Zapytanie ofertowe nr WFOŚ-231-B.III./(6/2016)/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Świadczenie usług doradztwa mediowego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z ramach projektu pn. „Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza”.

Data publikacji:  30-12-2016

Rodzaj ogłoszenia:  Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa mediowego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach projektu pn. „Kampania informacyjno - edukacyjna na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza” w zakresie wskazanym poniżej.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

 • wsparcie merytoryczne w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na przygotowanie i realizację kampanii informacyjno - edukacyjnej (w trybie przetargowym z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych), w tym:
  • weryfikacja w zakresie merytorycznym przygotowanego przez Zamawiającego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i przekazanie ewentualnych uwag, w wyznaczonym przez niego terminie,
  • wsparcie przy sporządzeniu zakresu obowiązków wykonawcy, określeniu warunków udziału w postępowaniu oraz określeniu obiektywnych, pozacenowych kryteriów oceny ofert,
  • przed wszczęciem postępowania na przygotowanie i realizację kampanii informacyjno - edukacyjnej, weryfikacja w zakresie merytorycznym przygotowanej przez Zamawiającego SIWZ i przekazanie ewentualnych uwag, w wyznaczonym przez niego terminie,
  • wsparcie przy sporządzeniu wyjaśnień treści SIWZ, o które w trakcie postępowania wnioskować będą potencjalni wykonawcy,
  • pomoc przy wyborze najkorzystniejszej oferty
  • Wykonawca, jeśli nie będzie podlegał wyłączeniu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp, może zostać powołany na biegłego, zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy Pzp,
  • bieżąca pomoc przy w szelkich innych czynnościach związanych z działaniami podejmowanymi przez Zamawiającego w ramach postępowania, w tym wsparcie w ewentualnych postępowaniach odwoławczych;
 • wsparcie merytoryczne w zakresie oceny przygotowanej (przez wybranego w postępowaniu wykonawcę) strategii komunikacji, służącej realizacji planowanej przez Zamawiającego kampanii informacyjno - edukacyjnej oraz, w razie wnoszonych do strategii uwag, przedstawienie konkretnych zmian/rozwiązań;
 • weryfikacja i merytoryczna ocena zaproponowanych przez wykonawcę kampanii informacyjno -edukacyjnej media planów, obejmujących wszystkie zaplanowane działania w poszczególnych środkach przekazu;

Wykonawca  zobowiązany  jest do  ścisłej  współpracy  z  Zamawiającym  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  zamówienia, rozumianej  jako  dostępność  Wykonawcy  poprzez  kontakt  telefoniczny,  mailowy  oraz,  w  razie  potrzeby,  osobisty (w  siedzibie  Zamawiającego).  Kontakt  z  pracownikami  WFOŚiGW  w  Gdańsku  w  celu  prawidłowej  realizacji przedmiotu  zamówienia może odbywać  się  wyłącznie w  dni  robocze  w  godzinach  pracy  WFOŚiGW  w  Gdańsku (tj. pon.- pt., w godz. 8.00-16.00).

ZałącznikWielkośćData
PDF icon Treść zapytania ofertowego329.8 KB03-01-2017
Microsoft Office document icon Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy121.5 KB30-12-2016
Plik Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych usług89.49 KB30-12-2016
PDF icon Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego z dnia 13 stycznia 2017 r.80.47 KB13-01-2017