Zapraszamy na seminarium dotyczące gospodarki odpadami

Data publikacji:  21-10-2016

Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zapraszają do udziału w seminarium pn. Skuteczne metody selektywnego zbierania odpadów komunalnych  – doświadczenia polskie i zagraniczne oraz źródła finansowania, które odbędzie się dnia 14 listopada 2016 roku w Gdańsku (w Sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Gdańsk, ul. Okopowa 21/27) w godzinach 9.30 – 14.30.

Ideą seminarium jest upowszechnienie wiedzy w zakresie racjonalnego gospodarowania odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem efektywnych metod selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Obecne cele w obszarze gospodarki odpadami zakładają m.in. zwiększenie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów komunalnych. Stąd istotne jest dążenie do rozwoju i ulepszania systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych u źródła. Oczekiwanym efektem ma być nie tylko zwiększenie ilości odpadów selektywnie zbieranych, ale również poprawa ich jakości, w szczególności w odniesieniu do bioodpadów. Duże znaczenie w osiągnięciu tych założeń ma świadomość mieszkańców w zakresie hierarchii i sposobów postępowania z odpadami. 

Podczas seminarium przedstawione zostaną cele i wyzwania w zakresie selektywnego zbierania odpadów. Eksperci, w oparciu o doświadczenia krajowe i zagraniczne, przybliżą dobre praktyki, pozwalające na osiąganie wysokich poziomów recyklingu. Będzie również możliwość pozyskania informacji i wymiany doświadczeń na temat kampanii edukacyjnych dotyczących zapobiegania powstawaniu odpadów, właściwego postępowania z odpadami oraz odzysku i recyklingu. Ponadto, podczas seminarium omówione zostaną możliwe źródła finansowania zadań związanych z rozwojem selektywnego zbierania odpadów, zarówno ze środków krajowych jak i europejskich.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Koniecznym warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wypełnienie w terminie do dnia 7 listopada 2016 r. formularza zgłoszeniowego klikając link "Weź udział" na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (odnosnik otwiera nowe okno przeglądarki)