POIiŚ 2007-2013 rozliczony!

Data publikacji:  20-04-2017

W dniu 29 marca br. do Komisji Europejskiej została przekazana  Deklaracja zamknięcia POIiŚ 2007-2013 wraz z poświadczeniem końcowym Instytucji Certyfikującej. Oznacza to, że wszystkie projekty, które uzyskały dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 zostały rozliczone. Jest to niewątpliwy sukces i efekt ciężkiej, wieloletniej pracy wszystkich instytucji oraz pracowników zaangażowanych we wdrażanie tego programu operacyjnego.

Na mocy porozumienia z dnia 25 czerwca 2007 r., zawartego pomiędzy Ministrem Środowiska a WFOŚiGW w Gdańsku,  Fundusz pełni rolę Instytucji Wdrażającej dla osi priorytetowych: I – Gospodarka wodno-ściekowa i II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (projekty o wartości poniżej 25 ml euro).

Do zadań WFOŚiGW w Gdańsku należało m.in. :

  • przygotowanie i ocena projektów (w tym zawieranie z beneficjentami umów o dofinansowanie projektów w ramach POIiŚ),
  • prowadzenie działań kontrolnych (m.in. w zakresie zamówień publicznych oraz zawieranych umów dla zadań objętych danym projektem),
  • monitoring i sprawozdawczość,
  • zarządzanie finansowe i rozliczanie projektów,
  • informacja i promocja.

Pracownicy Funduszu byli również członkami Grupy Roboczej na poziomie krajowym, powoływanej przez Ministerstwo Środowiska do oceny projektów złożonych w ramach I i II osi priorytetowej POIiŚ.

Od 2007 roku WFOŚiGW w Gdańsku podpisał w ramach POIiŚ 2007-2013 46 umów o dofinansowanie. Pozyskano łącznie 622 688 793,04 zł dofinansowania ze środków unijnych, w tym 466 150 327,05 zł dla gospodarki wodno-ściekowej, 146 762 057,21 zł dla ochrony brzegów morskich i 9 776 408,78 zł dla gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi.

Środki finansowe przekazane w ramach PO IiŚ na lata 2007-2013 umożliwiły w naszym województwie budowę lub modernizację 523,82 km sieci kanalizacji sanitarnej, 122,3 km sieci wodociągowej, ok. 17 km kanalizacji deszczowej, rozbudowę i modernizację 15 oczyszczalni ścieków, 17 stacji uzdatniania wody, 1 zakładu unieszkodliwiania odpadów oraz ochronę 10,5 km brzegów morskich. Dzięki zrealizowanym inwestycjom dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej uzyskało 50 306 osób/RLM, a do sieci wodociągowej – 4 573 osoby.

robotnicy kładą rurę kanalizacyjną w kanale, w tle widoczna koparka – roboty budowlane na terenie gminy Sulęczyno widok na ogromną budowę -  fundamenty i zbrojenia oczyszczalni ścieków -  roboty prowadzone na terenie gminy Sierakowice
ZałącznikWielkośćData
PDF icon Pisma od Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej PO IiŚ 2007-2013 informujące o przekazaniu Deklaracji zamknięcia POIiŚ 2007-2013 oraz Końcowego sprawozdania audytowego z realizacji POIiŚ 2007-2013538.5 KB20-04-2017