Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(5/2016) z dnia 9 grudnia 2016 r.

Rodzaj ogłoszenia:  Nabór kandydatów na stanowisko Referenta

Termin składania dokumentów:  23-12-2016

Wyniki naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że w wyniku zakończonego procesu naboru w ramach ogłoszenia nr jw. zatrudniona została p. Sylwia Mażul (zam. w Gdańsku).

ZałącznikWielkośćData
PDF icon Wyniki122.89 KB06-02-2017

Treść ogłoszenia

PODSTAWOWY ZAKRES  WYKONYWANYCH  ZADAŃ

 • udział w wypełnianiu zobowiązań wynikających z realizacji projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z obowiązującymi procedurami, wytycznymi, porozumieniami i innymi dokumentami,
 • przyjmowanie, wysyłanie korespondencji i dokumentów oraz prowadzenie związanych z tym ewidencji i rejestrów, w tym
 • przygotowywanie korespondencji związanej z kwalifikacją wniosków dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku,
 • przygotowywanie umów o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku,
 • wstępna weryfikacja składanych wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚ w Gdańsku pod względem spełniania przez wnioskodawcę wymogów formalnych,
 • obsługa Zintegrowanego Systemu Informatycznego,
 • obsługa beneficjentów WFOŚ w Gdańsku w zakresie informowania o zasadach udzielania dofinansowania ze środków z WFOŚ w Gdańsku,
 • przygotowywanie materiałów informujących i promujących działania WFOŚiGW w Gdańsku,
 • współpraca z mediami, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie informowania o działaniach WFOŚiGW w Gdańsku,
 • udział w organizowaniu konferencji i akcji/kampanii o charakterze promocyjnym,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi WFOŚiGW w Gdańsku przy realizacji polityki informacyjnej i projektów dofinansowanych ze środków UE.

WYMAGANIA KONIECZNE

 • wykształcenie wyższe (tyt. magistra), o specjalności związanej z administracją lub ekonomią lub stosunkami gospodarczymi lub komunikacją społeczną,
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowiskach administracyjno-biurowych,
 • wiedza z zakresu pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów europejskich,
 • ogólna znajomość prawodawstwa związanego z działalnością WFOŚiGW w Gdańsku,
 • znajomość języka angielskiego - w stopniu komunikatywnym,
 • biegła znajomość obsługi komputera (MS Office),

Predyspozycje osobowe:

 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność, dokładność i odpowiedzialność,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • wysoka kultura osobista.

WYMAGANE DOKUMENTY

Prosimy o przedłożenie następujących dokumentów:

 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku),
 • życiorys zawodowy – CV,
 • kserokopie dyplomów ukończenia szkoły wyższej lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych i złożeniu egzaminu dyplomowego (z wynikiem pozytywnym),
 • kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje,
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WFOŚ w Gdańsku moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych t.j.Dz.U. z 2014r. poz. 1182  z późn. zm.)”,
 • podpisane oświadczenie o następującej treści:
  „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z późn. zm.).”

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na stanowisko Referenta – w ramach ogłoszenia nr WFOŚ-110-I/(5/2016) z dnia 9 grudnia 2016r.” należy składać w Sekretariacie Funduszu, od poniedziałku do piątku, w godz. 800-1600 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8.

Termin składania ofert upływa z dniem 23 grudnia 2016 roku o godz. 1500. Za datę doręczenia uznaje się datę wpływu oferty do siedziby WFOŚiGW w Gdańsku.

WAŻNE  INFORMACJE

 • oferty dostarczone po terminie ustalonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane,
 • dokumenty niekompletne lub posiadające wadę nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu,
 • lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku,
 • kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne zostaną pisemnie lub telefonicznie powiadomieni o dalszych czynnościach związanych z naborem,
 • informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w ciągu 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub po zakończenia naboru w przypadku, gdy w jego wyniku nie dojdzie do zatrudnienia żadnego kandydata,
 • po upływie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wynikach naboru, dokumenty kandydatów odrzuconych należy osobiście odebrać w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku, w przeciwnym razie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Fundusz zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania przyczyny.

UWAGA

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko pracy w  Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku odbywa się zgodnie z art. 400 m  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z późn. zm.).

ZałącznikWielkośćData
PDF icon Treść ogłoszenia286.84 KB09-12-2016
Plik Kwestionariusz osobowy21.24 KB09-12-2016
PDF icon Warunki formalne127.96 KB30-12-2016