od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

8 tysięcy ton mniej azbestu!

Na zdjęciu dach domu pokryty azbestem

8 tysięcy ton mniej azbestu!

88 pomorskich gmin otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2019)”.

88 pomorskich gmin otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2019)”. Konkurs przygotowany został w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Ogólnopolski program priorytetowy realizowany jest ze środków własnych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem konkursu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, czyli zmniejszenie do minimum oddziaływania azbestu na zdrowie ludzi i środowisko.

Dzięki programowi usuniętych zostanie 8 000 ton eternitowych pokryć dachowych zawierających włókna azbestowe. Pomorskie gminy otrzymają na to dotacje w łącznej wysokości 3,3 mln zł.  Najwięcej odpadów zawierających azbest unieszkodliwionych zostanie w gminie Brusy (412 ton), Chojnice (350 ton) oraz Gardeja (339 ton).

Konkurs skierowany był do gmin województwa pomorskiego, które działają przede wszystkim na rzecz właścicieli budynków mieszkalnych, a także podejmują inicjatywę usuwania eternitu z budynków gminnych. Do dofinansowania mogły zostać zgłoszone zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, a także transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwienia odpadów znajdujących się np. na dzikich wysypiskach, czy składowanych na terenie posesji. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku już od 12 lat ogłasza konkursy, których celem jest usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie województwa pomorskiego. W latach 2007 – 2018 Fundusz zawarł z pomorskimi samorządami ponad 650 umów o dofinansowanie. Na realizację przedsięwzięć udzielił niemal 9,7 mln zł dotacji ze środków własnych oraz 7,3 mln zł z budżetu NFOŚiGW. W wyniku zrealizowanych zadań unieszkodliwionych zostało około 26 800 tysięcy ton odpadów zawierających azbest.

W 2018 roku ze środków własnych Funduszu w Gdańsku wsparcie uzyskały gminy, na terenie których doszło do zerwania lub uszkodzenia dachów eternitowych podczas zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.  Z dofinansowania w ramach konkursu „Usuwanie odpadów zawierających azbest – likwidacja skutków klęski żywiołowej” skorzystało 9 gmin naszego województwa tj. Cewice, Dziemiany, Lipusz, Chojnice, Sierakowice, Linia, Stężyca, Sulęczyno i Brusy. Łączna dotacja przyznana na usunięcie powstałych odpadów wyniosła niemal 400 000 zł. Dzięki realizacji konkursu unieszkodliwiono łącznie około 850 ton odpadów zawierających azbest.  

Jednocześnie WFOŚiGW w Gdańsku w minionych latach wspierał finansowo walkę z eternitem również poza trybem konkursowym. Dofinansowanie w formie dotacji i pożyczek udzielone zostało różnym podmiotom na łączną kwotę 1,2 mln zł. W wyniku realizacji tych zadań usuniętych zostało 1 200 ton wyrobów zawierających azbest.

W Polsce w latach 60-tych XX wieku azbest zaczął być stosowany na szeroką skalę w budownictwie. Wykorzystywano go przy produkcji płyt elewacyjnych, rur ciśnieniowych, materiałów potrzebnych do produkcji pokryć dachowych, wyrobów izolacyjnych, uszczelniających, tekstylnych (sznury, maty). Był bardzo popularny ze względu na wyjątkowe właściwości fizyczne i chemiczne tj. odporność na wysoką temperaturę, działanie mrozu, kwasów i substancji żrących, brak przewodnictwa prądu elektrycznego, elastyczność, dźwiękochłonność, łatwość łączenia się z innymi materiałami. W Polsce 96% wyrobów zawierających azbest stanowią płyty azbestowo – cementowe.  Ich produkcja rozpoczęła się w 1907 roku, a zakazana została ustawą z dnia 19 czerwca 1997 roku. Od 2005 roku w Polsce obowiązuje, podobnie jak we wszystkich krajach Unii Europejskiej, zakaz stosowania azbestu.

Previous Pomorski Kongres Kół Gospodyń Wiejskich
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.