od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Czyste powietrze

Dowiedz się więcej o programie Czyste Powietrze dla gmin.

O programie

Czyste Powietrze to rządowy program priorytetowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza.

Dla kogo?

Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Co obejmuje dofinansowanie?

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na nowoczesne, spełniające najwyższe normy tj.:

 • Węzeł cieplny;
 • Pompa ciepła;
 • Kocioł gazowy kondensacyjny;
 • Kocioł olejowy;
 • Ogrzewanie elektryczne;
 • Kocioł na pellet/drewno spełniający określone wymagania.

Dofinansowanie można również pozyskać na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku oraz montaż odnawialnych źródeł energii (OZE):

 •  Modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u.
 • Ocieplenie przegród budowlanych
 • Wymiana stolarki zewnętrznej (okna/drzwi/bramy garażowe)
 • Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
 • Mikroinstalacja fotowoltaiczna
 • Audyt energetyczny/dokumentacja projektowa/ekspertyzy

Formy dofinansowania

 • Dotacja;
 • Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego:
 • Dotacja z prefinansowaniem.

Warunki finansowe

Maksymalne kwoty dotacji:

 • Podstawowy poziom dofinansowania: 30 tys. zł
 • Podwyższony poziom dofinansowania: 37 tys. zł
 • Najwyższy poziom dofinansowania: 69 tys. zł
Maksymalne kwoty dotacji z prefinansowaniem:
 • Podwyższony poziom dofinansowania: 47 tys. zł
 • Najwyższy poziom dofinansowania: 79 tys. zł

Przygotowanie wniosku

1. Wnioskodawca jest właścicielem/współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego/wydzielonego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
2. Dodatkowe warunki, które musi spełnić Wnioskodawca:
a. przy podstawowym poziomie dofinansowania: dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza 100 tys. zł
b. przy podwyższonym poziomie dofinansowania:

 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego Wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty: 1 564 zł w gospodarstwie wieloosobowym / 2 189 zł w gospodarstwie jednoosobowym
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód Wnioskodawcy z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie

c. przy najwyższym poziomie dofinansowania:

 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego Wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty: 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym / 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub
 • ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Wnioskodawcy, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie

3. Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z Programem.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu znajdują się na Portalu Beneficjenta.

Sposób składania wniosków

 • poprzez portal gov.pl (wysyłka w pełni elektroniczna, wymagane jest posiadanie podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego);
 • przez Portal Beneficjenta www.portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl (konieczne dostarczenie podpisanej wersji papierowej),

W przypadku wniosku na dotację z prefinansowaniem:

 • Wnioski należy składać za pośrednictwem generatora wniosków NFOŚiGW https://gwd.nfosigw.gov.pl
 • Wniosek należy podpisać elektronicznie profilem zaufanym.
 • W przypadku braku takiego podpisu, należy po przesłaniu wersji elektronicznej wniosku, wydrukować formularz, ręcznie podpisać i przesłać pocztą lub przekazać za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w danej gminie.

Termin

Nabór ciągły wniosków do 31.12.2027

Kontakt

Infolinia Czyste Powietrze
Tel. 58 743 18 21
wtorek – czwartek, godz. 10:00 – 15:00

Infolinia ogólnopolska
Tel. 22 340 40 80
poniedziałek – piątek, godz. 08:00 – 16:00

email: czystepowietrze@wfos.gdansk.pl

Gminy biorące udział w programie

WFOŚiGW w Gdańsku podpisał porozumienia z pomorskimi gminami w zakresie wspólnej realizacji programu „Czyste Powietrze”. Gminy zostały włączone w proces przyjmowania wniosków o dofinansowanie. Urzędnicy pomagają wnioskodawcom poprawnie złożyć wnioski oraz skompletować wymagane załączniki. Doradzają i udzielają niezbędnych informacji na temat programu „Czyste Powietrze”.

Wnioskodawcy mieszkający w gminach, które nie podpisały porozumienia z WFOŚiGW w Gdańsku, wszelkie formalności związane z programem „Czyste Powietrze” załatwiają w siedzibie Funduszu.

Czyste powietrze dla gmin

Materiały informacyjno-promocyjne dla gmin

Wszystkie obowiązujące materiały informacyjno-promocyjne dla gmin są dostępne do pobrania na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/do-pobrania/

Zaświadczenia wydawane przez gminy

Na mocy Ustawy Prawo ochrony środowiska, gminy są zobowiązane do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego, które są obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony i najwyższym poziom dofinansowania w Programie Czyste Powietrze.

Informacje o aktualnym wzorze zaświadczeń dostępne są na stronie: https://bip.mos.gov.pl/prawo/wzory-wnioskow/

 

Najnowsze informacje

ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Zapisz się na newsletter!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od promocja@wfos.gdansk.pl RODO

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.