od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Czyste Powietrze – wniosek o dofinansowanie

Logo programu priorytetowego "Czyste Powietrze": biały domek na niebieskim tle

Czyste Powietrze – wniosek o dofinansowanie

Zanim złożysz wniosek do WFOŚiGW w Gdańsku, zapoznaj się z najważniejszymi dokumentami programu „Czyste Powietrze” oraz zasadami naboru wniosków o dofinansowanie.

Dymiące kominy – to dość częsty widok w wielu polskich miastach. Tony węgla wrzucane do pieców mają olbrzymi wpływ na jakość powietrza, którym oddychamy. Ważne jest jednak nie tylko to, czym pali się w piecach, ale także z jakiej jakości urządzeń korzystamy. Wiele domów, niestety, wciąż jest ogrzewanych przez przestarzałe, niespełniające obowiązujących norm kotły. Niska emisja w 70% pochodzi z ogrzewania domów jednorodzinnych. Wszystko to ma niebagatelny wpływ na zdrowie mieszkańców. Przy spalaniu węgla, do atmosfery emitowane są pyły, dwutlenek siarki, tlenki azotu, dwutlenek i tlenek węgla. Ich wdychanie może powodować choroby płuc i układu krążenia, uczulenia, mdłości i bóle głowy, a nawet nowotwory.

Priorytetem w tej sytuacji jest ograniczenie emisji do powietrza szkodliwych substancji, które powstają na skutek spalania w przestarzałych domowych piecach słabej jakości paliw. Ma to umożliwić rządowy program priorytetowy „Czyste Powietrze”, skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych.

W ramach  programu „Czyste Powietrze” istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę starych, nieefektywnych kotłów na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, o najwyższych normach tj: kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania, pompy ciepła lub węzeł cieplny w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej. Dotacja lub pożyczka przyznawane są także na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Ponadto, w ramach programu można również uzyskać pożyczkę na montaż odnawialnych źródeł energii.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli dokumenty oceniane są na bieżąco. Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć w budynkach jednorodzinnych z terenu województwa pomorskiego przyjmowane są w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz pomorskich gminach, które zawarły porozumienie z WFOŚiGW w Gdańsku w zakresie wspólnej realizacji programu „Czyste Powietrze”.

 

Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami o programie

Zanim złożysz wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zapoznaj się z najważniejszymi dokumentami programu „Czyste Powietrze” oraz zasadami naboru wniosków o dofinansowanie:

 • Programem priorytetowym „Czyste Powietrze”
 • Formularzem wniosku o dofinansowanie i jego załącznikami
 • Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie
 • Regulaminem naboru wniosków
 • Wzorami umów dotacji i pożyczki
 • Zestawieniem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do umowy
 • Wzorem wniosku o płatność
 • Wzorem protokołu odbioru robót wykonawcy

Dokumenty te znajdują się na Portalu Beneficjenta na stronie www.wfos.gdansk.pl

 

Określ potrzeby swojego budynku

Przed przystąpieniem do programu, określ aktualny stan budynku pod kątem jego potrzeb. Informacje te są zawarte w audycie energetycznym (jeśli został wykonany), który należy załączyć do wniosku. Jeśli nie posiadasz audytu energetycznego, wykonaj uproszczoną analizę energetyczną budynku. W tym celu wypełnij formularz wniosku o dofinansowanie, zgodnie z przyjętą metodyką zawartą w Instrukcji wypełniania wniosku.

 

Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie

Zanim rozpoczniesz wypełniać formularz wniosku o dofinansowanie, skompletuj wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do złożenia wniosku w Portalu Beneficjenta. Możesz skorzystać z Listy sprawdzającej zamieszczonej na dole strony oraz na stronie www.wfos.gdansk.pl w zakładce Podstawowe informacje o programie. Upewnij się, że wszystkie informacje dotyczące domu (np. powierzchnia ścian i okien) są prawidłowe.

Pamiętaj, aby do wniosku załączyć wymagane dokumenty, w tym  potwierdzające osiągnięte dochody tj. oryginały zaświadczeń z urzędu skarbowego potwierdzające dochód lub kopie deklaracji podatkowych wraz z Urzędowym Powiedzeniem Odbioru (UPO). Listę wymaganych załączników znajdziesz w części F formularza wniosku o dofinansowanie.

 

Jak poprawnie wypełnić formularz? UWAGA! DOTYCZY WNIOSKÓW SKŁADANYCH OD 29.07.2019

Na dole strony, w załącznikach, zamieszczamy przykład prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie (dotyczy wniosków składanych od 29.07.2019). We wniosku należy wypełnić zielone pola, które dotyczą wnioskodawcy i przedsięwzięcia.

Przykładowy Jan Kowalski z żoną i córką mieszka w budynku z 1996 roku. Zamierza zlikwidować kocioł na paliwo stałe i zamontować pompę ciepła. Ubiega się także o dofinansowanie na zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, docieplenie przegród budowlanych, zakup i wymianę stolarki zewnętrznej, zakup i wymianę drzwi zewnętrznych. Składa wniosek
o dofinansowanie w formie dotacji.

Wspólnie z Janem Kowalskim wypełniamy wniosek:

 • Zaznacz, czy jest to złożenie wniosku czy jego korekta (zaznacz odpowiednie pole pod punktem 3).
 • Podaj termin zakończenia inwestycji (punkt 4) – maksymalnie 30 miesięcy od daty złożenia wniosku. Uwaga! Przedsięwzięcie nie może zostać rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Zaznacz, czy jesteś właścicielem czy współwłaścicielem domu, w którym przeprowadzona zostanie inwestycja (punkt 5).
 • Uzupełnij dane wnioskodawcy (punkty 6-21) i ewentualnie podaj adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania (punkty 22-31).
 • Wpisz numer rachunku bankowego oraz nazwę banku wnioskodawcy (punkty 32-33).
 • Przekaż informacje dotyczące budynku (punkty 34-50). Gdy adres przedsięwzięcia jest taki sam jak adres wnioskodawcy, zaznacz to w odpowiednim polu, a informacje już wpisane zaciągną się automatycznie. Wypełnij pozostałe puste pola.
 • Uwaga ! Sprawdź dokładnie, czy wpisujesz prawidłowy numer księgi wieczystej (punkt 43)! Numer księgi wieczystej sprawdzisz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości
  Nie zapomnij o podaniu numeru ewidencyjnego działki (punkt 44).
 • Wskaż powierzchnię całkowitą budynku/lokalu mieszkalnego (punkt 45), w którym będzie realizowane przedsięwzięcie, w tym powierzchnię wykorzystywaną na prowadzenie działalności gospodarczej. Jeśli nie prowadzisz w budynku/lokalu mieszkalnym żadnej działalności gospodarczej, w punkcie 46 wpisz „0,00”. Jeżeli natomiast działalność gospodarcza jest prowadzona, w punkcie 46 należy wskazać powierzchnię wykorzystywaną na prowadzenie działalności. Jeśli powierzchnia przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku/lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie może być dofinansowane. Uwaga! Wynajmowanie pokoi uznaje się za działalność gospodarczą, także wówczas gdy działalność taka nie jest zarejestrowana. Sposób obliczenia powierzchni, na której prowadzony jest najem sezonowy wyjaśniony został
  na stronie www.wfos.gdansk.pl w zakładce Czyste Powietrze – Aktualności.
 • W punkcie 48 zaznacz odpowiedni rodzaj budynku: istniejący czy nowo budowany. W punkcie 49 wpisz rodzaj obecnie wykorzystywanego źródła ciepła. Jeśli w budynku istnieją dwa źródła ciepła wypełnij również pole 50.
 • Podaj zakres rzeczowy realizowanego przedsięwzięcia. Jeżeli wykonywałeś dokumentację projektową, zaznacz odpowiedni dokument w punkcie 51. Jeżeli nie, to nie wypełniaj tego puntu. Idź dalej.
 • Jeżeli zamierzasz kupić i zamontować nowe źródło ciepła, w punkcie 58 zaznacz „Oświadczam, że istniejące źródło ciepła nie spełnia wymagań technicznych określonych w programie priorytetowym „Czyste powietrze”. W kolejnych punktach podaj jakie likwidujesz i jakie planujesz źródło ciepła (punkt 59-61).  Dla źródeł ciepła takich jak piec gazowy kondensacyjny oraz pompy ciepła istnieje możliwość zaznaczenia we wniosku przyłącza na potrzeby źródła ciepła (punkt 72 i 76).
 • Jan Kowalski w punktach 80 – 84 podał, że stara się o dofinansowanie na zakup i montaż instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
 • W kolejnych punktach Jan Kowalski zaznaczył zamiar docieplenia przegród budowlanych (punkty 85-144), zakupu i wymiany stolarki zewnętrznej (okien i drzwi balkonowych) (punkty 146-164), zakupu i wymiany drzwi zewnętrznych (punkty 165-178). Uwaga! Zaznacz tylko te inwestycje, które zamierzasz przeprowadzić w ramach programu „Czyste powietrze”. I idź dalej.
 • W punkcie 195 Jan Kowalski zaznaczył, że pozostaje w związku małżeńskim z Anną Kowalską.
 • W punkcie 196 oświadczył, że jest podatnikiem i będzie mógł skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.
 • Kolejne strony wniosku dotyczą wysokości dochodów w gospodarstwie domowym. Należy podać roczne dochody, które osiągnęła każda z osób tworzących gospodarstwo domowe. Uwaga! Zwróć uwagę na poprawne wyliczenie dochodu oraz jego udokumentowanie! Tu często zdarzają się błędy! Kalkulator wyliczenia dochodu znajduje się na stronie www.wfos.gdansk.pl w zakładce Czyste Powietrze – Podstawowe informacje.
 • Jeśli w ostatnim roku podatkowym, wnioskodawca lub członek gospodarstwa domowego nie uzyskał dochodu,  w polu wartości rocznego dochodu należy wpisać „0,00 zł” oraz załączyć dokumenty potwierdzające ten fakt (np. zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku dochodu).
 • W punkcie 221 wpisz wysokość wnioskowanej dotacji, a w punkcie 222 – pożyczki. W punktach 224 i 225 zaznacz okres korzystania z pożyczki.
 • Pamiętaj o zaznaczeniu odpowiednich oświadczeń! (punkt E)
 • Jan Kowalski podpisał się pod informacją dla osób, których dane osobowe są przetwarzane w programie priorytetowym Czyste Powietrze, zaś jego żona Anna Kowalska podpisała się pod informacją dla osób, których dane osobowe pozyskano od wnioskodawcy programu priorytetowego Czyste Powietrze. Córka Amelia pod tą informacją się nie podpisała, gdyż ma mniej niż 16 lat.
 • W związku z tym, że inwestycja realizowana będzie w obiekcie istniejącym, Jan Kowalski musiał zaznaczyć oświadczenie o dopuszczeniu budynku do użytkowania.
 • Jan Kowalski zaznaczył oświadczenie o zgodności realizacji przedsięwzięcia z przepisami prawa budowlanego.
 • Zaznacz, podobnie jak Jan Kowalski, oświadczenie o dokonaniu analizy możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.
 • Anna Kowalska – żona Jana Kowalskiego – podpisała się pod oświadczeniem współwłaściciela budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze oraz pod oświadczeniem współmałżonka dotowanego o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji.
 • Podobnie jak Jan Kowalski zaznacz oświadczenie o zapewnieniu środków własnych na współfinansowanie przedsięwzięcia.

Pamiętaj o zaznaczeniu i dołączeniu odpowiednich załączników do wniosku (punkt F):

 • Jan Kowalski, tak jak każdy wnioskodawca, dołączył dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody. Uwaga! Należy przedłożyć deklarację podatkową (z uwzględnieniem jej korekt, jeśli dotyczy) lub zaświadczenie o uzyskanym dochodzie wystawione przez Urząd Skarbowy, za ostatni rok podatkowy, licząc od daty złożenia wniosku. W przypadku Jana Kowalskiego będzie to deklaracja podatkowa za 2018 rok.
 • Jan Kowalski podpisał się także pod Warunkami umowy dotacji.

 

 • Jan Kowalski złożył również podpis w punkcie G.

 

Na zakończenie:

 • Uzupełnij datę wypełnienia wniosku.
 • Teraz wniosek należy: 
 • zweryfikować (kliknij szare pole Weryfikacja formularza znajdujące się na pierwszej stronie wniosku), 
 • przesłać go przez Portal beneficjenta, 
 • równolegle podpisaną wersję papierową dostarczyć do siedziby WFOŚiGW w Gdańsku (lub wyłącznie drogą elektroniczną poprzez e-PUAP).

Za datę wpływu do Funduszu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę otrzymania wniosku w wersji papierowej lub przesłanej elektronicznie poprzez E-PUAP.

 


 

Jak poprawnie wypełnić formularz? UWAGA! DOTYCZY WNIOSKÓW SKŁADANYCH DO 28.07.2019

Na dole strony, w załącznikach, zamieszczamy przykład prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie (dotyczy wniosków składanych od 16.01.2019 do 28.07.2019). We wniosku należy wypełnić zielone pola, które dotyczą wnioskodawcy i przedsięwzięcia.

Przykładowy Jan Kowalski z żoną mieszka w budynku z 1974 roku. Zamierza zlikwidować kocioł na paliwo stałe i zamontować kocioł gazowy kondensacyjny. Ubiega się także o dofinansowanie na montaż przyłącza gazowego, zakup i montaż instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, docieplenie przegród budowlanych, zakup i wymianę stolarki zewnętrznej, zakup i wymianę drzwi zewnętrznych, zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. Składa wniosek o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki.

Wspólnie z Janem Kowalskim wypełniamy wniosek:

 • Zaznacz, czy jest to złożenie wniosku czy jego korekta (zaznacz odpowiednie pole pod punktem 3).
 • Podaj terminy rozpoczęcia i zakończenia inwestycji (punkty 4 i 5). Uwaga! Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Natomiast od 1 lipca 2019r. przedsięwzięcie nie będzie mogło być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Uzupełnij dane wnioskodawcy (punkty 6-21) i ewentualnie podaj adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania (punkty 22-31).
 • Wpisz numer rachunku bankowego oraz nazwę banku wnioskodawcy (punkty 32-33).
 • Przekaż informacje dotyczące budynku (punkty 34-50). Gdy adres przedsięwzięcia jest taki sam jak adres wnioskodawcy, zaznacz to w odpowiednim polu, a informacje już wpisane zaciągną się automatycznie. Wypełnij jednak pozostałe puste pola.
 • Uwaga ! Sprawdź dokładnie, czy wpisujesz prawidłowy numer księgi wieczystej! Nie zapomnij o podaniu numeru ewidencyjnego działki.
 • Wskaż powierzchnię całkowitą budynku/lokalu mieszkalnego (punkt 45), w którym będzie realizowane przedsięwzięcie, w tym powierzchnię wykorzystywaną na prowadzenie działalności gospodarczej. Jeśli nie prowadzisz w budynku/lokalu mieszkalnym żadnej działalności gospodarczej, w punkcie 46 wpisz „0,00”. Jeżeli natomiast działalność gospodarcza jest prowadzona, w punkcie 46 należy wskazać powierzchnię wykorzystywaną na prowadzenie działalności. Jeśli powierzchnia przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku/lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie może być dofinansowane. Uwaga! Wynajmowanie pokoi uznaje się za działalność gospodarczą, także wówczas gdy działalność taka nie jest zarejestrowana. Sposób obliczenia powierzchni, na której prowadzony jest najem sezonowy wyjaśniony został na stronie www.wfos.gdansk.pl w zakładce Czyste Powietrze – Aktualności.
 • W punkcie 48 zaznacz odpowiedni rodzaj budynku: istniejący czy nowo budowany. W punkcie 49 wpisz rodzaj obecnie wykorzystywanego źródła ciepła. Jeśli w budynku istnieją dwa źródła ciepła wypełnij również pole 50.
 • Podaj zakres rzeczowy realizowanego przedsięwzięcia. Jeżeli wykonywałeś dokumentację projektową, zaznacz odpowiedni dokument w punkcie 51. Jeżeli nie, to nie wypełniaj tego puntu. Idź dalej.
 • Jeżeli zamierzasz kupić i zamontować nowe źródło ciepła, w punkcie 58 zaznacz „Oświadczam, że istniejące źródło ciepła nie spełnia wymagań technicznych określonych w programie priorytetowym „Czyste powietrze”. W kolejnych punktach podaj jakie likwidujesz i jakie planujesz źródło ciepła (punkt 59-61). Jeżeli nie planujesz zakupu i montażu nowego źródła ciepła, a źródło które posiadasz spełnia wymagania techniczne programu, w punkcie 58 zaznacz „Oświadczam, że istniejące źródło ciepła I spełnia wymagania techniczne określone w programie priorytetowym „Czyste powietrze”.
 • Jan Kowalski w punktach 72 – 75 zaznaczył zamiar montażu przyłącza gazowego.
 • W puntach 80 – 84 Jan Kowalski podał, że stara się o dofinansowanie na zakup i montaż instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
 • W kolejnych punktach Jan Kowalski zaznaczył zamiar docieplenia przegród budowlanych (punkty 85-144), zakupu i wymiany stolarki zewnętrznej (okien i drzwi balkonowych) (punkty 146-164), zakupu i wymiany drzwi zewnętrznych (punkty 165-178), zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej (punkty 190-194). Uwaga! Zaznacz tylko te inwestycje, które zamierzasz przeprowadzić w ramach programu „Czyste powietrze”. I idź dalej.
 • Kolejne strony wniosku dotyczą wysokości dochodów w gospodarstwie domowym. Należy podać roczne dochody, które osiągnęła każda z osób tworzących gospodarstwo domowe. Uwaga! Zwróć uwagę na poprawne wyliczenie dochodu oraz jego udokumentowanie! Tu często zdarzają się błędy! 
 • Jeśli w ostatnim roku podatkowym, wnioskodawca lub członek gospodarstwa domowego nie uzyskał dochodu,  w polu wartości rocznego dochodu należy wpisać „0,00 zł” oraz załączyć dokumenty potwierdzające ten fakt (np. zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku dochodu).
 • W punkcie 221 wpisz wysokość wnioskowanej dotacji, a w punkcie 222 – pożyczki. W punktach 224 i 225 zaznacz okres korzystania z pożyczki.
 • Pamiętaj o zaznaczeniu odpowiednich oświadczeń! (punkt E)
 • Jan Kowalski zaznaczył, że jest współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie (co potwierdza wskazana w polu nr 43 Księga Wieczysta), a także że uzyskał zgody pozostałych współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia.
 • W związku z tym, że inwestycja realizowana będzie w obiekcie istniejącym, Jan Kowalski musiał zaznaczyć oświadczenie o dopuszczeniu budynku do użytkowania. Nie zaznaczył oświadczenia o uzyskaniu pozwolenia na budowę do 15 grudnia 2002 r., gdyż w jego budynku źródło ciepła nie spełnia wymagań programu „Czyste Powietrze”. 
 • Oświadczenia o uzyskaniu zgody na rozpoczęcie budowy dotyczą budynku nowo budowanego, dlatego Jan Kowalski ich nie zaznaczył. 
 • Podobna sytuacja jest z oświadczeniem o spełnieniu wymogów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i tego oświadczenia Jan Kowalski też nie zaznaczył.
 • Zaznacz, podobnie jak Jan Kowalski, oświadczenia o zgodności realizacji przedsięwzięcia z przepisami prawa budowlanego oraz o dokonaniu analizy możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.
 • Jan Kowalski nie planuje zakupu i montażu kotła na węgiel, dlatego nie zaznaczył oświadczenia o dokonaniu analizy możliwości przyłączenia do sieci dystrybucji gazu. 
 • Podobnie jak Jan Kowalski, zaznacz oświadczenia o zapewnieniu środków własnych na współfinansowanie przedsięwzięcia, o VAT, o statusie finansowym wnioskodawcy (jeżeli wnioskujesz o pożyczkę).

Pamiętaj o zaznaczeniu i dołączeniu odpowiednich załączników do wniosku (punkt F):

 • Jan Kowalski, tak jak każdy wnioskodawca, dołączył dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody. Uwaga! Dla wniosków składanych od 1 maja danego roku, należy przedłożyć deklarację podatkową (z uwzględnieniem jej korekt, jeśli dotyczy) lub zaświadczenie o uzyskanym dochodzie wystawione przez Urząd Skarbowy, za ostatni rok podatkowy, licząc od daty złożenia wniosku. W przypadku Jana Kowalskiego będzie to deklaracja podatkowa za 2018 rok.
 • W związku z tym, że ujawnił dane współmałżonki, dołączył druk ODO1 podpisany przez współmałżonkę.

 

Na zakończenie:

 • Uzupełnij datę wypełnienia wniosku.
 • Teraz wniosek należy: 
 • zweryfikować (kliknij szare pole Weryfikacja formularza znajdujące się na pierwszej stronie wniosku), 
 • przesłać go przez Portal beneficjenta, 
 • równolegle podpisaną wersję papierową dostarczyć do siedziby WFOŚiGW w Gdańsku (lub wyłącznie drogą elektroniczną poprzez epuap).

Za datę wpływu do Funduszu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę otrzymania wniosku w wersji papierowej lub przesłanej elektronicznie poprzez E-PUAP.

 


 

Najczęściej popełniane błędy na etapie składania wniosku o dofinansowanie:

 • Wypełniając wniosek o dofinansowanie, wnioskodawcy często niepoprawnie obliczają osiągnięty dochód. Wartości dochodu, które zostaną wpisane do tabeli C wniosku o dofinansowanie, należy obliczyć zgodnie z Metodyką wyliczania dochodów wskazaną w Instrukcji wypełniania wniosku.
 • Wnioskodawcy nie ujawniają całości dochodu w gospodarstwie domowym, którego wielkość warunkuje poziom udzielonego dofinansowania. Wskazany we wniosku dochód jest szczegółowo weryfikowany na etapie oceny wniosku, a nieprawidłowe podanie jego wartości może skutkować odrzuceniem wniosku lub na późniejszym etapie wypowiedzeniem umowy i koniecznością zwrotu całego dofinansowania. 
 • We wniosku o dofinansowanie brakuje numeru księgi wieczystej budynku, numeru działki lub podawane są ich nieprawidłowe numery. Brak danych lub wskazywanie niepoprawnych danych wydłuża czas oceny wniosku i może skutkować koniecznością złożenia korekty.
 • Pod podanym numerem księgi wieczystej budynku wskazany jest inny właściciel niż wnioskodawca. Należy złożyć wyjaśnienia np. poprzez dostarczenie dokumentu potwierdzającego prawo własności.
 • Zdarza się, że wnioskodawcy mają nieuregulowane sprawy spadkowe, może mieć to wpływ na negatywną ocenę wniosku i w konsekwencji na jego odrzucenie. W przypadku, gdy budynek jest współwłasnością, wnioskodawca musi uzyskać zgody pozostałych współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia. Śmierć jednego z współwłaścicieli nie w każdym przypadku oznacza, iż drugi współwłaściciel jest jedynym właścicielem nieruchomości. Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie należy uregulować sprawy spadkowe.
 • Wnioskodawcy nie wypełniają we wniosku pola dotyczącego powierzchni na działalność gospodarczą (pole nr 46.). Jeżeli dzielność nie jest prowadzona należy wpisać wartość „0”, a w przypadku prowadzenia działalności (np. najmu) należy wpisać faktyczną powierzchnię wykorzystywaną na prowadzenie działalności gospodarczej. Jeśli powierzchnia przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku lub lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie może być dofinansowane. Uwaga! Wynajmowanie pokoi uznaje się za działalność gospodarczą, także wówczas gdy działalność taka nie jest zarejestrowana. Sposób obliczenia powierzchni, na której prowadzony jest najem sezonowy wyjaśniony został na stronie www.wfos.gdansk.pl w zakładce Czyste Powietrze – Aktualności.
 • Wnioskodawcy zapominają dołączyć do wniosku wymagane załączniki, takie jak: kopie deklaracji podatkowych z pieczątką urzędu skarbowego lub urzędowymi potwierdzeniami odbioru, formularz ODO 1 – załącznik wymagany do wniosku w przypadku przetwarzania danych osobowych osób innych niż wnioskodawca (podpisany przez te osoby).
 • Wnioskodawcy dołączają do wniosku o dofinansowanie kopie zaświadczeń z urzędu skarbowego zamiast oryginałów tych zaświadczeń (z terminem ważności 3 miesiące od daty wystawienia). W przypadku wykazania braku dochodu, należy również dostarczyć oryginał zaświadczenia z urzędu skarbowego o jego braku.
 • We wniosku brakuje wymaganych oświadczeń, zwłaszcza o dokonaniu analizy możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, analizy możliwości przyłączenia do sieci dystrybucji gazu, o zgodności realizacji przedsięwzięcia z prawem budowlanym, o konkurencyjnym wyborze wykonawcy.
 • Zdarza się również, że poniesione koszty wpisywane są do nieprawidłowej kategorii wydatków.  Przykładowy zakres rzeczowy dla poszczególnych zadań wchodzących w skład przedsięwzięcia przedstawiono na dole strony w załączniku.
Previous Dni Otwarte Funduszy Europejskich za nami!
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.