od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Aktualizacja zasad dofinansowania

Logo WFOSIGW w Gdańsku

Aktualizacja zasad dofinansowania

Z dniem 01.01.2018 r. aktualizacji uległy zasady udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Zachęcamy od zapoznania się z opisem wprowadzonych zmian.

Z dniem 01.01.2018 r. aktualizacji uległy zasady udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Zmiany dotyczą następujących zagadnień:

 • Wprowadzono nabór ciągły wniosków w miejsce dotychczas określonego ogólnego terminu naboru przypadającym na koniec listopada. Składane wnioski będą kwalifikowane nie rzadziej niż raz na kwartał. (§ 2 pkt 3) W ramach ogłaszanych konkursów w dalszym ciągu obowiązują terminy zawarte w informacjach o danym naborze.
 • W zakresie informacji o ocenie formalnej wniosków uszczegółowiono, iż w przypadku wystąpienia braków wnioskodawca będzie o nich informowany w formie pisemnej. (§ 2 pkt 5)
 • Uściślono, że w przypadku dofinansowań kwot większych niż 0,5% przychodów uzyskanych przez Fundusz w roku poprzednim, decyzję dotyczącą udzielenia dofinansowania podejmuje Rada Nadzorcza. Pozostałe dofinansowania rozpatrywane są przez Zarząd Funduszu. (§ 2 pkt 6)
 • Podkreślono, iż otrzymanie pozytywnej kwalifikacji wniosku nie jest gwarancją podpisania umowy. (§ 2 pkt 7)
 • Aby uniknąć podwójnego finansowania wprowadzono obowiązek informowania Funduszu przez Wnioskodawcę bądź Dofinansowanego o każdej zmianie źródeł finansowania. (§ 3 pkt 2)
 • Rozszerzono zapis dotyczący ponoszenia kosztów kwalifikowanych zadania przed terminem zawarcia umowy. Koszty zostaną zrefundowane wyłącznie na podstawie skutecznie zawartej umowy. (§ 3 pkt 5)
 • Sprecyzowano, iż wszelkie koszty związane z ubieganiem się o dofinansowanie ponosi Wnioskodawca. (§ 4 pkt 3)
 • Dodano informację, że ustanowienie zabezpieczenia spłaty pożyczki określone w umowie jest niezbędne do uruchomienia środków finansowych. Zabezpieczenie spłaty pożyczki określane jest w porozumieniu z Wnioskodawcą. (§ 5 pkt 8)
 • Wprowadzono możliwość dokonania przekwalifikowania udzielonej pożyczki lub jej części na pożyczkę płatniczą, w przypadku gdy finansowane zadanie otrzymało wsparcie ze środków innych funduszy zagranicznych. (§ 6 pkt 2)
 • Wysokość oprocentowania pożyczki płatniczej uległa zmianie z uprzednio wynoszącej 0,5 – 1,0 stopy redyskonta weksli na równą stopie redyskonta weksli w stosunku rocznym. Nadal jednak nie mniej niż 4% w stosunku rocznym i wysokość oprocentowania zostaje stała przez cały okres trwania umowy. (§ 6 pkt 3)
 • Zaktualizowano część zasad dotyczącą możliwości wypowiedzenia umowy pożyczki lub dotacji ze strony Funduszu. Dodano jako możliwy powód wypowiedzenia umowy niepowiadomienie Funduszu o dodatkowych finansowaniach zadania ze środków innych funduszy zagranicznych co powodowałoby podwójne finansowanie. (§ 7 oraz § 12)
 • Wyszczególniono na jakiej podstawie dotacja lub pożyczka podlega rozliczeniu. Rozliczenie otrzymanych środków finansowych należy poprzeć udokumentowanymi wydatkami, które stanowią koszty kwalifikowane zadania. Niezbędne jest również wypełnienie postawionych wymagań dotyczących właściwego oznakowania zrealizowanego zadania. (§ 8 oraz § 13)
 • Zmieniły się wytyczne dotyczące kwot umorzenia pożyczki. Jednostkom samorządu terytorialnego i ich związkom oraz podmiotom nie będącymi przedsiębiorcami możliwa kwota umorzenia została zmieniona z nie wyższej niż 25% na 20% udzielonej pożyczki. W przypadku przedsiębiorców kwota ta została zmieniona z nie wyższej niż 15% na nieprzekraczającą 10% udzielonej pożyczki. (§ 9 pkt 3)
 • Do zasad udzielania dofinansowania dodana została część dotycząca dofinansowania zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe (część IV).

 

Aktualne zasady udzielania dofinansowania dostępne są pod adresem: http://wfos.gdansk.pl/fundusze-krajowe/zasady-udzielania-dofinansowania .

Previous LED dla szkół
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.