku 2015 lub do momentu wydania komunikatu o zamknięciu naboru.

Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu.

ZałącznikWielkośćData
PDF icon Regulamin konkursu (opublikowano: 21.10.2014r.)148.64 KB20-10-2016
Microsoft Office document icon Wniosek w-PR/2014 (opublikowano: 21.10.2014r.)114.5 KB20-10-2016
Office spreadsheet icon Montaż finansowy MONTAŻ-PR/2014 (opublikowano: 21.10.2014r.)32 KB20-10-2016
Microsoft Office document icon Charakterystyka zadania CHAR-PR/2014 (opublikowano: 21.10.2014r.)30 KB20-10-2016
Office spreadsheet icon Harmonogram rzeczowo-finansowy HRF-PR/2014 (opublikowano: 21.10.2014r.)30 KB20-10-2016
Office spreadsheet icon Planowane efekty ekologiczne P.EFEKTY-PR/2014 (opublikowano: 21.10.2014r.)127.5 KB20-10-2016
Office spreadsheet icon Listy sparwdzające dla projektanta LSP-PR/2014 (opublikowano: 21.10.2014r.)122.5 KB20-10-2016
PDF icon Program Priorytetowy NFOŚiGW – Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) (opublikowano: 21.10.2014r.)190.25 KB20-10-2016