Nabór wniosków

I Etap - kwalifikacja wniosków

Nabór ogólny prowadzony jest zgodnie z Zasadami udzielania dofinansowania z uwzględnieniem listy priorytetów na dany rok.

ZałącznikWielkośćData
Microsoft Office document icon Wniosek - w/2017-czerwiec - formularz obowiązujący w przypadku ubiegania się o dofinansowanie zadania230.5 KB12-06-2017
Microsoft Office document icon A. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA (zamieszczono 12.06.2017r.)32 KB12-06-2017
Microsoft Office document icon B. OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zamieszczono 31.12.2013r.)24.5 KB15-01-2016
Microsoft Office document icon C. PLANOWANY EFEKT EKOLOGICZNY - Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi (zamieszczono 27.02.2017r.)123.5 KB27-02-2017
Microsoft Office document icon C1. Definicje, wskazówki, przykłady dotyczące efektu ekologicznego pkt. C (zamieszczono: 02.04.2015r.)58.5 KB15-01-2016
PDF icon C2. PLANOWANY EFEKT EKOLOGICZNY - mapa głównych jednostek hydrograficznych (zamieszczono 08.02.2013r.)21.39 MB15-01-2016
Office spreadsheet icon D. PLANOWANY EFEKT EKOLOGICZNY - Ochrona atmosfery i ochrona przed hałasem (zamieszczono 03.03.2017r.)101.5 KB03-03-2017
Microsoft Office document icon E. PLANOWANY EFEKT EKOLOGICZNY - Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi (zamieszczono 02.04.2015r.)85.5 KB15-01-2016
Office spreadsheet icon F. MONTAŻ FINANSOWY PLANOWANEGO ZADANIA (zamieszczono 7.03.2014r.)34.5 KB15-01-2016
Office spreadsheet icon G. PP.I – informacja o pomocy publicznej dla podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis (zamieszczono 25.11.2014r., zaktualizo143.5 KB15-01-2016
Microsoft Office document icon H. PP.II – informacja o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis 264.5 KB15-01-2016
Office spreadsheet icon I. DOTACJA - przykładowy harmonogram rzeczowo-finansowy (zamieszczono: 17.11.2011r.)22 KB15-01-2016
Office spreadsheet icon J. POŻYCZKA - przykładowy harmonogram rzeczowow-finansowy (zamieszczono: 6.02.2012r.)20.5 KB15-01-2016
Plik K. POŻYCZKO-DOTACJA - przykładowy harmonogram rzeczowow-finansowy (zamieszczono: 4.04.2014r.)13.21 KB15-01-2016

II Etap - realizacja zadania

  • W przypadku pozytywnej kwalifikacji zadania Wnioskodawca zobowiązany jest w terminie wskazanym w piśmie informującym o kwalifikacji zadania potwierdzić gotowość do skorzystania z przynanego dofinansownia.
  • Po potwierdzeniu gotowości do skorzystania z udzielonego wsparcia, należy w uzgodnieniu ze wskazanym dla danego wniosku pracownikiem monitorującym uzupełnić wymagane dokumenty, na których podstawie sporządzona zostanie umowa cywilnoprawna określająca warunki realizacji zadania.
  • Wypłata środków w ramach zawartej umowy następuje na pisemne wystąpienie Beneficjenta złożone na formularzach zmaieszczonych poniżej (proszę wybrać odpowiedni formularz, odpowiadający rodzajowi zawartej umowy).
ZałącznikWielkośćData
Microsoft Office document icon A.1. OŚWIADCZENIE o przekazanie środków finansowych - str. 1 (zamieszczono 12.06.2017r.)43 KB12-06-2017
Office spreadsheet icon A.2. OŚWIADCZENIE o przekazanie środków finansowych - str. 2 (zamieszczono 12.06.2017r.)29.5 KB12-06-2017

III Etap - rozliczenie zadania

W celu rozliczenia zadania beneficjent zobowiązany jest do przedłożenia (przed dniem określonym w umowie) poprawnie wypełnionego druku rozliczenia zadania wraz z wymaganymi załącznikami.

W trakcie oceny realizacji weryfikowany jest osiągnięty efekt merytoryczny oraz rzeczowy zadania, a także poprawność formalna dokumentacji dotyczącej zrealizowanego zadania.

ZałącznikWielkośćData
Microsoft Office document icon B.1. ROZLICZENIE umowy - str. 1 i 2 (zamieszczono 12.06.2017r.)85 KB12-06-2017
Office spreadsheet icon B.2. ROZLICZENIE umowy - str. 3 (zamieszczono 12.06.2017r.)30 KB12-06-2017
Microsoft Office document icon C. OSIĄGNIĘTY EFEKT EKOLOGICZNY - Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi (zamieszczono 27.02.2017r.)136 KB27-02-2017
Microsoft Office document icon C1. Definicje, wskazówki, przykłady dotyczące efektu ekologicznego pkt. C (zamieszczono 02.04.2015r.)58.5 KB15-01-2016
Office spreadsheet icon D. OSIĄGNIĘTY EFEKT EKOLOGICZNY - Ochrona atmosfery i ochrona przed hałasem (zamieszczono 03.03.2017r.)111.5 KB03-03-2017
Microsoft Office document icon E. OSIĄGNIĘTY EFEKT EKOLOGICZNY - Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi (zamieszczono 02.04.2015r.)95 KB15-01-2016

Umorzenie pożyczki

Udzielane jest zgodnie z aktualnie obowiązujacymi Zasadami udzielania dofinansowania

ZałącznikWielkośćData
Plik F. WNIOSEK O UMORZENIE części pożyczki udzielonej ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (zamieszczono 12.06.2017r.)85.53 KB12-06-2017