Konkurs dotyczący usuwania azbestu - ogłoszony

Data publikacji:  13-02-2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza kolejną edycję konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2017).

Cel konkursu

Celem konkursu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, a przez to minimalizacja szkodliwego oddziaływania azbestu na ludzi i środowisko.

Do kogo adresowany jest konkurs?

Konkurs adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego, zwanych dalej jst, które przeznaczą uzyskane z WFOŚiGW środki na finansowanie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z ich terenu.

Formy dofinansowania

Dotacja

Maksymalna wartość dofinansowania

Kwota dofinansowania zadania może wynosić do 85% kosztów kwalifikowanych, które należy obliczyć w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego:

  • nie więcej niż 800 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu;
  • nie więcej niż 400 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu.

Do kosztów kwalifikowanych Funduszu nie zalicza się podatku VAT.

Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwiana odpadów zawierających azbest, poniesione po dacie ogłoszenia konkursu.

UWAGA: Jednocześnie informujemy, że ze względu na ograniczony budżet przedmiotowego konkursu w związku z mniejszym niż w ubiegłych latach zaangażowaniem finansowym w formie dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w realizację przedmiotowego konkursu, rzeczywisty poziom dofinansowania zadań po rozstrzygnięciu konkursu może wynieść mniej niż 85% kosztów kwalifikowanych zdania. Mając na uwadze powyższe prosimy o uwzględniania we wnioskach rzeczywistego zapotrzebowania na dotację dla nieruchomości, których właściciele potwierdzili chęć realizacji zadania w 2017 roku.

Zadania konkursowe

Do konkursu mogą być zgłoszone zadania, które przeprowadzone zostaną przez Wykonawców prac wybranych przez jst przy uwzględnienie Obowiązków Oferenta i Wykonawcy prac wymienionych w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.). Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu przygotowano w oparciu o zalecenia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie realizacji przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z udziałem środków NFOŚiGW.

Terminy składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie do 14.04.2017r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 19.05.2017r.

Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 31.05.2017r.

Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Funduszu. Data stempla pocztowego może decydować o zachowaniu terminu pod warunkiem jednoczesnego przekazania w terminie wniosku za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.

Miejsce składania wniosków

Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie Funduszu lub za pośrednictwem poczty pod adresem: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (ul. Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk)

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres funduszu w formie pisemnego wniosku według wzoru o symbolu w-azbest/2017 wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.

Informacje szczegółowe

W sprawach dotyczących naboru do konkursu udziela telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej: Ireneusz Dzikowski, tel. (58) 743 18 45, ireneusz.dzikowski@wfos.gdansk.pl

Więcej informacji w zakładce Fundusze krajowe/konkursy pod adresem: https://wfos.gdansk.pl/fundusze-krajowe/konkursy/usuwanie-wyrobow-zawier...