Gospodarka obiegu zamkniętego

Data publikacji:  03-01-2017

Gospodarka cyrkularna, cyrkulacyjna,  obiegu zamkniętego, o obiegu zamkniętym – to hasła coraz częściej pojawiąjące się w mediach, na konferencjach czy padające podczas rozmów. Modny trend czy poważne wyzwanie dla nas wszystkich? A może jedno i drugie?

Gospodarka obiegu (circular economy) stanowi jeden z priorytetów polityki gospodarczej Komisji Europejskiej. Koncepcja ta zakłada, że wszelkie produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak to jest możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane. Takie podejście ma prowadzić do stworzenia zrównoważonej, niskoemisyjnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarki. Idea ta uwzględniana jest na wszystkich etapach życia produktu: począwszy od projektowania, poprzez produkcję, konsumpcję, zbieranie odpadów, aż do ich zagospodarowania. Koncepcja promuje odejście od gospodarki linearnej (opartej na zasadzie „produkcja – zużycie - wyrzucanie”) do cyrkularnej, w której odpady traktowane są jako cenne surowce wtórne. Gospodarka o obiegu zamkniętym zwiększy konkurencyjność UE, chroniąc przedsiębiorstwa przed niedoborem zasobów i niestabilnością cen, kreując nowe możliwości biznesowe oraz innowacyjne i bardziej wydajne sposoby produkcji i konsumpcji.

2 grudnia 2015 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym (dokumenty do pobrania pod treścią artykułu) wraz z załącznikiem oraz propozycją zmian w dyrektywach dot. odpadów. Komunikat zawiera szereg propozycji odnoszących się do wszystkich etapów cyklu życia produktów, które powinny przyczynić się do przejścia na obieg zamknięty przy zapewnieniu zrównoważonej, niskoemisyjnej, efektywnej surowcowo i konkurencyjnej gospodarki. Wśród nich wymienić można:

  • ekoprojektowanie skupione na zwiększeniu trwałości produktów,
  • katalog najlepszych praktyk w zakresie gospodarowania odpadami i efektywnego gospodarowania zasobami w sektorze przemysłowym
  • rozwiązania określające wpływ produktów na środowisko
  • wprowadzenie wymagań i celów odnoszących się do gospodarowania odpadami
  • stworzenie rozwiązań określających standardy jakościowe dla surowców wtórnych
  • specyficzne rozwiązania dot. tworzyw sztucznych, odpadów spożywczych, surowców krytycznych, odpadów z budowy i rozbiórki, biomasy i bioproduktów.

Idea gospodarki cyrkularnej to nie tylko przemysł i odpady, lecz również zmiana postaw i zachęcanie do zrównoważonej konsumpcji, sortowania odpadów w celu odzysku surowców, ponownego użycia, napraw i modernizacji już wyprodukowanych urządzeń. To również korzystanie  z energii odnawialnej czy ekonomia współdzielenia, która zachęca do wspólnego użytkowania przedmiotów i dzielenia się usługami. Także dodatkowym atutem tworzenia zamkniętego obiegu surowców może być wzrost integracji społecznej, poprawa wzajemnych relacji i dbałości o najbliższe otoczenie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Gdańsku realizuje projekt pn. Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza, którego celem jest podniesienie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw wspierających zrównoważony rozwój województwa pomorskiego wśród jego mieszkańców, turystów oraz indywidualnych użytkowników korzystających ze środowiska. Tematem przewodnim kampanii na rok 2017 jest efektywne gospodarowanie zasobami, a w roku 2018 będzie nim gospodarka obiegowa. Zachęcamy do śledzenia wydarzeń, publikacji i multimediów, które sukcesywnie będą pojawiać się na naszej stronie internetowej.

Schemat - jak działa gospodarka o obiegu zamkniętym - pobrany z materiałów publikowanych przez Parlament Europejski
ZałącznikWielkośćData
PDF icon Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu 292.97 KB03-01-2017
PDF icon Załącznik do w/w Komunikatu 128.64 KB03-01-2017