Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(3/2016) z dnia 29 lipca 2016 r.

Rodzaj ogłoszenia:  nabór kandydatów na stanowisko Inspektora

Termin składania dokumentów:  09-09-2016

Wyniki naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że w wyniku zakończonego procesu naboru w ramach ogłoszenia nr jw. nie zatrudniono nikogo na stanowisku Inspektora. Podczas przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego stwierdzono, że kompetencje Kandydata, który złożył ofertę i spełnił warunki formalne, nie odpowiadają w pełni wymaganiom związanym z prawidłowym i samodzielnym wykonywaniem obowiązków Inspektora, określonych w ogłoszeniu o naborze.

ZałącznikWielkośćData
PDF icon Wyniki - komunikat123.19 KB25-10-2016

Informacja o spełnieniu wymagań formalnych

ZałącznikWielkośćData
PDF icon Warunki formalne (data publikacji 12.09.2016r.)122.17 KB20-10-2016

Treść ogłoszenia

PODSTAWOWY ZAKRES  WYKONYWANYCH  ZADAŃ

 1. Wykonywanie ogółu czynności i obowiązków przypisanych pracownikowi monitorującemu, zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami prawa, związanych z oceną, przygotowaniem, wdrażaniem, monitorowaniem i rozliczaniem przedsięwzięć zgłaszanych do dofinansowania/ dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, realizowanych m.in. w zakresie gospodarki wodnościekowej, ochrony powietrza, gospodarki odpadami, w tym w szczególności:
  1. w zakresie przygotowywania projektów:
   • prowadzenie oceny formalnej i merytorycznej wniosków,
   • prowadzenie analiz zasadności rozwiązań technicznych  projektów objętych wnioskami,
   • prowadzenie oceny efektywności ekologicznej projektów objętych wnioskami,
   • sporządzanie informacji ekonomicznej dotyczącej projektów inwestycyjnych objętych wnioskami.
  2. w zakresie wdrażania, monitoringu i rozliczania:
   • prowadzenie uzgodnień z beneficjentami w celu ustalenia danych do umowy oraz skompletowania wymaganych dokumentów, w tym zabezpieczeń umów,
   • przygotowywanie danych do umów zgodne z obowiązującymi „Zasadami udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku” oraz „Procedurą obiegu dokumentów w WFOŚiGW w Gdańsku”,
   • monitorowanie zawartych umów, na każdym etapie ich realizacji,
   • prowadzenie wizji lokalnych na terenie inwestycji i kontrolowanie prawidłowości ich realizacji.
   • rozliczanie umów.
 2. Wsparcie instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, innych osób prawnych i fizycznych 
  w zakresie przygotowania, realizacji i źródeł finansowania inwestycji środowiskowych, w tym m.in.:
  • kompleksowa analiza problemów środowiskowych z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i lokalnych uwarunkowań,
  • wsparcie w zakresie OOŚ,
  • wsparcie w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, w tym m.in. w:
   • uzyskaniu informacji nt. warunków realizacji inwestycji,
   • przygotowaniu zakresu inwestycji, spełniającej kryteria wyboru projektów,
   • określeniu możliwych wariantów realizacji inwestycji,
   • przygotowaniu montażu finansowego planowanej inwestycji,
   • przygotowaniu wniosku o dofinansowanie (zgodnie z właściwymi procedurami i wytycznymi).
   • wsparcie wnioskodawców na etapie wdrażania i rozliczania projektów realizowanych ze środków krajowych lub/i środków zagranicznych, w tym m.in.:
    • weryfikacja zakresu rzeczowego,
    • doradztwo na etapie rozliczenia projektu i weryfikacja wskaźników projektu,
   • współorganizowanie tematycznych konferencji, seminariów i warsztatów, których celem jest m.in. upowszechnianie wiedzy o nowych wyzwaniach środowiskowych, nowych politykach na rzecz środowiska i innowacyjnych zamierzeniach WFOŚiGW w Gdańsku.

WYMAGANIA KONIECZNE

 • wykształcenie politechniczne o kierunku/specjalizacji związanej z gospodarką wodno-ściekową
  lub/i ochroną powietrza lub/i gospodarką odpadami,
 • co najmniej 10-letni staż pracy, w tym co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze realizacji i rozliczania projektów środowiskowych z zakresu gospodarki wodnościekowej lub/i ochrony powietrza lub/i gospodarki odpadami), 
 • znajomość przepisów krajowych i wspólnotowych związanych z procesem inwestycyjnym w obszarze ochrony środowiska,
 • znajomość przepisów i procedur związanych z postępowaniem w sprawie OOŚ,
 • znajomość języka angielskiego – w stopniu co najmniej średniozaawansowanym,
 • znajomość obsługi komputera (MS Office).

Wymagane predyspozycje osobowe:

 • samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • rzetelność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista.

WYMAGANIA DODATKOWE/POŻĄDANE

 • uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 • doświadczenie zawodowe w obszarze przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów środowiskowych współfinansowanych ze środków UE lub innych środków zagranicznych,
 • znajomość przepisów i wytycznych  obowiązujących dla PO IiŚ 2014-2020,
 • znajomość przepisów i wytycznych  obowiązujących dla RPO WP 2014-2020,
 • wiedza na temat krajowych i wspólnotowych źródeł finansowania przedsięwzięć z dziedziny ochrony środowiska.

WYMAGANE DOKUMENTY

Prosimy o przedłożenie następujących dokumentów:

 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy (wg wzoru udostępnionego na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku),
 • życiorys zawodowy – CV,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia,
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WFOŚiGW
  w Gdańsku moich danych osobowych zawartych w
  ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych t.j.Dz.U. z 2014r. poz. 1182  z późn. zm.)”,
 • podpisane oświadczenie o następującej treści: „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji
  w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z późn. zm.).”

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na stanowisko Inspektora – w ramach ogłoszenia nr WFOŚ-110-I/(3/2016) z dnia 29 lipca 2016r. należy składać w Sekretariacie WFOŚiGW
w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: ul. Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk.

Termin składania ofert upływa z dniem 9 września  2016 roku o godz. 1600.

Za datę doręczenia uznaje się datę wpływu oferty do siedziby WFOŚiGW w Gdańsku.

WAŻNE  INFORMACJE

 • oferty dostarczone po terminie ustalonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane,
 • dokumenty niekompletne lub posiadające wadę nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu,
 • lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.wfosigw-gda.pl) oraz na tablicy ogłoszeń
  w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku,
 • kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną pisemnie lub telefonicznie powiadomieni
  o dalszych czynnościach związanych z naborem,
 • informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w ciągu 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub po zakończenia naboru w przypadku, gdy w jego wyniku nie dojdzie do zatrudnienia żadnego kandydata,
 • po upływie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru, dokumenty kandydatów odrzuconych należy osobiście odebrać w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku, w przeciwnym razie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

UWAGA

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko pracy w  Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku odbywa się zgodnie z art. 400 m  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z późn. zm.).

 

ZałącznikWielkośćData
Plik Kwestionariusz osobowy (data publikacji 29.07.2016r.)21.27 KB05-08-2016
PDF icon Kwestionariusz osobowy (data publikacji 29.07.2016r.)134.42 KB05-08-2016
PDF icon Treść ogłoszenia (data publikacji 29.07.2016r.)291.57 KB05-08-2016