Projekty innowacyjne w obszarze energetyki – wsparcie WFOŚiGW w Gdańsku

Data publikacji:  21-10-2016

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udziela wsparcia finansowanego dla projektów z zakresu innowacji środowiskowych, ochrony atmosfery i ochrony przed hałasem oraz efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

Dofinansowanie może zostać przyznane w jednej z trzech form: pożyczki, pożyczki płatniczej lub dotacji, przy czym pierwszeństwo w finansowaniu mają projekty inwestycyjne i działania realizowane z udziałem środków unijnych.

Preferencyjne pożyczki, oprocentowane ok 3 %, udzielane są w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych. Udzielna są one bez prowizji i z możliwością częściowego umorzenia spłaty kapitału. Nabór wniosków o dofinasowanie odbywa się w trybie ciągłym. Ze  wsparcia skorzystać mogą instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz kościoły i związki wyznaniowe.

Pożyczki płatnicze służą utrzymaniu płynności finansowej zadań, które otrzymały dofinansowanie ze środków zagranicznych. Udzielane są do kwoty 80% kosztów zadania i oprocentowane na poziomie około 4%. W przypadku pożyczki płatniczej nie ma możliwości jej częściowego umorzenia, a spłata zobowiązania powinna nastąpić w momencie uzyskania środków z funduszy zagranicznych.

Najbardziej atrakcyjną formą wsparcia ze środków WFOŚiGW w Gdańsku są dotacje udzielane w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych zadania. Takie dofinansowanie można uzyskać na zadania z zakresu edukacji i ochrony przyrody, na badania i działania innowacyjne, monitoring środowiska oraz działania realizowane w ramach konkursów tematycznych, ogłaszanych przez Fundusz. 

Warto wspomnieć o projektach innowacyjnych w obszarze energetyki, które już otrzymały dofinansowanie w ramach rozstrzyganych przez WFOŚiGW w Gdańsku konkursów:
 •  Pomorskie projekty badawczo-rozwojowe (B+R)
  • Geotermalne ogrzewanie rozjazdu kolejowego
  • Badania i rozwój procesu fermentacji metanowej oraz utylizacji pofermentu ograniczających oddziaływanie na środowisko w oparciu o realizowaną instalację mikrobiogazowni rolniczej w Lubaniu
  • Autotermiczny reaktor grawitacyjny zgazowania odpadów komunalnych
 • Pomorskie wdrożenia (B+R+W/W)
  • Opracowanie i wdrożenie do produkcji elektrowni wiatrowej o mocy 40 kWh
  • Energetyka obywatelska – systemy kogeneracyjne.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania przez Fundusz w Gdańsku mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku w zakładce "Fundusze Krajowe".

Dla projektów w obszarze energetyki w województwie pomorskim są też dostępne zagraniczne źródła finansowania. Pomoc można uzyskać m.in. w ramach:
 • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (Oś 1 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Oś 8 – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury)
 • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
 • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś 1 – Komercjalizacja wiedzy, Oś 2 – Przedsiębiorstwa, Oś 10 – Energia)
 • Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG Interreg Europa Środkowa (Priorytet 2 – Strategie niskoemisyjne)
 • Horyzont 2020.
 
Środki można pozyskać również z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego pn. Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych. Więcej informacji na temat oferty tego programu można znaleźć pod adresem: https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/
Możliwości jest wiele, dlatego warto skorzystać z bezpłatnych usług ekspertów WFOŚiGW w Gdańsku. Doradcy Energetyczni, realizujący Projekt pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach poddziałania 1.3.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, specjalizują się w projektach dotyczących termomodernizacji, odnawialnych źródeł energii, modernizacji oświetlenia, transportu niskoemisyjnego, poprawy jakości powietrza i edukacji. Do zadań tego zespołu należy m.in.:
 • wsparcie merytoryczne pomorskich samorządów w pracach nad dokumentami z zakresu energetyki (PGN, SEAP/SECAP irp.);
 • organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń i wydarzeń edukacyjnych – przekazywanie wiedzy i konsultacje;
 • wsparcie przy przygotowaniu i odbiorze opracowań dot. inwestycji energetycznych (audyty, SIWZ-y itp.);
 • wspieranie współpracy pomiędzy różnymi interesariuszami w zakresie OZE, efektywności energetycznej i ochrony powietrza.

W Funduszu uzyskać można również pomoc merytoryczną doradców środowiskowych, których działalność skupia się wokół tematów związanych z kanalizacją sanitarną, oczyszczaniem ścieków, uzdatnianiem wody oraz gospodarką odpadami.

Doradcy służą kompleksową pomocą wszystkim zainteresowanym realizacją zadań mających na celu ochronę środowiska – na każdym etapie przedsięwzięcia, od przeprowadzenia analizy możliwości pozyskania wsparcia finansowego i przygotowania dokumentów, poprzez prowadzenie prac, do rozliczenia i wykazania efektu ekologicznego. Zapraszamy do współpracy w zakresie wdrażania projektów współfinansowanych ze środków krajowych i zagranicznych. 

wykres prezentujący wzrost udziału instrumentów finansowych w dofinansowaniu sześć osób wchodzących w skałd zespołu Doradców Energetycznych