Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(4/2016) z dnia 2 listopada 2016 r.

Rodzaj ogłoszenia:  Nabór kandydatów na stanowisko Inspektora

Termin składania dokumentów:  18-11-2016

Wyniki naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje,że w wyniku zakończonego procesu naboru w ramach ogłoszenia nr jw. zatrudniona została p. Agnieszka Hylla-Wawryniuk.

ZałącznikWielkośćData
PDF icon Wyniki123.23 KB06-01-2017

Informacja o spełnieniu wymagań formalnych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Rybaki Górne 8 informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(4/2016) z dnia 2 listopada 2016r. o naborze na stanowisko Inspektora wpłynęła oferta p. Agnieszki Hylla-Wawryniuk, zamieszkałej w Gdańsku.

Oferta spełnia warunki formalne określone w ogłoszeniu.

ZałącznikWielkośćData
PDF icon Warunki formalne122.48 KB21-11-2016

Treść ogłoszenia

PODSTAWOWY ZAKRES  WYKONYWANYCH  ZADAŃ

 1. Wykonywanie ogółu czynności i obowiązków przypisanych pracownikowi monitorującemu, zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami prawa, związanych z oceną, przygotowaniem, wdrażaniem, monitorowaniem i rozliczaniem przedsięwzięć z zakresu czynnej ochrony przyrody, bioróżnorodności i edukacji ekologicznej, zgłaszanych do dofinansowania/ dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, w tym w szczególności:
  1. w zakresie przygotowywania projektów:
   • ocena formalna i merytoryczna wniosków o udzielenie dofinansowania,
   • ocena efektywności ekologicznej projektów objętych wnioskami,
  2. w zakresie wdrażania, monitoringu i rozliczania:
   • prowadzenie uzgodnień z wnioskodawcami oraz kompletowanie dokumentów i danych umożliwiających sporządzenie i podpisanie umów o dofinansowanie,
   • monitorowanie zawartych umów, na każdym etapie ich realizacji,
   • prowadzenie wizji lokalnych i kontrolowanie prawidłowości ich realizacji,
   • rozliczanie umów.
 2. Udział w przygotowywaniu i prowadzeniu konkursów na zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz dokonywaniu analiz efektywności ekologicznej przeprowadzonych konkursów.
 3. Udział w przygotowywaniu oraz realizowaniu działań informacyjnych i edukacyjnych organizowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku oraz przygotowaniu materiałów promujących działania proekologiczne i zasadę zrównoważonego rozwoju.
 4. Udział w realizacji projektówz zakresu czynnej ochrony przyrody, bioróżnorodności i edukacji ekologicznej, współfinansowanych ze środków UE, dla których WFOŚiGW w Gdańsku pełni funkcję partnera wiodącego lub wspierającego.

WYMAGANIA KONIECZNE

 • wykształcenie wyższe o kierunku/specjalizacji przyrodniczej (biologia, geografia, oceanografia) lub prawnej
 • co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe związane z ochroną przyrody i/lub edukacją ekologiczną,
 • doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów związanych z ochroną przyrody i/lub edukacją ekologiczną współfinansowanych ze środków UE,
 • znajomość przepisów krajowych i UE związanych z ochroną środowiska, udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie,
 • znajomość języka angielskiego – w stopniu co najmniej średniozaawansowanym,
 • prawo jazdy,
 • znajomość obsługi komputera (MS Office), mile widziana znajomość GIS.

Wymagane predyspozycje osobowe:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • zdolności organizacyjne,
 • samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • rzetelność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista.

WYMAGANE DOKUMENTY

Prosimy o przedłożenie następujących dokumentów:

 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy (wg wzoru udostępnionego na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku),
 • życiorys zawodowy – CV,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia,
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, o następującej treści: „Wyrażam zgodęna przetwarzanie przez WFOŚiGW
  w Gdańsku moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych t.j.Dz.U. z 2014r. poz. 1182  z późn. zm.)”,
 • podpisane oświadczenie o następującej treści: „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z późn. zm.).”

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na stanowisko Inspektora – w ramach ogłoszenia nr WFOŚ-110-I/(4/2016) z dnia 2 listopada 2016r. należy składać w Sekretariacie WFOŚiGW w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: ul. Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk.

Termin składania ofert upływa z dniem 18 listopada  2016 roku o godz. 16.00.

Za datę doręczenia uznaje się datę wpływu oferty do siedziby WFOŚiGW w Gdańsku.

WAŻNE  INFORMACJE

 • oferty dostarczone po terminie ustalonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane,
 • dokumenty niekompletne lub posiadajce wadnie podlegajuzupełnieniu lub poprawieniu,
 • lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.wfosigw-gda.pl)
 • kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną pisemnie lub telefonicznie powiadomieni o dalszych czynnościach związanych z naborem,
 • informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w ciągu 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub po zakończenia naboru w przypadku, gdy w jego wyniku nie dojdzie do zatrudnienia żadnego kandydata,
 • po upływie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru, dokumenty kandydatów odrzuconych należy osobiście odebrać w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku, w przeciwnym razie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

UWAGA

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko pracy w  Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku odbywa się zgodnie z art. 400 m  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z późn. zm.).

ZałącznikWielkośćData
PDF icon Treść ogłoszenia286.98 KB02-11-2016
Plik Kwestionariusz osobowy 21.34 KB02-11-2016