od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Czyste Powietrze – najczęściej popełniane błędy

Punkt konsultacyjny "Czystego Powietrza" w WFOŚiGW w Gdańsku, przy stole siedzi pracownik Funduszu oraz wnioskodawcy

Czyste Powietrze – najczęściej popełniane błędy

Trwa realizacja rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Na terenie województwa pomorskiego za program odpowiada Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W ramach programu priorytetowego istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, spełniające najwyższe normy tj.: kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe (węgiel, biomasa), pompy ciepła lub węzeł cieplny w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej.

Dotacja lub pożyczka przyznawane są także na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Można również uzyskać pożyczkę na montaż odnawialnych źródeł energii.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli dokumenty oceniane są na bieżąco. Wnioski z terenu województwa pomorskiego przyjmowane i rozpatrywane są przez pracowników WFOŚiGW w Gdańsku.

 

Siedem kroków do dofinansowania

1. Zdobądź wiedzę – zapoznaj się ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku, załącznikami, instrukcjami i regulaminem naboru. Dokumenty te znajdują się w Portalu Beneficjenta.  

2. Zbadaj potrzeby budynku – określ stan obecny i potrzeby budynku, na podstawie zaleceń w audycie energetycznym lub z pomocą uproszczonej analizy energetycznej we wniosku o dofinansowanie; upewnij się, że wszystkie informacje dotyczące domu (np. powierzchnia ścian i okien) są prawidłowe;

3. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie – pamiętaj o wytycznych i o dołączeniu dokumentów potwierdzających dochód. Aby wypełnić wniosek, wejdź na Portal Beneficjenta. Kiedy otrzymasz pisemne wezwanie na etapie oceny wniosku, złóż korektę lub wyjaśnienia, uzupełnij dokumenty.

4. Podpisz umowę o dofinansowanie – WFOŚiGW w Gdańsku przygotuje umowę po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku;

5. Złóż wniosek o płatności – środki mogą być wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia;

6. Zakończenie przedsięwzięcia – wizytacji końcowej podlegać będą wszystkie przedsięwzięcia realizowane siłami własnymi i nie mniej niż 15% losowo wybranych, zakończonych inwestycji. Dodatkowo, możliwa jest kontrola przedsięwzięcia do 3 lat od zakończenia jego realizacji.

7. Rozliczenie przedsięwzięcia – nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji inwestycji przez WFOŚiGW w Gdańsku. Beneficjent zostanie pisemnie poinformowany o końcowym rozliczeniu umowy, a także o zwolnieniu zabezpieczeń finansowych.

 

Warunki dofinansowania 

 • Maksymalne koszty kwalifikowane, od których liczona jest wysokość dotacji to 53 000 zł;
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia to 7 000 zł;
 • Okres realizacji przedsięwzięcia: do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029;
 • Dofinansowanie mogą uzyskać przedsięwzięcia rozpoczęte:

– nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie dla wniosków złożonych do 30.06.2019;

– nie wcześniej niż złożenie wniosku o dofinansowanie, jeśli wniosek składany jest od 01.07.2019, z wyłączeniem dokumentacji projektowej i audytu energetycznego, które mogą być wykonane wcześniej;

 • Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w ostatnim protokole odbioru robót wykonawcy lub w protokole końcowym, w przypadku przeprowadzenia kontroli przez przedstawiciela WFOŚiGW w Gdańsku.

 

Ważne informacje

Warunki dla wszystkich budynków

Wymiana lub montaż indywidualnego źródła ciepła są możliwe, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie.

Warunkiem montażu kotła na węgiel, a od 1.07.2019 wszystkich kotłów na paliwo stałe, jest brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci dystrybucji gazu.

 

Warunki dla nowych budynków

W budynku nowo budowanym dofinansowywany jest jedynie zakup i montaż źródła ciepła wraz z przyłączami, wentylacji mechanicznej wraz z odzyskaniem ciepła oraz mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych.

Zakup nowego źródła ciepła jest możliwy jedynie w przypadku, gdy przegrody spełniają lub będą spełniać normy określone w Warunkach Technicznych, obowiązujących do 31.12.2020 (udokumentowane np. wpisem do dziennika budowy lub charakterystyką energetyczną budynku).

 

Najczęściej popełniane błędy na etapie składania wniosku o dofinansowanie:

 • Wypełniając wniosek o dofinansowanie, wnioskodawcy często niepoprawnie obliczają osiągnięty dochód. Wartości dochodu, które zostaną wpisane do tabeli C wniosku o dofinansowanie, należy obliczyć zgodnie z Metodyką wyliczania dochodów wskazaną w Instrukcji wypełniania wniosku.
 • Wnioskodawcy nie ujawniają całości dochodu w gospodarstwie domowym, którego wielkość warunkuje poziom udzielonego dofinansowania. Wskazany we wniosku dochód jest szczegółowo weryfikowany na etapie oceny wniosku, a nieprawidłowe podanie jego wartości może skutkować odrzuceniem wniosku lub na późniejszym etapie  wypowiedzeniem umowy i koniecznością zwrotu całego dofinansowania. 
 • We wniosku o dofinansowanie brakuje numeru księgi wieczystej budynku, numeru działki lub podawane są ich nieprawidłowe numery. Brak danych lub wskazywanie niepoprawnych danych wydłuża czas oceny wniosku i może skutkować koniecznością złożenia korekty.
 • Pod podanym numerem księgi wieczystej budynku wskazany jest inny właściciel niż wnioskodawca. Należy złożyć wyjaśnienia np. poprzez dostarczenie dokumentu potwierdzającego prawo własności.
 • Zdarza się, że wnioskodawcy mają nieuregulowane sprawy spadkowe, może mieć to wpływ na negatywną ocenę wniosku i w konsekwencji na jego odrzucenie. W przypadku, gdy budynek jest współwłasnością, wnioskodawca musi uzyskać zgody pozostałych współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia. Śmierć jednego z współwłaścicieli nie w każdym przypadku oznacza, iż drugi współwłaściciel jest jedynym właścicielem nieruchomości. Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie należy uregulować sprawy spadkowe.
 • Wnioskodawcy nie wypełniają we wniosku pola dotyczącego powierzchni na działalność gospodarczą (pole nr 46.). Jeżeli dzielność nie jest prowadzona należy wpisać wartość „0”, a w przypadku prowadzenia działalności (np. najmu) należy wpisać faktyczną powierzchnię wykorzystywaną na prowadzenie działalności gospodarczej. Jeśli powierzchnia przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku lub lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie może być dofinansowane.
 • Wnioskodawcy zapominają dołączyć do wniosku wymagane załączniki, takie jak: kopie deklaracji podatkowych z pieczątką urzędu skarbowego lub urzędowymi potwierdzeniami odbioru, formularz ODO 1 – załącznik wymagany do wniosku w przypadku przetwarzania danych osobowych osób innych niż wnioskodawca (podpisany przez te osoby).
 • Wnioskodawcy dołączają do wniosku o dofinansowanie kopie zaświadczeń z urzędu skarbowego zamiast oryginałów tych zaświadczeń (z terminem ważności 3 miesiące od daty wystawienia). W przypadku wykazania braku dochodu, należy również dostarczyć oryginał zaświadczenia z urzędu skarbowego o jego braku.
 • We wniosku brakuje wymaganych oświadczeń, zwłaszcza o dokonaniu analizy możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, analizy możliwości przyłączenia do sieci dystrybucji gazu, o zgodności realizacji przedsięwzięcia z prawem budowlanym, o konkurencyjnym wyborze wykonawcy.
 • Zdarza się również, że poniesione koszty wpisywane są do nieprawidłowej kategorii wydatków.  

 

Najczęściej popełniane błędy na etapie składania wniosku o płatność:

Rozliczając dane przedsięwzięcie poprzez złożenie wniosku o płatność beneficjenci często nie załączają:

 • imiennego dokumentu zezłomowania starego kotła (formularz przyjęcia odpadów metali);
 • certyfikatu lub zaświadczenia, na podstawie, których można określić czy dane źródło ciepła spełnia Warunki Techniczne Programu;
 • protokołów odbioru prac wykonawcy na formularzu przygotowanym specjalnie na potrzeby programu „Czyste Powietrze” (formularz dostępny jest na Portalu Beneficjenta oraz na stronie internetowej Funduszu);
 • faktur z opisem, z których wynika zakres rzeczowy przedsięwzięcia;
 • dokumentów potwierdzających opłacenie faktury;
 • charakterystyki energetycznej budynku (dołączanej do projektu budowlanego), która potwierdzi, że przegrody w nowo budowanym domu spełnią na dzień zakończenia przedsięwzięcia wymagania dla przegród określonych w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku (WT2021). W przypadku, gdy charakterystyka energetyczna budynku, nie potwierdzi ww. warunku, a w trakcie budowy dokonane zostały zmiany wpływające na spełnienie przez przegrody WT2021, należy przedstawić wpis z dziennika budowy mówiący o dokonanej zmianie.
 • kopii umowy z wykonawcą potwierdzonej za zgodność z oryginałem (jeśli została zawarta oraz beneficjent wnioskuje o dokonanie przelewu kwoty dotacji/pożyczki na rachunek wykonawcy).

 

 

Kontakt

Do dyspozycji wnioskodawców jest infolinia 58 743 18 20 lub 58 743 18 21 oraz adres emailowy czystepowietrze@wfos.gdansk.pl Można też, za pośrednictwem naszej strony internetowej, umówić się na indywidualne konsultacje.

 

Źródło:

Ulotka informacyjna „Zadbaj o swój kawałek nieba”

Previous Nowoczesny ośrodek edukacji ekologicznej w Gdańsku Oliwie
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od promocja@wfos.gdansk.pl RODO

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.