od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Czyste Powietrze – wypłata dofinansowania

Logo programu "Czyste Powietrze", biały domek na niebieskim tle

Czyste Powietrze – wypłata dofinansowania

„Czyste Powietrze” to rządowy program priorytetowy, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do powietrza z jednorodzinnych domów mieszkalnych.

W ramach programu istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w formie dotacji i pożyczki na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, o najwyższych normach tj.: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania. Dofinansowanie można pozyskać również na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku (dotacja i pożyczka) oraz montaż odnawialnych źródeł energii OZE (wyłącznie pożyczka).

Osoby, które chcą skorzystać z programu samodzielnie składają wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Portalu Beneficjenta (wersja elektroniczna wniosku), jednocześnie dostarczają osobiście lub wysyłają na adres siedziby Funduszu wersję papierową wniosku. Szczegółowe informacje na temat programu „Czyste Powietrze” oraz sposobu wypełniania wniosku znajdują się na stronie internetowej Funduszu www.wfos.gdansk.pl w Portalu Beneficjenta oraz w zakładce Czyste Powietrze.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć wymagane załączniki, między innymi odpowiednie dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, pracownicy WFOŚiGW w Gdańsku przygotują umowę na udzielenie pożyczki i/lub dotacji. Na podpisanie umowy o dofinansowanie wnioskodawcy przyjeżdżają do siedziby WFOŚiGW w Gdańsku.

Po zrealizowaniu całości lub części zadań określonych w umowie, beneficjent składa wniosek o rozliczenie i uruchomienie płatności za wykonany zakres prac. Nazywa się on wnioskiem o płatność. Wzór wniosku o płatność stanowi załącznik do zawartej z Funduszem umowy dotacji i/lub umowy pożyczki.

 

Wniosek o płatność

Wniosek o płatność wypełnia samodzielnie beneficjent programu (wnioskodawca). Wypłata dofinansowania następuje po złożeniu do Funduszu przez wnioskodawcę  poprawnie wypełnionego w wersji papierowej wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami. Szczegółowa instrukcja wypełniania formularza wniosku znajduje się w załączonej na dole strony prezentacji Wniosek o płatność – szczegółowa instrukcja wypełniania formularza.

Pierwsza wypłata kwoty dotacji i/lub pożyczki może nastąpić po zamontowaniu w budynku nowego źródła ciepła. W przypadku gdy w budynku istnieje już źródło ciepła spełniające wymagania programu „Czyste Powietrze”, kolejność realizacji pozostałych zadań (termomodernizacja, instalacja OZE, itp.) jest dowolna.  

Po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność oraz jego akceptacji przez Fundusz, kwota dotacji i/lub pożyczki przelewana jest na rachunek bankowy wskazany we wniosku o płatność. Przelew dokonany zostanie po faktycznym zakupie, dostawie i montażu urządzeń, instalacji, czy wyrobów budowlanych w jednorodzinnym budynku beneficjenta. Na dowód poniesionych wydatków, wnioskodawca załącza oryginały faktur lub rachunków wystawionych imiennie na wnioskodawcę wraz z potwierdzeniami zapłaty (tj. wydruk potwierdzenia przelewu lub adnotacja na fakturze/rachunku: „zapłacono gotówką”,  „zapłacono”, „zapłatę otrzymałem”).

Do wypełnionego formularza wniosku o płatność muszą być dołączone następujące załączniki:

 1. Protokół odbioru robót zawierający zakres rzeczowy objęty wnioskiem o dofinansowanie podpisany przez wykonawcę prac oraz beneficjenta. Protokół należy sporządzić na obowiązującym druku, którego wzór stanowi załącznik do wniosku o płatność. Wzór protokołu wydrukowywać można również ze strony internetowej Funduszu www.wfos.gdansk.pl z Portalu Beneficjenta oraz zakładki Czyste Powietrze.
 2. Oryginały faktur lub rachunków potwierdzające zakup materiałów lub usług w ramach realizacji przedsięwzięcia. Dokumenty te, po oznaczaniu przez Fundusz faktu sfinansowania części wydatków ze środków programu, zostaną zwrócone wnioskodawcy. Uwaga: faktury i rachunki muszą być wystawione imiennie na wnioskodawcę.
 3. W przypadku płatności gotówkowej, faktura lub rachunek musi posiadać adnotację „zapłacono gotówką”, „zapłacono”, „zapłatę otrzymałem”. W przypadku płatności bezgotówkowej, należy dostarczyć również potwierdzenie dokonania przelewu na rzecz dostawcy lub wykonawcy.
 4. Kopia umowy z wykonawcą potwierdzona za zgodność z oryginałem (jeśli została zawarta oraz beneficjent wnioskuje o dokonanie przelewu kwoty dotacji/pożyczki na rachunek wykonawcy).
 5. Potwierdzenie  trwałego wyłączenia z eksploatacji dotychczasowego źródła ciepła (dotyczy: kocioł na węgiel, kocioł na biomasę, piec wolnostojący typu koza, trzon kuchenny) w formie kserokopii imiennego dokumentu zezłomowania. Formularz przyjęcia odpadów metali wypełnia zarówno osoba przekazująca, jak i przyjmująca odpady w punkcie zbierania odpadów metali. Wzór obowiązującego formularza znajduje się na dole strony. W przypadku pozostałych rodzajów wymienianych źródeł ciepła wystarczy oświadczenie beneficjenta (jeśli dotyczy).
 6. Charakterystykę energetyczną budynku (dołączaną do projektu budowlanego nowo budowanego domu), która potwierdzi, że przegrody (w tym stolarka okienna i drzwiowa) w budynku spełniają wymagania dla przegród określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W przypadku, gdy charakterystyka energetyczna budynku nie potwierdzi tego warunku, a w trakcie budowy dokonane zostały zmiany spełniające warunki techniczne na rok 2021, wnioskodawca powinien przedstawić kopię wpisu do dziennika budowy na temat dokonanej zmiany. Ponadto należy dostarczyć kopie strony tytułowej dziennika, na której podana jest m.in. dokładna lokalizacja budynku oraz strony, na której widnieje imię i nazwisko kierownika budowy oraz nr jego uprawnień.
 7. Potwierdzenie montażu lub posiadania źródła ciepła zgodnego z wymaganiami technicznymi programu. „Czyste Powietrze”:
  • w przypadku posiadania lub zainstalowania kotła na paliwo stałe – sprawozdania z badań lub certyfikat zgodności, zaświadczenie, z którego wynika, że zakupiony i zamontowany kocioł na paliwo stałe spełnia wymogi dotyczące ekoprojektu (ekodesignu) określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE; lub
  • w sytuacji posiadania lub zainstalowania kotła gazowego kondensacyjnego, olejowego lub pompy ciepła – etykiety efektywności energetycznej lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań technicznych programu.

 

Najczęściej popełniane błędy na etapie składania wniosku o płatność:

W przedłożonych do Funduszu wnioskach o płatność beneficjenci często nie załączają:

 • imiennego dokumentu zezłomowania starego kotła (formularz przyjęcia odpadów metali) lub dołączają dokument wystawiony na nieodpowiednim formularzu (poprawny wzór do pobrania na dole strony);
 • certyfikatu lub zaświadczenia, na podstawie, których można określić czy dane źródło ciepła spełnia warunki techniczne programu lub załączono certyfikat, ale wniosek o płatność/faktura/protokół odbioru z wykonawcą nie wskazują jaki dokładnie model źródła ciepła zamontowano;
 • protokołów odbioru prac sporządzonych na formularzu przygotowanym specjalnie na potrzeby programu „Czyste Powietrze” (formularz dostępny jest na stronie internetowej Funduszu www.wfos.gdansk.pl w Portal Beneficjenta oraz w zakładce Czyste Powietrze);
 • imiennych faktur z opisem, z których wynika zakres rzeczowy przedsięwzięcia zgodny z treścią wniosku o dofinansowanie lub załączają paragony, które nie są uznawane za dokumenty księgowe w Programie;
 • dokumentów potwierdzających opłacenie faktur;
 • charakterystyki energetycznej budynku (dołączanej do projektu budowlanego), która potwierdzi, że przegrody w nowo budowanym domu spełnią na dzień zakończenia przedsięwzięcia wymagania dla przegród określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku (WT2021). W przypadku, gdy charakterystyka energetyczna budynku, nie potwierdzi ww. warunku, a w trakcie budowy dokonane zostały zmiany wpływające na spełnienie przez przegrody WT2021, należy przedstawić wpis z dziennika budowy mówiący o dokonanej zmianie;
 • kopii umowy z wykonawcą potwierdzonej za zgodność z oryginałem (jeśli została zawarta oraz gdy beneficjent wnioskuje o dokonanie przelewu kwoty dotacji/pożyczki na rachunek wykonawcy);
 • wypełnionego „Zestawienia dokumentów księgowych” stanowiącego załącznik nr 1 do wniosku o płatność.

 

Wnioskodawcy często do wniosku o płatność dołączają niepoprawnie wypełnione protokoły odbioru robót wykonawcy. Najczęstsze popełniane błędy przy sporządzaniu tego dokumentu to:

Cześć I protokołu

 • brak informacji czy protokół dotyczy wykonania częściowej czy całkowitej realizacji przedsięwzięcia – brak odpowiednich skreśleń na stronie nr 1 protokołu w części I (w dwóch miejscach) oraz dodatkowo na stronie nr 4 w części IV. Oświadczenie Wykonawcy w pkt. 2 i 3);
 • brak numeru umowy o dofinansowanie dotacji i/lub pożyczki na stronie nr 1 protokołu;
 • brak informacji o zakresie zrealizowanych prac na stronie nr 1 protokołu w części nr I. Należy wpisać słownie zakres prac lub wskazać numery punktów z Zestawienia rzeczowo-finansowego (załącznik nr 1 do umowy dotacji/pożyczki);
 • brak numerów faktur składających się na koszt całkowity wskazany w protokole na stronie nr 1. Ponadto brak odpowiednich skreśleń wskazujących, że protokół został sporządzony w oparciu o umowę, fakturę lub rachunek;
 • brak informacji nt. kosztu całkowitego w części I. na stronie nr 1 protokołu lub wpisana kwota nie jest równoważna z łączną kwotą wypełnioną w tabelach w części II. Zakres Prac.

 

Część II protokołu

 • na stronach nr od 2 do 4, w części II. Zakres Prac najczęstsze błędy to:
  1. brak informacji w tabelach dotyczących zrealizowanego zakresu przedsięwzięcia objętego wnioskiem o dofinansowanie;
  2. brak wymaganych informacji w tabeli dotyczącej demontażu starego pieca,  brak informacji jaki rodzaj pieca został zdemontowany;
  3. w tabelach nr od 2 do 6 w środkowych kolumnach dotyczących wykonania prac zgodnie z umową z wykonawcą wpisywane jest słowo „TAK”, mimo iż beneficjenci nie zawarli pisemnej umowy z wykonawcą. W takim przypadku należy wpisywać „Nie dotyczy”;
  4. wypełnianie tabeli, która nie dotyczy realizowanego przedsięwzięcia – zakres nie został ujęty w Zestawieniu rzeczowo-finansowego (tj. w załączniku nr 1 do umowy dotacji/pożyczki); najczęściej beneficjenci mylą zakresy rzeczowe dotyczące zakupu/montażu źródła ciepła z zakresem przyłącza lub instalacji c.o. i c.w.u.

Przykładowy zakres rzeczowy dla poszczególnych zadań wchodzących w skład przedsięwzięcia przedstawiono na dole strony w załączniku.

Część III i IV protokołu

 • brak na stronie nr 4 w części III. informacji nt. ewentualnych usterek. W przypadku braku usterek należy wpisać w wykropkowane miejsca słowo „Nie dotyczy” lub postawić „-”;
 • brak na stronie nr 5 w części IV. Oświadczenie Wykonawcy w pkt. 4 odpowiednich wykreśleń rodzaju przedsięwzięć, którego protokół nie dotyczy;
 • brak dat przy podpisach beneficjenta i wykonawcy.

 

Wniosek o płatność wraz z wymaganymi załącznikami składa się wersji papierowej w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Previous Pomorscy w Wojanowie!
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.