Przejdź do treści
x

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Poniższe odpowiedzi są zgodne z treścią Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.


I. ETAP SKŁADANIA WNIOSKU

 

 1. Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie? Czy współmałżonek niebędący właścicielem nieruchomości może złożyć wniosek o dofinansowanie?

  Beneficjentem Programu mogą być osoby fizyczne:
  • będące właścicielami/współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą,
  • które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. Zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

 2. Gdzie mogę znaleźć wniosek o dofinansowanie?

  Wniosek o dofinansowanie jest dostępny na Portalu Beneficjenta, który znajduje się pod adresem https://portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl/.

 3. W jaki sposób mogę złożyć wniosek?

  W pierwszym kroku należy założyć i aktywować konto na Portalu Beneficjenta, który znajduje się pod adresem https://portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl/. Następnie można rozpocząć wypełnianie wniosku. Przed wypełnieniem wniosku proszę upewnić się, że mają Państwo wszystkie wymagane dane. Lista dokumentów potrzebna do wypełnienia wniosku znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce Czyste powietrze pod adresem https://wfos.gdansk.pl/czyste-powietrze/podstawowe-informacje-o-program…. Posiadając konto na Portalu Beneficjenta można zapisać wniosek i uzupełniać go etapami.

  Wniosek można złożyć zachowując poniższe formy:
  • w wersji elektronicznej przez Portal Beneficjanta:
   • z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego w aplikacji internetowej (należy również pamiętać o załączeniu w postaci elektronicznej wszystkich wymaganych załączników do wniosku)
   • przesłany elektronicznie przez Portal Beneficjenta i dodatkowo wraz z załącznikami dokumenty powinny być wydrukowane, podpisane i przesłane/złożone do/w WFOŚiGW w Gdańsku w wersji papierowej
  • w wersji papierowej - wypełniony, podpisany i złożony wraz z załącznikami w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku przy ulicy Rybaki Górne 8.

  Zachęcamy do wypełnienia wniosku o dofinansowanie drogą elektroniczną poprzez Portal Beneficjenta. Formularz wniosku jest dokumentem interaktywnym, który na bieżąco sprawdza poprawność wypełnienia wniosku. Dodatkowo, formularz przelicza koszty kwalifikowane, wysokość dofinansowania czy też współczynniki przenikania przegród w uproszczonej analizie energetycznej. Skorzystanie z formularza w wersji elektronicznej przyśpieszy nie tylko jego wypełnienie ale również ocenę.

  UWAGA !!! Złożenie wniosku jedynie przez Portal Beneficjenta bez użycia podpisu elektronicznego nie uprawnia do uczestnictwa w naborze. Warunkiem koniecznym jest dodatkowe dostarczenie wersji papierowej do siedziby WFOŚiGW w Gdańsku. W innym przypadku wniosek nie będzie oceniany.

 4. Jakie dokumenty muszę złożyć wraz z wnioskiem?

  Obowiązkowe:
  • Dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody. W przypadku PIT powinna to być kopia deklaracji z pieczęcią Urzędu Skarbowego potwierdzającą złożenie deklaracji (nie PIT od pracodawcy) lub w przypadku rozliczania elektronicznego – do PIT powinno być dołączone Urzędowe Potwierdzenie Odbioru),

  Jeśli dotyczy:
  • Dokument potwierdzający prawo własności budynku jeśli we wniosku nie został wpisany nr księgi wieczystej,
  • Audyt energetyczny, tylko jeśli został wykonany i na jego podstawie przyjęto dane do wniosku,
  • ODO 1 – informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób innych niż wnioskodawca, jeśli wnioskodawca ujawnia takie dane (dołącza się jedynie, jeśli gospodarstwo domowe tworzy więcej niż jedna osoba),
  • ODO 2 – zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych (np. o stanie zdrowia), jeśli wnioskodawca ujawnia takie dane,
  • Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, jeśli osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego posiada gospodarstwo rolne,
  • Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych, jeśli osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego posiada takie dochody,

 5. Czy złożenie wniosku jedynie przez Portal Beneficjenta bez wykorzystania kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest wystarczające?

  Nie. Jeśli Wnioskodawca nie posiada kwalifikowalnego podpisu elektronicznego, to koniecznym jest wysłanie listownie lub złożenie osobiście wydrukowanego i podpisanego wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami w formie papierowej.

 6. Gdzie uzyskam pomoc w wypełnieniu wniosku?

  Na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku pod adresem: https://terminarz.wfos.gdansk.pl/ można umówić się na konsultację z pracownikami Funduszu, w celu np.: pomocy przy wypełnieniu wniosku. Aby zgłosić się na konsultację należy wypełnić formularz zgłoszeniowy podając przynajmniej swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres mailowy. Przed konsultacją zaleca się zapoznanie się z treścią Programu oraz przygotowanie informacji wskazanych w Liście Sprawdzającej https://wfos.gdansk.pl/sites/default/files/2019-01-24/Lista%20sprawdzaj%C4%85ca.pdf

 7. Które osoby z gospodarstwa domowego należy uwzględnić przy wyliczaniu dochodu na jednego członka rodziny?

  Przez gospodarstwo domowe rozumie się zespół osób zamieszkujących razem i wspólnie utrzymujących się. Nie ma znaczenia miejsce zameldowania danych osób, a to czy faktycznie osoby te wspólnie się utrzymują.

  Zwracamy uwagę, że członkowie rodzin mieszkających wspólnie, ale utrzymujących się oddzielnie, stanowią odrębne gospodarstwa domowe.

 8. Czy wnioski będzie można składać w trybie ciągłym przez cały okres wdrażania Programu tj. do 2029 r.? Czy będą ogłaszane edycje naborów z podanymi terminami składania wniosków?

  Nabór wniosków odbywa się będzie w trybie ciągłym do końca 2027 roku. Następnie do roku 2029 będzie już wyłącznie okres wdrażania programu, czyli podpisywania i rozliczania umów. Przewiduje się jedynie krótkie przerwy techniczne, pozwalające na wprowadzanie ewentualnych aktualizacji do Programu.

 9. Wysokość dofinansowania zależy od dochodu czy przychodu?

  Intensywność dofinansowania jest określona na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy
  Dla wniosków składanych:
  • do 30 kwietnia danego roku, należy przedłożyć deklarację podatkową (z uwzględnieniem korekt, jeśli dotyczy) lub zaświadczenie o uzyskanym dochodzie wystawione przez Urząd Skarbowy, za przedostatni rok podatkowy, licząc od daty złożenia wniosku,
  • od 1 maja danego roku należy przedłożyć deklarację podatkową (z uwzględnieniem korekt, jeśli dotyczy) lub zaświadczenie o uzyskanym dochodzie wystawione przez Urząd Skarbowy, za ostatni rok podatkowy, licząc od daty złożenia wniosku.

  Zmiana kwoty miesięcznego dochodu w trakcie oceny wniosku lub w trakcie realizacji przedsięwzięcia, nie wpływa na zmianę intensywności dofinansowania.

 10. Jak należy prawidłowo wyliczyć dochód na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym, od którego zależy intensywność dofinansowania?

  Szczegółowy sposób wyliczenia dochodu opisano w załączniku nr 2 do Regulaminu naboru wniosków - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” pkt. C Miesięczny średni dochód na osobę w gospodarstwie domowym(str. 12).

 11. Czy świadczenie wychowawcze otrzymywane w ramach „Programu 500+” należy wliczyć do dochodu?

  Nie. Świadczenie to nie powinno być ujmowane przy wyliczaniu dochodu dla uzyskania dofinansowania.

 12. Jakie dokumenty należy przedłożyć jeśli właściciel budynku uzyskuje dochody za granicą?

  W przypadku uzyskiwania dochodów za granicą Rzeczypospolitej Polskiej Wnioskodawca powinien przedłożyć zaświadczenie urzędu skarbowego danego kraju, o wysokości dochodu uzyskanego za granicą, pomniejszonego odpowiednio o zapłacone za granicą: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
  W przypadku, gdy członek gospodarstwa domowego osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia poprzedniego roku, pod warunkiem, że za okres podatkowy przyjmuje się rok kalendarzowy. W sytuacji, gdy okres podatkowy jest określany inaczej, przyjmuje się kurs z ostatniego dnia okresu podatkowego. Dokument powinien zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

 13. Jaki jest czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie?

  Rozpatrzenie wniosku odbywa się w terminie do 90 dni roboczych od daty złożenia wniosku (ok. 4 miesiące kalendarzowe). Wskazany termin ma charakter instrukcyjny i zależy od zainteresowania Programem oraz ilością złożonych wniosków.

 14. Kiedy mogę rozpocząć prace?

  Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury) związanego z realizacją przedsięwzięcia i może nastąpić:
  • dla wniosków składanych do 30.06.2019 r. – koszty mogą być poniesione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
  • dla wniosków składanych od 01.07.2019 r. – koszty mogą być poniesione jedynie po dniu złożenia wniosku, za wyjątkiem dokumentacji projektowej i audytów, które mogą być wykonane wcześniej.

 15. Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie zadania już zakończonego?

  Nie. Program „Czyste Powietrze” nie pozwala na uzyskanie dofinansowania w ramach refundacji za zadania już zakończone.
  Zakończenie przedsięwzięcia oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń oraz - jeśli dotyczy – gwarantujące dotrzymanie przez modernizowane przegrody zewnętrzne wymagań technicznych obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku.

 16. Jaki jest czas na realizację przedsięwzięcia?

  Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029 r.
  Dla nowo budowanych budynków całość kosztów wskazanych we wniosku do dofinansowania musi być poniesionych do 31 grudnia 2019 roku.

 17. Czy można ubiegać się o dofinansowanie jeśli w budynku wyodrębnionych jest więcej niż 2 lokale, ale jest 1 właściciel całej nieruchomości?

  W ramach konkursu „Czyste powietrze” można złożyć wniosek o dofinansowanie wyłącznie na budynek jednorodzinny, w którym wyodrębniono maksymalnie dwa lokale. Nie ma znaczenia ilu jest właścicieli.

 18. Jaką datę budynku należy podać we wniosku – rok uzyskania pozwolenia na budowę czy rok oddania budynku do użytkowania?

  We wniosku w polu nr 45 należy podać rok uzyskania pozwolenia na budowę.

 19. Na jakie źródło ciepła można uzyskać dofinansowanie w budynku jednorodzinnym istniejącym?

  W ramach konkursu „Czyste powietrze” można uzyskać dofinansowanie na wymianę nieefektywnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym. Koszty związane z zakupem i montażem następujących urządzeń i instalacji, spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego:
  a. kotłów na paliwa stałe,
  b. węzły cieplne,
  c. systemy ogrzewania elektrycznego,
  d. kotły olejowe,
  e. kotły gazowe kondensacyjne,
  f. pompy ciepła powietrzne,
  g. pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody,
  wraz z przyłączami.

  Nowe źródło ciepła musi spełniać wymagania techniczne konkursu. Dokument „Wymagania techniczne” znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce Czyste powietrze https://wfos.gdansk.pl/czyste-powietrze/podstawowe-informacje-o-programie. Szczegóły opisano w Programie priorytetowym konkursu pkt 6.A.

 20. Czy WFOŚiGW w Gdańsku wskazuje konkretny rodzaj/model kotła, urządzeń lub materiałów, które należy zamontować i użyć?

  Nie. To Wnioskodawca decyduje jaki rodzaj/model kotła, urządzeń lub materiałów zamontuje i użyje w ramach realizacji przedsięwzięcia. Ważnym jednak jest, by były spełnione Wymagania Techniczne Programu, które znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Czyste powietrze https://wfos.gdansk.pl/czyste-powietrze/podstawowe-informacje-o-programie

 21. Czy w ramach Programu „Czyste Powietrze” mogę sfinansować zakup i montaż kotła na paliwo stałe V klasy?

  Nie. W ramach programu można sfinansować zakup kotła na biomasę (np. opalany pelletem) lub na węgiel (np. opalany ekogroszkiem) spełniający wymogi dotyczące ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.

 22. Czy w ramach Programu „Czyste Powietrze” mogę sfinansować wymianę starego kotła gazowego na rozwiązanie niskoemisyjne?

  Nie. W ramach programu można sfinansować wymianę kotła jedynie opalanego paliwem stałym (na węgiel lub biomasę).

 23. Czy razem z kotłem głównym możliwy jest zakup pompy ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)?

  W ramach konkursu „Czyste powietrze” możliwa jest wymiana źródła ciepła na cele ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W związku z powyższym, zakup pompy ciepła wyłącznie na cele ciepłej wody użytkowej jest niekwalifikowany.

 24. Jeśli mam źródło ciepła na paliwo stałe V klasy (lub jakiekolwiek inne źródła ciepła spełniające wymagania Programu), to czy mogę ubiegać się o dofinansowanie do termomodernizacji budynku jednorodzinnego?

  Jeżeli w budynku istnieje źródło ciepła spełniające wymagania programu lub jest zainstalowany kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej 5 klasę normy europejskiej EN 303-5:2012 lub nowszej:
  • a zgoda na rozpoczęcie budowy została uzyskana przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.) tj. do dnia 15 grudnia 2002 r., w ramach przedsięwzięcia koszty związane z termomodernizacja mogą być kwalifikowane.
  • a zgoda na rozpoczęcie budowy została uzyskana po wejściu w życie ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury, w ramach przedsięwzięcia koszty związane z termomodernizacja nie mogą być kwalifikowane.
  Dodatkowo, należy mieć na uwadze, że koszt modernizacji przegród można uznać za kwalifikowany jeżeli przegrody spełnią wymagania izolacyjności cieplnej, określone w pkt 1 Załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku.

 25. Czy w koszty kwalifikowane zadania można włączyć koszty instalacji ogrzewania podłogowego?

  Tak, w przypadku wymiany źródła ciepła w budynku istniejącym jest możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę instalacji ogrzewania centralnego.

 26. Gdy w budynku mieszkalnym znajdują się dwa źródła ciepła na paliwa stałe (np. kocioł i kominek), czy istnieje obowiązek usunięcia trwałego obu źródeł czy tylko ten jeden wymieniany piec?

  Należy zlikwidować lub trwale wyłączyć wymieniane źródło ciepła. W przypadku kominka należy zlikwidować wszystkie odprowadzenia do ogrzewanych przez kominek pomieszczeń, pozostawiając wyłącznie jego rekreacyjną funkcję.

 27. Czy mogę ocieplić dach jeśli istniejący budynek ma poddasze?

  Jeśli poddasze jest ogrzewane, to można docieplić dach. Jeśli poddasze nie jest ogrzewane, to należy docieplić przegrodę wewnętrzną w budynku oddzielającą to poddasze od pomieszczenia ogrzewanego, które znajduje się poniżej.

 28. Czy mogę docieplić garaż znajdujący się w obrysie budynku mieszkalnego oraz wymienić w nim bramę garażową?

  Niezależnie czy garaż jest ogrzewany czy nie, to można go docieplić, pod warunkiem że znajduje się on w obrysie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

  Bramę garażową można wymienić tylko i wyłącznie jeśli pomieszczenie garażu jest ogrzewane.

 29. Czy w przypadku planowania docieplenia domu muszę wykonać audyt energetyczny?

  Nie. Audyt energetyczny nie jest wymagany w Programie „Czyste Powietrze” – może go zastąpić wypełnienie uproszczonej analizy energetycznej, która jest częścią wniosku.

 30. Na jakie źródło ciepła można uzyskać dofinansowanie w nowo budowanym budynku jednorodzinnym?

  W ramach konkursu „Czyste powietrze” można uzyskać dofinansowanie w przypadku budynków nowo budowanych jednorodzinnych na koszty związane z zakupem i montażem następujących urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu Priorytetowego:
  a. kotły na paliwa stałe,
  b. węzły cieplne,
  c. systemy ogrzewania elektrycznego,
  d. kotły olejowe,
  e. kotły gazowe kondensacyjne,
  f. pompy ciepła powietrze,
  g. pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody
  wraz z przyłączami

  Nowe źródło ciepła musi spełniać wymagania techniczne konkursu. Dokument „Wymagania techniczne” znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce Czyste powietrze https://wfos.gdansk.pl/czyste-powietrze/podstawowe-informacje-o-programie. Szczegóły opisano w Programie priorytetowym konkursu pkt 6.B.

 31. Czy oprócz montażu źródła ciepła dla nowo budowanych budynków jednorodzinnych można uzyskać dofinansowanie również na inne elementy?

  Tak. W ramach dofinansowania Programu „Czyste Powietrze” dla nowo budowanych budynków można uzyskać dofinansowanie również na:
  • koszty zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych i/lub paneli fotowoltaicznych wraz z osprzętem, ale tylko w postaci pożyczki,
  • koszty materiału i montażu wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.

  Pozostałe elementy, jak np. ocieplenie budynku czy instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej nie wchodzi w zakres finansowania dla nowo budowanych budynków.

 32. Czy koszty ponoszone w nowo budowanym budynku mogą być ponoszone w trakcie trwania Programu do 2029 roku?

  Nie. Całość kosztów wskazanych we wniosku do dofinansowania dla nowo budowanych budynków musi być poniesione do 31 grudnia 2019 roku.

 33. Czy na montaż paneli fotowoltaicznych lub/i kolektorów słonecznych mogę otrzymać dotację?

  Nie. W ramach Programu „Czyste Powietrze” na powyższe zadania można uzyskać tylko i wyłącznie preferencyjnie oprocentowaną pożyczkę, zarówno w przypadku gdy budynek jest nowo budowany, jak i ma już pozwolenie na użytkowanie.

 34. W okresie letnim wynajmuję pokoje w budynku zgłaszanym do Programu. Czy mogę ubiegać się o dotację na wymianę źródła ciepła w pełnym zakresie?
  Według unijnego prawa konkurencji „działalność gospodarcza” jest rozumiana bardzo szeroko, jako oferowanie usług lub towarów na rynku. Wynajmowanie pokoju należy więc uznać za działalność gospodarczą, także wówczas gdy działalność taka nie jest zarejestrowana.

  Zgodnie ze stanowiskiem NFOŚiGW, gdy w jednorodzinnym budynku mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest tak rozumiana działalność gospodarcza, wysokość kosztów kwalifikowanych jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej. Przy określaniu powierzchni wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej należy uwzględniać również czas. Przykładowo, jeśli pokój o powierzchni 20 m2 służy działalności gospodarczej przez 3 miesiące w roku, wówczas powierzchnia wykorzystywana do działalności gospodarczej wynosi: 20 m2 x(3/12) = 5 m2. Określając powierzchnię wykorzystywaną do prowadzenia działalności gospodarczej i czas jej wykorzystania do tego celu należy przyjąć wartości maksymalne, tj. takie które nie zostaną w przyszłości przekroczone. Jeżeli w budynku przewidzianym do dofinansowania była już prowadzona w poprzednich latach działalność gospodarcza i będzie ona kontynuowana w podobnym rozmiarze, to określając zarówno powierzchnię, jak i czas można przyjąć średnią z ostatnich dwóch lat. W przypadku, jeśli tak określona powierzchnia wynajmu przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku, wniosek podlega odrzuceniu.

 35. Czy koszty poniesione na wypełnienie wniosku przez firmę zewnętrzną są kwalifikowane?

  Nie. Takie koszty nie wliczają się do dofinansowania i Wnioskodawca będzie musiał je ponieść z własnych środków.

II. ETAP OCENY WNIOSKU I PODPISANIA UMOWY

 

 1. Ile trwa ocena wniosku?

  Rozpatrywanie wniosku odbywa się w terminie do 90 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących informacji i/lub dokumentów może wydłużyć termin rozpatrzenia wniosku. Wskazany termin ma charakter instrukcyjny i może zostać wydłużony np. z powodu złożonej dużej ilości wniosków.

 2. Popełniłem/-am błąd przy wypełnianiu wniosku – czy zostanie on odrzucony?

  Nie. W ramach oceny wniosku (ocena kryteriów formalnych oraz ocena kryteriów merytorycznych) pracownik Funduszu skontaktuje się z Wnioskodawcą w celu poprawy/uzupełniania wniosku. Wniosek można poprawić dwukrotnie na każdym z dwóch etapów oceny. Za każdym razem Wnioskodawca będzie miał do 15 dni roboczych na poprawę wniosku.
  Uwaga!!! Dla wniosków złożonych do dnia 31 grudnia 2018 r. na etapie oceny kryteriów merytorycznych możliwa jest tylko jedna poprawa/uzupełnienie wniosku.

 3. Czy i kiedy odbędzie się kontrola na miejscu inwestycji?

  Kontrola w miejscu inwestycji odbędzie się na próbie 15% umów oraz zawsze w przypadku wykonywania robót siłami własnymi. Dodatkowo kontrola może nastąpić w okresie trwałości (3 lata od zakończenia realizacji zadania).

 4. Gdzie będzie podpisywana umowa o dofinansowanie?

  Wszystkie umowy o dofinansowanie są podpisywane w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku przy ul. Rybaki Górne 8.

 5. Kto udziela dofinansowania w formie pożyczki?

  Całość dofinansowania, zarówno umowa dotacyjna, jak i pożyczkowa jest podpisywana z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

III. ETAP WYPŁATY ŚRODKÓW I ROZLICZENIA UMOWY

 

 1. Czy mogę otrzymać zaliczkę na rzecz realizacji planowanego przedsięwzięcia?

  Nie. Zarówno środki dotacyjne, jak i pożyczkowe są wypłacane w formie refundacji poniesionych kosztów.

 2. Kiedy i na podstawie jakich dokumentów wypłacana jest dotacja oraz pożyczka?

  Wypłata dofinansowania możliwa będzie po:
  • wypełnieniu i przekazaniu do WFOŚiGW w Gdańsku wniosku o płatność wraz z protokołem końcowym lub częściowym robót,
  • przedłożeniu oryginału dokumentu księgowego (np. faktury) potwierdzającego zakup materiałów i usług wystawionego na Wnioskodawcę,
  • przedłożeniu dokumentów potwierdzających dokonanie płatności (np. potwierdzenie przelewu) w przypadku płatności na rachunek Beneficjenta,
  • wykaz umów z wykonawcami (jeśli zostały zawarte);
  • Kopie dokumentów potwierdzających otrzymanie dofinansowania ze środków publicznych (jeśli dotyczy),
  • Dokument potwierdzający montaż lub posiadanie źródła ciepła zgodnego z Wymaganiami Technicznymi określonymi w Załączniku Nr 1 do Programu (np. certyfikaty, zaświadczenia) – jeśli dotyczy,
  • Potwierdzenie trwałego wyłączenia z eksploatacji źródła ciepła (dotyczy: kocioł na węgiel, kocioł na biomasę, piec wolnostojący typu koza, trzon kuchenny) - kserokopia imiennego dokumentu zezłomowania - formularz przyjęcia odpadów metali, o którym mowa w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, art. 102 (Dz.U.2018.0.992 z późn zm.) – jeśli dotyczy. W przypadku pozostałych rodzajów wymienianych źródeł ciepła potwierdzeniem trwałego wyłączenia z eksploatacji jest oświadczenie beneficjenta – jeśli dotyczy,
  • Charakterystyki energetycznej budynku (dołączanej do projektu budowlanego), która potwierdzi, że przegrody w nowobudowanym domu spełnią na dzień zakończenia przedsięwzięcia wymagania dla przegród określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku (WT2021) – jeśli dotyczy. W przypadku, gdy charakterystyka energetyczna budynku, nie potwierdzi ww. warunku, a w trakcie budowy dokonane zostały zmiany wpływające na spełnienie przez przegrody WT2021, należy przedstawić wpis z dziennika budowy mówiący o dokonanej zmianie.

  Oryginały faktur, po uprzednim ich opisaniu przez pracownika Funduszu, zostaną odesłane do Beneficjentów.

 3. Czy mogę wystąpić z wnioskiem o płatność częściową?

  Tak. Jednakże pierwsza wypłata może nastąpić po zamontowaniu w budynku nowego źródła ciepła, chyba że w budynku istnieje już źródło ciepła spełniające wymagania Programu.

 4. Która część dofinansowania wypłacana jest jako pierwsza?

  W przypadku podpisania umowy zarówno na pożyczkę, jak i dotację, to w pierwszej kolejności wypłacana jest część pożyczkowa.

 5. Jak mogę udowodnić, ze zamontowałem/-am źródło ciepła spełniające wymagania Programu?

  Wraz z pierwszym (lub jedynym) wnioskiem o wypłatę środków, który musi dotyczyć kosztów poniesionych na wymianę/montaż źródła ciepła (o ile takie zadanie było realizowane), należy przedstawić certyfikat zgodności kotła z wymaganiami Programu.

 6. Czy mogę złożyć więcej niż jeden wniosek w ramach Programu?

  Tak. Jednakże ocena drugiego i kolejnych wniosków może odbyć się dopiero po zrealizowaniu i zakończeniu przedsięwzięcia zawartego we wcześniejszym wniosku. Wnioski muszą różnić się zakresem rzeczowym, zaś wysokość dofinansowania kolejnego wniosku jest zależna od uzyskanego dofinansowania w ramach wcześniej wcześniejszych umów.

 7. Co to jest ‘okres trwałości wniosku’?

  W okresie trwałości, który trwa 3 lata od zakończenia przedsięwzięcia, Beneficjent nie może zmienić przeznaczenia budynku/lokalu z mieszkalnego na inny, nie może zdemontować urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych i zainstalowanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, a także nie może zainstalować dodatkowych źródeł ciepła niespełniających warunków technicznych Programu.

 8. Czy korzystając z dofinansowania z Programu „Czyste Powietrze” mogę skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

  Tak. Są to dwa, niezależne sposoby uzyskania środków na działania służące poprawie jakości powietrza. Aby dowiedzieć się o szczegóły zasad funkcjonowania ulgi termomodernizacyjnej należy skontaktować się z Urzędem Skarbowym.

 9. Czy korzystając z dofinansowania z Programu „Czyste Powietrze” mogę skorzystać z innego dofinansowania na ten sam cel (np. dofinansowanie z gminy)?

  Tak. Jednakże suma dofinansowań nie może przekroczyć 100% wartości danego elementu zadania.

 10.