Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(1/2017) z dnia 28 kwietnia 2017r.

Rodzaj ogłoszenia:  Nabór kandydatów na stanowisko Pracownika Gospodarczego

Termin składania dokumentów:  12-05-2017

Wyniki naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że w wyniku zakończonego procesu naboru w ramach ogłoszenia nr jw. zatrudniony został p. Krzysztof Olechnowicz (zam. w Gdańsku).

ZałącznikWielkośćData
PDF icon Wyniki122.55 KB12-06-2017

Treść ogłoszenia

PODSTAWOWY ZAKRES  WYKONYWANYCH  ZADAŃ

1. Wykonywanie prac remontowo-konserwatorskich w budynku WFOŚiGW w Gdańsku obejmujących m.in.:

 • bieżącą konserwację i naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej itp.,
 • bieżące remonty pomieszczeń biurowych i magazynowych,
 • konserwację i drobne naprawy sprzętu i wyposażenia pomieszczeń,
 • usuwanie bieżących usterek i awarii technicznych,
 • udział w meblowaniu, urządzaniu, dekorowaniu pomieszczeń biurowych,
 • przygotowanie pomieszczeń do remontów (usuwanie sprzętów i umeblowaniai należyte ich zabezpieczenie, ustawianie sprzętów po remoncie),
 • zgłaszanie usterek awarii wymagających interwencji służb zewnętrznych,
 • współpraca z pracownikami oraz firmami serwisującymi w zakresie zarządzania energią w budynku siedziby Funduszu, w tym w zakresie poprawnego i efektywnego działania instalacji fotowoltaicznej
 • i kogeneratora gazowego oraz systemu wentylacji, klimatyzacji i węzła cieplnego.

2. Dbałość o czystość i porządek wokół budynku WFOŚiGW w Gdańsku, w tym pielęgnacja zieleni, a w sezonie zimowym - odśnieżanie.

3. Obsługa samochodów służbowych WFOŚiGW w Gdańsku obejmująca:

 • bieżące dbanie o sprawność techniczną i czystość samochodów,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z eksploatacją samochodów,
 • terminowe poddawanie samochodów obowiązkowym przeglądom technicznym,
 • sporadyczne kierowanie samochodami służbowymi podczas wyjazdów służbowych, w tym przewożenie (sporadycznie) innych pracowników WFOŚiGW w Gdańsku,

4. Współdziałanie z pracownikami odpowiedzialnymi za realizowanie bieżących zakupów i dostaw na potrzeby Funduszu, w zakresie dokonywania i dostarczania zakupów.

 

WYMAGANIA KONIECZNE

 • co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku,
 • wykształcenie – preferowane wykształcenie średnie zawodowe
 • uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacjidla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających
 • i zużywających energię elektryczną,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • stan zdrowia i sprawność fizyczna umożliwiająca prawidłowe wykonywanie ww. czynności,
 • podstawowa umiejętność obsługi komputera (MS Office),

  

Predyspozycje osobowe:

 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność, dokładność i odpowiedzialność,
 • dyspozycyjność,
 • wysoka kultura osobista.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Prosimy o przedłożenie następujących dokumentów:

 • podanie o zatrudnienie,
 • kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów poświadczających uprawnienia,
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, o następującej treści: „Wyrażam zgodę
  na przetwarzanie przez WFOŚ
 • w Gdańsku moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą
 • z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922)”,
 • podpisane oświadczenie o następującej treści:
  „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji
 • w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 519)”.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na stanowisko Pracownika Gospodarczego – w ramach ogłoszenia nr WFOŚ-110-I/(1/2017) z dnia 28 kwietnia 2017r.” należy składać
w Sekretariacie Funduszu, od poniedziałku do piątku, w godz. 800-1600 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8.

Termin składania ofert upływa z dniem 12 maja 2017 roku o godz. 1600. Za datę doręczenia uznaje się datę wpływu oferty do siedziby WFOŚiGW w Gdańsku.

 

WAŻNE  INFORMACJE

 • oferty dostarczone po terminie ustalonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane,
 • dokumenty niekompletne lub posiadające wadę nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu,
 • lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie WFOŚiGW
 • w Gdańsku,
 • kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne zostaną pisemnie lub telefonicznie powiadomieni
 • o dalszych czynnościach związanych z naborem,
 • informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w ciągu 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub po zakończenia naboru w przypadku, gdy w jego wyniku nie dojdzie do zatrudnienia żadnego kandydata,
 • po upływie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wynikach naboru, dokumenty kandydatów odrzuconych należy osobiście odebrać w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku, w przeciwnym razie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Fundusz zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania przyczyny.

 

UWAGA

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko pracy w  Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku odbywa się zgodnie z art. 400 m  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 519)”.

ZałącznikWielkośćData
PDF icon Treść ogłoszenia394.37 KB28-04-2017
Plik Kwestionariusz osobowy20.84 KB28-04-2017
PDF icon Warunki formalne123.32 KB15-05-2017