od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Czyste Powietrze – jak poprawnie wypełnić wniosek o dofinansowanie?

Logo Programu Czyste Powietrze: biały domek na niebieskim tle, napis: czyste powietrze zdrowy wybór

Czyste Powietrze – jak poprawnie wypełnić wniosek o dofinansowanie?

29 lipca 2019 roku zmienił się wzór wniosku o dofinansowanie. Przygotowaliśmy dla Państwa szczegółową instrukcję wypełnienia formularza.

W ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli dokumenty oceniane są na bieżąco. Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć w budynkach jednorodzinnych z terenu województwa pomorskiego przyjmowane są w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz pomorskich gminach, które zawarły porozumienie z WFOŚiGW w Gdańsku w zakresie wspólnej realizacji programu „Czyste Powietrze”.

29 lipca 2019 roku zmienił się wzór wniosku o dofinansowanie, składanego w ramach programu „Czyste Powietrze”. Przygotowaliśmy dla Państwa szczegółową instrukcję wypełnienia formularza.

Zanim rozpoczniesz wypełniać formularz wniosku o dofinansowanie, skompletuj wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do złożenia wniosku w Portalu Beneficjenta. Możesz skorzystać z Listy sprawdzającej zamieszczonej na stronie www.wfos.gdansk.pl w zakładce Podstawowe informacje o programie. Upewnij się, że wszystkie informacje dotyczące domu (np. powierzchnia ścian i okien) są prawidłowe.

Pamiętaj, aby do wniosku załączyć wymagane dokumenty, w tym  potwierdzające osiągnięte dochody tj. oryginały zaświadczeń z urzędu skarbowego potwierdzające dochód lub kopie deklaracji podatkowych wraz z Urzędowym Powiedzeniem Odbioru (UPO). Listę wymaganych załączników znajdziesz w części F formularza wniosku o dofinansowanie.

 

Jak poprawnie wypełnić formularz? DOTYCZY WNIOSKÓW SKŁADANYCH OD 29.07.2019

Na dole strony, w załącznikach, zamieszczamy przykład prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie (dotyczy wniosków składanych od 29.07.2019). We wniosku należy wypełnić zielone pola, które dotyczą wnioskodawcy i przedsięwzięcia.

Przykładowy Jan Kowalski z żoną i córką mieszka w budynku z 1996 roku. Zamierza zlikwidować kocioł na paliwo stałe i zamontować pompę ciepła. Ubiega się także o dofinansowanie na zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, docieplenie przegród budowlanych, zakup i wymianę stolarki zewnętrznej, zakup i wymianę drzwi zewnętrznych. Składa wniosek
o dofinansowanie w formie dotacji.

Wspólnie z Janem Kowalskim wypełniamy wniosek:

 • Zaznacz, czy jest to złożenie wniosku czy jego korekta (zaznacz odpowiednie pole pod punktem 3).
 • Podaj termin zakończenia inwestycji (punkt 4) – maksymalnie 30 miesięcy od daty złożenia wniosku. Uwaga! Przedsięwzięcie nie może zostać rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Zaznacz, czy jesteś właścicielem czy współwłaścicielem domu, w którym przeprowadzona zostanie inwestycja (punkt 5).
 • Uzupełnij dane wnioskodawcy (punkty 6-21) i ewentualnie podaj adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania (punkty 22-31).
 • Wpisz numer rachunku bankowego oraz nazwę banku wnioskodawcy (punkty 32-33).
 • Przekaż informacje dotyczące budynku (punkty 34-50). Gdy adres przedsięwzięcia jest taki sam jak adres wnioskodawcy, zaznacz to w odpowiednim polu, a informacje już wpisane zaciągną się automatycznie. Wypełnij pozostałe puste pola.
 • Uwaga ! Sprawdź dokładnie, czy wpisujesz prawidłowy numer księgi wieczystej (punkt 43)! Numer księgi wieczystej sprawdzisz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości
  Nie zapomnij o podaniu numeru ewidencyjnego działki (punkt 44).
 • Wskaż powierzchnię całkowitą budynku/lokalu mieszkalnego (punkt 45), w którym będzie realizowane przedsięwzięcie, w tym powierzchnię wykorzystywaną na prowadzenie działalności gospodarczej. Jeśli nie prowadzisz w budynku/lokalu mieszkalnym żadnej działalności gospodarczej, w punkcie 46 wpisz „0,00”. Jeżeli natomiast działalność gospodarcza jest prowadzona, w punkcie 46 należy wskazać powierzchnię wykorzystywaną na prowadzenie działalności. Jeśli powierzchnia przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku/lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie może być dofinansowane. Uwaga! Wynajmowanie pokoi uznaje się za działalność gospodarczą, także wówczas gdy działalność taka nie jest zarejestrowana. Sposób obliczenia powierzchni, na której prowadzony jest najem sezonowy wyjaśniony został
  na stronie www.wfos.gdansk.pl w zakładce Czyste Powietrze – Aktualności.
 • W punkcie 48 zaznacz odpowiedni rodzaj budynku: istniejący czy nowo budowany. W punkcie 49 wpisz rodzaj obecnie wykorzystywanego źródła ciepła. Jeśli w budynku istnieją dwa źródła ciepła wypełnij również pole 50.
 • Podaj zakres rzeczowy realizowanego przedsięwzięcia. Jeżeli wykonywałeś dokumentację projektową, zaznacz odpowiedni dokument w punkcie 51. Jeżeli nie, to nie wypełniaj tego puntu. Idź dalej.
 • Jeżeli zamierzasz kupić i zamontować nowe źródło ciepła, w punkcie 58 zaznacz „Oświadczam, że istniejące źródło ciepła nie spełnia wymagań technicznych określonych w programie priorytetowym „Czyste powietrze”. W kolejnych punktach podaj jakie likwidujesz i jakie planujesz źródło ciepła (punkt 59-61).  Dla źródeł ciepła takich jak piec gazowy kondensacyjny oraz pompy ciepła istnieje możliwość zaznaczenia we wniosku przyłącza na potrzeby źródła ciepła (punkt 72 i 76).
 • Jan Kowalski w punktach 80 – 84 podał, że stara się o dofinansowanie na zakup i montaż instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
 • W kolejnych punktach Jan Kowalski zaznaczył zamiar docieplenia przegród budowlanych (punkty 85-144), zakupu i wymiany stolarki zewnętrznej (okien i drzwi balkonowych) (punkty 146-164), zakupu i wymiany drzwi zewnętrznych (punkty 165-178). Uwaga! Zaznacz tylko te inwestycje, które zamierzasz przeprowadzić w ramach programu „Czyste powietrze”. I idź dalej.
 • W punkcie 195 Jan Kowalski zaznaczył, że pozostaje w związku małżeńskim z Anną Kowalską.
 • W punkcie 196 oświadczył, że jest podatnikiem i będzie mógł skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.
 • Kolejne strony wniosku dotyczą wysokości dochodów w gospodarstwie domowym. Należy podać roczne dochody, które osiągnęła każda z osób tworzących gospodarstwo domowe. Uwaga! Zwróć uwagę na poprawne wyliczenie dochodu oraz jego udokumentowanie! Tu często zdarzają się błędy! Kalkulator wyliczenia dochodu znajduje się na stronie www.wfos.gdansk.pl w zakładce Czyste Powietrze – Podstawowe informacje.
 • Jeśli w ostatnim roku podatkowym, wnioskodawca lub członek gospodarstwa domowego nie uzyskał dochodu,  w polu wartości rocznego dochodu należy wpisać „0,00 zł” oraz załączyć dokumenty potwierdzające ten fakt (np. zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku dochodu).
 • W punkcie 221 wpisz wysokość wnioskowanej dotacji, a w punkcie 222 – pożyczki. W punktach 224 i 225 zaznacz okres korzystania z pożyczki.
 • Pamiętaj o zaznaczeniu odpowiednich oświadczeń! (punkt E)
 • Jan Kowalski podpisał się pod informacją dla osób, których dane osobowe są przetwarzane w programie priorytetowym Czyste Powietrze, zaś jego żona Anna Kowalska podpisała się pod informacją dla osób, których dane osobowe pozyskano od wnioskodawcy programu priorytetowego Czyste Powietrze. Córka Amelia pod tą informacją się nie podpisała, gdyż ma mniej niż 16 lat.
 • W związku z tym, że inwestycja realizowana będzie w obiekcie istniejącym, Jan Kowalski musiał zaznaczyć oświadczenie o dopuszczeniu budynku do użytkowania.
 • Jan Kowalski zaznaczył oświadczenie o zgodności realizacji przedsięwzięcia z przepisami prawa budowlanego.
 • Zaznacz, podobnie jak Jan Kowalski, oświadczenie o dokonaniu analizy możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.
 • Anna Kowalska – żona Jana Kowalskiego – podpisała się pod oświadczeniem współwłaściciela budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze oraz pod oświadczeniem współmałżonka dotowanego o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji.
 • Podobnie jak Jan Kowalski zaznacz oświadczenie o zapewnieniu środków własnych na współfinansowanie przedsięwzięcia.

Pamiętaj o zaznaczeniu i dołączeniu odpowiednich załączników do wniosku (punkt F):

 • Jan Kowalski, tak jak każdy wnioskodawca, dołączył dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody. Uwaga! Należy przedłożyć deklarację podatkową (z uwzględnieniem jej korekt, jeśli dotyczy) lub zaświadczenie o uzyskanym dochodzie wystawione przez Urząd Skarbowy, za ostatni rok podatkowy, licząc od daty złożenia wniosku. W przypadku Jana Kowalskiego będzie to deklaracja podatkowa za 2018 rok.
 • Jan Kowalski podpisał się także pod Warunkami umowy dotacji.

 

 • Jan Kowalski złożył również podpis w punkcie G.

 

Na zakończenie:

 • Uzupełnij datę wypełnienia wniosku.
 • Teraz wniosek należy: 
 • zweryfikować (kliknij szare pole Weryfikacja formularza znajdujące się na pierwszej stronie wniosku), 
 • przesłać go przez Portal beneficjenta, 
 • równolegle podpisaną wersję papierową dostarczyć do siedziby WFOŚiGW w Gdańsku (lub wyłącznie drogą elektroniczną poprzez e-PUAP).

Za datę wpływu do Funduszu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę otrzymania wniosku w wersji papierowej lub przesłanej elektronicznie poprzez E-PUAP.

Previous UWAGA – termin rozstrzygnięcia konkursu wydłużony !!!
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.