Miliony na ochronę bioróżnorodności

Data publikacji:  26-04-2017

W Helu odbyła się konferencja podsumowująca projekt pt. Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego. Zrealizowany został przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w partnerstwie ze Stacją Morską im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, ze sporym udziałem środków z Mechanizmu Finansowego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 oraz dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku.  Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniósł ponad 2 miliony zł.

Głównym celem projektu była ochrona różnorodności biologicznej na poziomie siedliskowym i gatunkowym na obszarach cennych przyrodniczo, na których zdiagnozowano znaczący wpływ antropopresji.  Zagrożenie wpływem ludzkiej działalności dostrzeżono m.in. na siedliskach wydm i kidziny (wałów plażowych, utworzonych przez organiczne szczątki wyrzucone przez fale na brzeg morza), miejscach formującej się kolonii fok, szlakach migracyjnych ryb (łososia, jesiotra, parposza, minoga rzecznego), lęgowisk rybitw czubatej, białoczelnej i rzecznej. W rezultacie wzrosła efektywność zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000 tj. Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Zatoka Pucka, Ostoja w Ujściu Wisły, Ujście Wisły, Rezerwat Mewia Łacha oraz Nadmorski Park Krajobrazowy.

W ramach wielowątkowego i złożonego projektu podjęto realizację różnorodnych działań, wśród których wymienić można m.in.:

- monitoring obszarów zagrożonych siedlisk, bytowania fok i rybołówstwa – system do obserwacji został unowocześniony poprzez wymianę całego usprzętowienia wraz z oprogramowaniem i zescalony z funkcjonującym już na Cyplu Helskim systemem  monitoringu. Dodatkowo zakupiono dwa monitory do transmisji obrazu z kamer w Ujściu Wisły podczas pokazów i zajęć edukacyjnych;

- uruchomienie mobilnej jednostki do interwencji na wybrzeżu Morza Batyckiego i edukacji wyjazdowej w szkołach, czyli zakup mini dostawczego samochodu, który znacznie usprawnił pracę ekip badawczych i edukatorów;

- rozszerzenie możliwości obserwacji oraz diagnostyki i leczenia ssaków morskich poprzez zakup sprzętu i aparatury;

- usprawnienie zaplecza służącego akcjom informacyjnym i edukacyjnym dot. ochrony bałtyckich gatunków i siedlisk poprzez wykonanie prac remonotowo-modernizacyjnych wybranych obiektów Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry IOUG;

- doposażenie zaplecza edukacyjnego, wykorzystywanego do czynnej edukacji w zakresie ochrony bałtyckich gatunków i siedlisk. W ramach tego działania m.in. przygotowano eksponaty wypreparowanych młodych i dorosłych osobników fok oraz czaszek i szkieletów, zakupiono tablice informacyjno-edukacyjne, wydano broszurę, przeprowadzono renowację zabytkowej łodzi, utworzono kącik edukacyjny dla najmłodszych;

- działania informacyjne i promocyjne na rzecz budowania poparcia społecznego dla ochrony morskiej przyrody, w tym opracowanie i druk ulotki projektowej, wykonanie zestawów edukacyjnych puszek rybnych, zorganizowanie konferencji, zorganizowanie Dnia Ryby w Helu i wykonanie tabliczek pamiątkowych informujących o źródłach finansowania projektu.

widok na kładkę wzdłuż wybrzeża, wyposażona w barierki, reguluje ruch pieszy po terenie cennym przyrodniczo dwóch opiekunów karmiących foki śledziami, na brzegu basenu dwie foki] eksponaty wypreparowanych fok – osobnik młody i dojrzały