Selektywna zbiórka odpadów w Gardei

Data publikacji:  22-02-2017

Zakończyła się budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Gardei. Inwestycja kosztowała około 240 000 zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielił pożyczki w wysokości 190 000 zł na realizację tego zadania.

Stary, zepsuty telewizor? Zużyte opony? Przeterminowane leki? Jakże często mamy problem z ich z utylizacją. Wiele osób zastanawia się, gdzie można je zanieść, co można z nimi zrobić? Odpowiedź jest prosta: punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Gminy mają obowiązek ich tworzenia na swoim terenie.

W Gardei oddany został do użytku taki punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Znajduje się przy ul. Nowej, czynny jest dwa dni w tygodniu: w piątki w godz. 12:00 – 18:00, soboty w godz. 8:00 – 15:00. Mieszkańcy gminy mogą nieodpłatnie oddawać tam odpady:

 • opakowania z papieru i tektury;
 • opakowania z tworzyw sztucznych;
 • opakowania z metali;
 • opakowania wielomateriałowe;
 • opakowania ze szkła;
 • zużyte opony;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe;
 • szkło;
 • chemikalia (detergenty, rozpuszczalniki, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, żywice, oleje);
 • lampy;
 • przeterminowane leki;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • urządzenia elektryczne i elektroniczne;
 • tworzywa sztuczne;
 • odpady ulegające biodegradacji;
 • odpady wielkogabarytowe;
 • popiół.

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyczyniają się do  utrzymania czystości i porządku na terenie, który obsługują. Nikt nie powinien bowiem porzucać odpadów byle gdzie, jak może je bezpłatnie zostawić w punktach do tego przeznaczonych.

W Gardei, dodatkowo, w przyszłości, wszystkie kontenery i pojemniki ustawione zostaną pod wiatą, co zabezpieczy przed rozmywaniem, przemywaniem oraz rozwiewaniem odpadów. Wpłynie to na lepszą jakość selektywnie zebranych odpadów i w konsekwencji zwiększenie poziomu recyklingu. Rocznie masa składowanych odpadów mniejsza będzie o 34 tony.

W gminie Gardeja przeprowadzone zostały także akcje edukacyjne dla mieszkańców w zakresie prawidłowej segregacji.  

Zgodnie z przepisami, gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i spełniają warunki niezbędne do ich utrzymania, w szczególności tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022, w województwie pomorskim funkcjonuje około 100 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Przyjmują one selektywnie zebrane odpady od mieszkańców naszego regionu oraz przygotowują odpady do ponownego użycia i odzysku, ograniczając tym samym ilość śmieci trafiających na składowisko. W dwóch PSZOK – ach funkcjonują punkty napraw, a w ośmiu – przyjmowane są rzeczy używane. Wszystko po to, aby rzeczy nadające się do ponownego wykorzystania nie trafiały na śmietnik, ale znalazły nowego właściciela. Dotychczas 39 gmin nie wybudowało jeszcze punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Planują taką inwestycję w najbliższej przyszłości, z czego 9 gmin ma zamiar wyposażyć nowe PSZOK–i w dodatkowy punkt napraw i wymiany przedmiotów. Taki właśnie bowiem jest główny cel tego przedsięwzięcia… ograniczyć ilość odpadów trafiających na wysypisko. Gminy do 2020 roku  zobowiązane są do wprowadzenia jak największego poziomu recyklingu, np. papieru, metalu, tworzyw sztucznych czy szkła do 50%.

Podstawowym założeniem funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce jest system rozwiązań regionalnych. W województwie pomorskim wyznaczono 4 regiony gospodarki odpadami komunalnymi (Północny, Południowy, Zachodni i Wschodni). Najmniejszy region Zachodni liczy około 300 000 mieszkańców, największy – Północny – zamieszkuje 1 300 000 osób.

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gardei. Kontener na odpady. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gardei. Kontener na odpady. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gardei. Wiata, pod którą znajdują się kontenery i pojemniki