Konkurs "Czyste powietrze Trójmiasta" - ogłoszony

Data publikacji:  14-02-2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza konkurs „Czyste powietrze Trójmiasta” (edycja 2017)

Cel konkursu

Zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery.

Termin składania wniosków

Termin składania wniosków upływa 02.06.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 07.07.2017 r.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Funduszu w terminie do 14.07.2017 r.

Miejsce składania wniosków

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres funduszu w formie pisemnego wniosku według wzoru o symbolu w-CzPT/2017 wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

ul. Rybaki Górne 8

80-861 Gdańsk

Do kogo adresowany jest konkurs?

Konkurs skierowany jest do osób prawnych – jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz podmiotów realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej, dotyczące zapotrzebowania w energię cieplną – realizujących zadania na obszarze Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia, Sopot).

Zadania konkursowe

Modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich:

  1. Kotłami opalanymi gazem/olejem opałowym lub,
  2. Źródłem ciepła wykorzystującym OZE (pompy ciepła) lub,
  3. Podłączeniem do sieci ciepłowniczej.

Formy dofinansowania

Dotacja

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Funduszu na zadania związane z modernizacją systemu grzewczego dla odbiorcy ostatecznego może wynieść nie więcej niż 20% kosztów kwalifikowanych przez niego poniesionych.

Wnioskodawca zobowiązany jest do co najmniej 20% udziału środków własnych w kosztach kwalifikowanych.

Warunkiem udziału w konkursie są działania informacyjno – edukacyjne, które Wnioskodawca powinien wykonać ze środków własnych lub bezkosztowo.

Kwota dotacji ze środków Funduszu dla danego źródła ciepła uzależniona jest od rodzaju zastosowanego paliwa. Szczegółowe informacje znajdą państwo w Regulaminie konkursu. Zapraszamy do zapoznania się. Zakładka Fundusze krajowe/konkursy/Czyste Powietrze Trójmiasta (edycja2017).

Informacje szczegółowe:

W sprawach dotyczących naboru dla „Czyste Powietrze Trójmiasta” informacja pod nr tel. (58) 743 18 00, fundusz@wfos.gdansk.pl a także:

Anna Zygmunt, tel. (58) 743 18 51, anna.zygmunt@wfos.gdansk.pl

Andżelina Detmer, tel. (58) 743 18 68, andzelina.detmer@wfos.gdansk.pl

Joanna Chajęcka, tel. (58) 743 18 78, joanna.chajecka@wfos.gdansk.pl

Wojciech Kłoszewski, tel. (58) 743 18 65, wojciech.kloszewski@wfos.gdansk.pl

Zespół Doradców Energetycznych, doradztwo@wfos.gdansk.pl