Zasady udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

I.  OGÓLNE  ZASADY

§ 1

 1. Dofinansowanie ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zwanego dalej Funduszem, udzielane jest na cele określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zm.) zgodnie z listą przedsięwzięć priorytetowych, kryteriami wyboru przedsięwzięć i planem działalności Funduszu na kolejne lata.
 2. Fundusz udziela dofinansowania w formie pożyczek, dotacji, w tym dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, oraz przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym.
 3. Dofinansowanie udzielane ze środków finansowych Funduszu podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r.o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).
 4. Dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z funduszy zagranicznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej, odbywa się z uwzględnieniem wymogów i zasad dla nich obowiązujących.
 5. Dofinansowanie zadań ze środków finansowych udostępnionych Funduszowi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z udziałem środków NFOŚiGW odbywa się z uwzględnieniem wymogów i zasad określonych przez NFOŚiGW.

§ 2

 1. Fundusz udziela dofinansowania na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 2. Umowa zawierana jest po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku sporządzonego według wzoru obowiązującego w Funduszu i po spełnieniu przez wnioskodawcę wymagań wynikających z przyjętych w Funduszu procedur, z zastrzeżeniem pkt 8.
 3. Wnioski o dofinansowanie zadań, z zastrzeżeniem pkt 7 i 8, należy składać w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego wnioskowany rok przyznania dofinansowania.Wnioski złożone do 30 listopada zostaną poddane kwalifikacji nie później niż do końca I kwartału wnioskowanego roku przyznania dofinansowania.

Wnioski złożone po 30 listopada zostaną poddane kwalifikacji w miarę posiadanych przez Fundusz środków finansowych, nie rzadziej niż raz na kwartał.

Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Funduszu.

Data stempla pocztowego może decydować o zachowaniu terminu pod warunkiem jednoczesnego przekazania w terminie wniosku za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.

 1. Fundusz zawiadamia wnioskodawcę pismem o wyniku kwalifikacji wniosku.
 2. Pozytywna kwalifikacja wniosku jest ważna do 4 miesięcy. W okresie ważności kwalifikacji wnioskodawca zobowiązany jest dopełnić wszelkich formalności i wymagań Funduszu umożliwiających podpisanie umowy.

Fundusz może przedłużyć ww. termin na pisemne uzasadnione wystąpienie wnioskodawcy.

 1. Niedotrzymanie ww. terminu jest traktowane jako rezygnacja z dofinansowania ze środków Funduszu. Dalsze ubieganie się o dofinansowanie zadania wymaga złożenia nowego wniosku, który zostanie ponownie poddany kwalifikacji, zgodnie z niniejszymi Zasadami. 
 2. Na realizację wybranych zadań i programów Fundusz może ogłaszać konkursy, które przeprowadza się na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd Funduszu i podanych do publicznej wiadomości na stronie internetowej Funduszu nie później niż na jeden miesiąc przed upływem terminów składania wniosków.
 3. Zarząd Funduszu, uwzględniając terminy wynikające z harmonogramu prac nad projektem ustawy budżetowej, corocznie ustala termin składania wniosków przez państwowe jednostki budżetowe i podaje go do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Funduszu.

§ 3

 1. Fundusz udziela dofinansowania do kosztów kwalifikowanych po przedstawieniu przez wnioskodawcę zbilansowanych źródeł finansowania zadania.
 2. Do kosztu kwalifikowanego zadania dofinansowanego ze środków Funduszu zalicza się koszty niezbędne do poniesienia w celu jego realizacji, za wyjątkiem:
  1. kosztów funkcjonowania podmiotu realizującego zadanie oraz zakupu nieruchomości, chyba że koszty dotyczą zarządzania zadaniem (np. nadzór techniczny i merytoryczny),
  2. kosztów finansowych obsługi zadania, w tym odsetek od zadłużenia,
 3. Udzielanie dofinansowania jest uzależnione od wywiązania się przez wnioskodawcę z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz od wywiązania się ze zobowiązań w stosunku do Funduszu wynikających z wcześniej zawartych umów, a także od stosowania kryteriów i/lub wymagań ekologicznych ograniczających negatywny wpływ zamawianych produktów/usług na środowisko.
 4. Fundusz może pokryć koszty poniesione przez wnioskodawcę przed datą zawarcia umowy o dofinansowanie, jeżeli zostały one poniesione po podjęciu przez Zarząd Funduszu decyzji o zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania.
 5. Udzielone przez Fundusz dofinansowanie nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych zadania, z zastrzeżeniem pkt 6.
 6. Dofinansowanie może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych zadania w przypadku zadań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody, a także zadań, o których mowa w § 2 pkt 7, lub w szczególnych przypadkach zadań realizowanych przez podmioty sektora finansów publicznych i organizacje pozarządowe.
 7. Fundusz nie udziela dofinansowania na zadania zakończone, z zastrzeżeniem pkt 8.
 8. W szczególnych przypadkach takich jak:
  1. zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, zdarzeń losowych czy sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi,
  2. zadania, które uzyskały dofinansowanie z funduszy zagranicznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej,

dopuszcza się możliwość dokonania przez Fundusz refundacji kosztów zadań zakończonych lub kosztów poniesionych przed podjęciem przez Zarząd Funduszu decyzji o zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania. 

§ 4

 1. Fundusz na każdym etapie rozpatrywania wniosku o udzielenie dofinansowania może zażądać od wnioskodawcy opinii lub ekspertyz dotyczących celowości lub efektywności techniczno-ekonomicznej wnioskowanego do dofinansowania zadania, jak również samodzielnie zlecić ich wykonanie.
 2. Wnioskodawcy nie podlegający ustawie Prawo zamówień publicznych obowiązani są do wyboru dostawców lub wykonawców w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

II.  ZASADY  UDZIELANIA,  ROZLICZANIA  I  UMARZANIA  POŻYCZEK

§ 5

 1. Fundusz udzielając pożyczek stosuje preferencyjne oprocentowanie ustalane w odniesieniu do stopy redyskonta weksli ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski.
 2. Wysokość oprocentowania pożyczki wynosi 0,5 – 1,0 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym ale nie mniej niż 3% w stosunku rocznym i jest niezmienna w danym roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem pkt 3. Na każdy kolejny rok kalendarzowy wysokość oprocentowania jest określana na podstawie wartości stopy redyskonta weksli obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku.
 3. Na zadania i programy realizowane w ramach konkursów, o których mowa w § 2 pkt 7 Fundusz może udzielać pożyczek o oprocentowaniu innym niż określone w pkt 2 lub pożyczek nieoprocentowanych.
 4. Karencja w rozpoczęciu spłaty kapitału pożyczki nie może być dłuższa niż 6 miesięcy od daty przekazania zadania do eksploatacji.
 5. Okres kredytowania stosowany przy udzielaniu pożyczek wynosi do 6 lat.
 6. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Funduszu może przedłużyć okres kredytowania, lecz nie dłużej niż o 4 lata.
 7. Dla pożyczek udzielanych z wykorzystaniem środków NFOŚiGW mogą obowiązywać inne zasady udzielania pożyczek i ich częściowego umarzania, dostosowane do specyfiki i wymogów odpowiednich Programów Priorytetowych NFOŚiGW, z których te środki pochodzą.
 8. Fundusz może pobierać opłatę za gotowość środków w przypadku przekroczenia przez pożyczkobiorcę umownego terminu wypłaty pożyczki lub jej transzy. Wysokość opłat oraz zasady ich pobierania ustala Zarząd Funduszu i podaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach internetowych Funduszu.

§ 6

 1. Fundusz może udzielać pożyczek na zachowanie płynności finansowej zadań realizowanych z udziałem środków z funduszy zagranicznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej, zwanych dalej pożyczkami płatniczymi, do wysokości udziału środków zagranicznych lecz nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych zadania, na okres do dnia otrzymania pomocy finansowej z wyżej wymienionych środków.
 2. Wysokość oprocentowania pożyczki płatniczej wynosi 0,5 – 1,0 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym, ale nie mniej niż  4% w stosunku rocznym i jest stała przez cały okres trwania umowy.
 3. Utrata pomocy finansowej lub opóźnienie w jej otrzymaniu, bez względu na ich przyczyny, nie zwalnia pożyczkobiorcy z obowiązku zwrotu pożyczki w terminie określonym w umowie.

§ 7

Fundusz może wypowiedzieć umowę pożyczki w wypadku, gdy:

 1. pożyczkobiorca nie przystąpił w terminie lub odstąpił od realizacji zadania, na które pożyczka została udzielona,
 2. pożyczka lub jej część zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie,
 3. nie został osiągnięty planowany efekt rzeczowy lub efekt ekologiczny,
 4. upadło lub znacząco obniżyło wartość choćby jedno z zabezpieczeń spłaty pożyczki,
 5. spłata pożyczki lub oprocentowania nie przebiega terminowo,
 6. pożyczkobiorca nie spełnia innych warunków ustalonych w umowie.

§ 8

Pożyczka udzielona ze środków Funduszu podlega rozliczeniu obejmującemu:

 1. rozliczenie otrzymanych środków finansowych,
 2. udokumentowanie osiągnięcia zaplanowanego efektu rzeczowego i ekologicznego,

Szczegółowy tryb rozliczenia dostosowany do charakteru zadania określa umowa pożyczki.

§ 9

 1. Pożyczka udzielona ze środków Funduszu może być częściowo umorzona, z zastrzeżeniem pkt 2, na pisemny wniosek pożyczkobiorcy, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
  1. zadanie zostało wykonane w terminie i rozliczone zgodnie z § 8,
  2. spłacono odpowiednią część pożyczki,
  3. na dzień złożenia wniosku o umorzenie pożyczki utrzymywany jest osiągnięty efekt ekologiczny,
  4. pożyczkobiorca wywiązuje się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ze zobowiązań w stosunku do Funduszu wynikających z wcześniej zawartych umów.
 2. Nie podlegają umorzeniu:
  1. pożyczki płatnicze,
  2. kwoty pożyczek, o umorzenie których pożyczkobiorca wystąpił po ich spłacie,
  3. nieoprocentowane pożyczki, o których mowa w § 5 pkt 3,
  4. pożyczki udzielone ze środków udostępnionych Funduszowi przez inne jednostki,
  5. pożyczki, których okres spłaty określony w umowie nie przekracza 2 lat.
 3. Kwota umorzenia nie może być wyższa niż:
  1. 25% pożyczki udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego i ich związkom oraz innym podmiotom nie będącym przedsiębiorcami, z zastrzeżeniem pkt 5,
  2. 15% pożyczki udzielonej przedsiębiorcom.  
 4. Przy podejmowaniu decyzji o umorzeniu brana jest pod uwagę sytuacja finansowa Funduszu wynikająca z realizacji rocznego planu finansowego.
 5. W odniesieniu do umów pożyczek zawartych do dnia 31 grudnia 2014r. kwota umorzenia, o której mowa w pkt 3.a), nie może być wyższa niż 30% udzielonej pożyczki.

§ 10

 1. Nieterminowa spłata rat pożyczki lub odsetek określonych w umowie, lub nieterminowe rozliczenie umowy jest podstawą do obniżenia kwoty umorzenia.
 2. Kryteria obniżania kwoty umorzenia ustala Zarząd Funduszu i podaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach internetowych Funduszu. 
 3. Jeżeli udział środków dotacyjnych w finansowaniu zadania przekracza 40% jego kosztów kwalifikowanych to dopuszczalne umorzenie ulega obniżeniu o 2 punkty procentowe za każdy rozpoczęty punkt procentowy powyżej progu 40% udziału środków dotacyjnych w kosztach kwalifikowanych.

 

III.  TRYB  I  ZASADY  UDZIELANIA  I  ROZLICZANIA  DOTACJI

§ 11

 1. Fundusz może udzielać dotacji na:
  1. ochronę przyrody i krajobrazu,
  2. edukację ekologiczną,
  3. monitoring środowiska,
  4. przedsięwzięcia innowacyjne,
  5. przedsięwzięcia pilotażowe w ochronie środowiska dotyczące nowych technologii,
  6. ochronę przed powodzią i suszą,
  7. badania w ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz upowszechnianie ich wyników,
  8. systemy kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska, a w szczególności na tworzenie baz danych podmiotów korzystających ze środowiska, obowiązanych do ponoszenia opłat,
  9. zapobieganie lub likwidację poważnych awarii i ich skutków.
 2. Dotacje mogą być udzielane także na inne cele niż wymienione w pkt 1, jeżeli zadanie jest dofinansowane w ramach konkursów o których mowa w § 2 pkt 7, albo jest realizowane przez podmioty sektora finansów publicznych lub organizacje pozarządowe.

§ 12

Fundusz może wypowiedzieć umowę dotacji w wypadku, gdy:

 1. dotowany nie przystąpił w terminie lub odstąpił od realizacji zadania, na które dotacja została udzielona,
 2. dotacja lub jej część została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie,
 3. nie został osiągnięty planowany efekt rzeczowy lub efekt ekologiczny,
 4. dotowany nie spełnia innych warunków ustalonych w umowie.

§ 13

Dotacja udzielona ze środków Funduszu podlega rozliczeniu obejmującemu:

 1. rozliczenie otrzymanych środków finansowych,
 2. udokumentowanie osiągnięcia zaplanowanego efektu rzeczowego i ekologicznego,

Szczegółowy tryb rozliczenia dostosowany do charakteru zadania określa umowa dotacji.

§ 14

 1. Fundusz udziela dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych przez banki zgodnie z warunkami określonymi w umowach indywidualnych.
 2. Wysokość udzielanych dopłat może wynosić od 0,6 do 1,0 stopy redyskonta weksli.
 3. Wnioskodawca jest zobowiązany do wyboru banku oferującego najkorzystniejsze warunki kredytu.
 4. Okres dofinansowania w formie dopłat wynosi do 6 lat.

§ 15

Dopłata do oprocentowania może być udzielana na zasadach wynikających z umów o wspólnym finansowaniu przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej zawartych przez Fundusz z bankami lub innymi organizacjami finansowymi.

 

IV.  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 16

Niniejsze Zasady wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

ZałącznikWielkośćData
PDF icon Zasady udzielania dofinansowania - obow. od 01.01.2016 r. (opublikowano: 3.12.2015r.)106.92 KB15-01-2016
PDF icon Wskaźniki ekonomiczne - obow. od 1.01.2017 (opublikowano: 9.01.2017r.)421.09 KB09-01-2017
PDF icon Kryteria obniżania kwoty umorzenia pożyczki (opublikowano 31.12.2012 r.)24.35 KB15-01-2016