Przejdź do treści
x

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

1. Gdzie mogę znaleźć wniosek o dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie jest dostępny na Portalu beneficjenta, który znajduje się pod adresem www.portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl.

2. Sposób składania wniosku?

W pierwszym kroku należy założyć i aktywować konto na Portalu beneficjenta, który znajduje się pod adresem portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl Następnie można rozpocząć wypełnianie wniosku. Przed wypełnieniem wniosku proszę upewnić się, że mają Państwo wszystkie wymagane dane. Lista dokumentów potrzebna do wypełnienia wniosku znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce Czyste powietrze pod adresem https://wfos.gdansk.pl/czyste-powietrze . Posiadając konto na Portalu beneficjenta można zapisać wniosek i uzupełniać go etapami. 

Wniosek można złożyć zachowując poniższe formy:

W wersji elektronicznej przez Portal beneficjanta:

 • z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego w aplikacji internetowej 
 • przesłany elektronicznie bez podpisu elektronicznego oraz dodatkowo przesłany/złożony w WFOŚiGW w Gdańsku w wersji papierowej

 

 Formularz wniosku jest dokumentem interaktywnym, który na bieżąco sprawdza poprawność wypełnienia wniosku. Dodatkowo, formularz przelicza koszty kwalifikowane, wysokość dofinansowania czy też współczynniki przenikania przegród w uproszczonej analizie energetycznej. Skorzystanie z formularza w wersji elektronicznej przyśpieszy nie tylko jego wypełnienie ale również ocenę.  

3. Czy wnioski będzie można składać w trybie ciągłym przez cały okres wdrażania tj. do 2029 r.? Czy będą ogłaszane edycje naborów z podanymi terminami składania wniosków?

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym do końca 2027 roku. Następnie będzie już wyłącznie okres wdrażania czyli podpisywania i rozliczania umów. Nie będzie ogłaszanych edycji naborów. 

4. Jakie dokumenty muszę złożyć wraz z wnioskiem?

Na etapie aplikowania o dofinansowanie wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

 • Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu – obowiązkowo dla wszystkich osób wchodzących w gospodarstwo domowe (jeśli dotyczy)

Opcjonalnie:

 • Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku, np. umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego, jeżeli we wniosku nie podano informacji na temat numeru księgi wieczystej i numeru działki
 • Audyt energetyczny budynku, jeśli został wykonany i na jego podstawie przyjęto dane do wniosku

5. Kiedy WFOŚiGW rusza ze szkoleniami dla mieszkańców?

Szkolenia dotyczące programu pn. ”Czyste powietrze” odbywają się w każdej gminie województwa pomorskiego w terminie od 4.09. do 10.10.2018 r. Szczegółowy wykaz, aktualizowany co tydzień, dostępny jest na stronie WFOŚiGW w Gdańsku pod adresem: https://wfos.gdansk.pl/czyste_powietrze_icon

6. Jak należy wyliczyć dochód na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym, od którego zależy intensywność dofinansowania? 

Szczegółowy sposób wyliczenia dochodu opisano w załączniku nr 2 do Regulaminu naboru wniosków- Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” pkt. C Miesięczny średni dochód na osobę w gospodarstwie domowym (str. 12).

7. Które osoby w gospodarstwie domowym uwzględnić przy wyliczaniu dochodu na jednego członka rodziny?

Gospodarstwo domowe tworzą osoby gospodarujące i zamieszkujące wspólnie z osobą ubiegającą się o dofinansowanie, do których oprócz osoby ubiegającej się o dofinansowanie zaliczają się:

 • małżonek osoby ubiegającej się o dofinansowanie, 
 • rodzice oraz dziadkowie osoby ubiegającej się o dofinansowanie oraz jego małżonka, 
 • dzieci i wnuki osoby ubiegającej się o dofinansowanie, do ukończenia 25. roku życia, 
 • dzieci i wnuki osoby ubiegającej się o dofinansowanie, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 i 972 oraz z 2017 r. poz. 1428), 
 • osoby niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie gospodarujące z osobą ubiegającą się o dofinansowanie. 

Za dziecko lub wnuka wchodzące w skład gospodarstwa domowego uznaje się również dziecko małżonka, dziecko przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną.
Zwracamy uwagę, że członkowie rodzin mieszkających wspólnie, ale utrzymujących się oddzielnie, stanowią odrębne gospodarstwa domowe. 

8. Wysokość dofinansowania zależy od dochodu czy przychodu? 

Intensywność dofinansowania jest określona na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Zmiana kwoty miesięcznego dochodu w trakcie oceny wniosku lub w trakcie realizacji przedsięwzięcia, nie wpływa na zmianę intensywności dofinansowania.

9. Czy świadczenie wychowawcze 500+ należy wliczyć do dochodu?

Nie. Świadczenie nie powinno być ujmowane przy wyliczaniu dochodu dla uzyskania dotacji.

10. Jakie dokumenty poświadczające dochód należy przedłożyć jeśli właściciel budynku pracuje za granicą?

Wnioskodawca powinien przedłożyć dokument właściwy dla danego kraju. Sytuacje takie będą rozpatrywane indywidualnie. We wniosku o dofinansowanie (pole 203 i 202) formularz dopuszcza różne rodzaje dochodu (wybór z listy rozwijalnej). Jest również możliwość zaznaczenia dochodu „inny”.
Ponadto, podatnicy, którzy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski), są zobowiązani do rozliczenia tych dochodów również w Polsce. Wszelkie wątpliwości w tej sprawie powinny być wyjaśnione z właściwym urzędem skarbowym. Podatnik jest zobowiązany do złożenia dokumentu Pit w polskim urzędzie skarbowym.

11. Kiedy mogę rozpocząć prace?

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, przy czym przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. 
Zakończenie przedsięwzięcia oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń oraz - jeśli dotyczy – gwarantujące dotrzymanie przez modernizowane przegrody zewnętrzne wymagań technicznych obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku. Data zakończenia przedsięwzięcia potwierdzana jest w Protokole końcowym.

12. Jaki jest czas na realizację przedsięwzięcia?

Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029 r.

13. Czy razem z kotłem głównym możliwy jest zakup pompy ciepła na potrzeby c.w.u.?

W ramach konkursu „Czyste powietrze” możliwa jest wymiana źródła ciepła na cele ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W związku z powyższym, zakup pompy ciepła wyłącznie na cele ciepłej wody użytkowej jest niekwalifikowany. 

14. Czy można ubiegać się o dofinansowanie jeśli w budynku wyodrębnionych jest więcej niż 2 lokale, ale jest 1 właściciel całej nieruchomości?

W ramach konkursu „Czyste powietrze” można złożyć wniosek o dofinansowanie wyłącznie na budynek jednorodzinny, w którym wyodrębniono maksymalnie dwa lokale. Nie ma znaczenia ilu jest właścicieli. 


15. Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie? Czy współmałżonek niebędący właścicielem nieruchomości może złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie może złożyć wyłącznie właściciel budynku jednorodzinnego. Jeśli budynek posiada dwóch współwłaścicieli to wniosek może złożyć tylko jeden właściciel przy zgodzie drugiego. 

16. Na jakie źródło ciepła można uzyskać dofinansowanie w budynku istniejącym? 

W ramach konkursu „Czyste powietrze” można uzyskać dofinansowanie na wymianę nieefektywnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym. Koszty związane z zakupem i montażem następujących urządzeń i instalacji, spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego: 
a. kotłów na paliwa stałe 
b. węzły cieplne 
c. systemy ogrzewania elektrycznego, 
d. kotły olejowe, 
e. kotły gazowe kondensacyjne, 
f. pompy ciepła powietrzne 
g. pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami.

Nowe źródło ciepła musi spełniać wymagania techniczne konkursu. Dokument znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce Czyste powietrze https://wfos.gdansk.pl/czyste-powietrze. Szczegóły opisano w Programie priorytetowym konkursu pkt 6.A.

17. Na jakie źródło ciepła można uzyskać dofinansowanie w budynku jednorodzinnym nowobudowanym? 

W ramach konkursu „Czyste powietrze” można uzyskać dofinansowanie w przypadku budynków nowo budowanych jednorodzinnych na koszty związane z zakupem i montażem następujących urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego: 
a. kotły na paliwa stałe 
b. węzły cieplne 
c. systemy ogrzewania elektrycznego, 
d. kotły olejowe, 
e. kotły gazowe kondensacyjne, 
f. pompy ciepła powietrze 
g. pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody 
wraz z przyłączami

Ze szczegółami można zapoznać się w Programie priorytetowym konkursu pkt 6.B.

18. Kiedy i na podstawie jakich dokumentów wypłacana jest dotacja? 

Wypłata dofinansowania możliwa będzie po:

 • wypełnieniu i przekazaniu do WFOŚiGW w Gdańsku wniosku o płatność wraz z protokołem końcowym lub częściowym robót
 • przedłożeniu dokumentu księgowego (np. faktury) potwierdzającego zakup materiałów i usług
 • dokumenty potwierdzające dokonanie płatności (np. potwierdzenie przelewu) w przypadku płatności na rachunek beneficjenta

19. Czy w koszty kwalifikowane zadania można włączyć koszty instalacji ogrzewania podłogowego?

Tak, w przypadku wymiany źródła ciepła w budynku istniejącym jest możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę instalacji ogrzewania. 


20. Jeśli mam źródło ciepła na paliwo stałe V klasy, to czy mogę ubiegać się o dofinansowanie do termomodernizacji budynku jednorodzinnego?

Jeżeli w budynku istnieje źródło ciepła spełniające wymagania programu lub jest zainstalowany kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej 5 klasę normy europejskiej EN 303-5:2012 lub nowszej:

 • a zgoda na rozpoczęcie budowy została uzyskana przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.) tj. do dnia 15 grudnia 2002 r., w ramach przedsięwzięcia koszty związane z termomodernizacja mogą być kwalifikowane. 
 • a zgoda na rozpoczęcie budowy została uzyskana po wejściu w życie ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury, w ramach przedsięwzięcia koszty związane z termomodernizacja nie mogą być kwalifikowane. 

Dodatkowo, należy mieć na uwadze, że koszt modernizacji przegród można uznać za kwalifikowany jeżeli spełniają wymagania izolacyjności cieplnej, określone w pkt 1 Załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku. 

21. W okresie letnim wynajmuję pokoje. Czy mogę ubiegać się o dotację na wymianę źródła ciepła w pełnym zakresie?

Powierzchnia przeznaczona na działalność gospodarczą nie może przekroczyć 30% powierzchni całego budynku. Nie ma znaczenia przez jaki okres czasu prowadzona jest działalność. Nie - powierzchnia domu jednorodzinnego przeznaczona na działalność gospodarczą obniża proporcjonalnie maksymalne koszty kwalifikowane. 

22. Czy w nowo budowanym budynku montując nowe źródło ciepła będzie można również uzyskać dofinansowanie na instalacje centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) oraz na przyłącze?

W przypadku nowo budowanych budynków jednorodzinnych dofinansowaniu podlega wyłącznie źródło ciepła wraz z przyłączem (jeśli jest wymagane). Nie ma możliwości kwalifikowania instalacji c.o. oraz c.w.u.

23. Gdy w budynku mieszkalnym znajdują się dwa źródła ciepła na paliwa stałe (np. kocioł i kominek), czy istnieje obowiązek usunięcia trwałego obu źródeł czy tylko ten jeden wymieniany piec?

Należy zlikwidować lub trwale wyłączyć wymieniane źródło ciepła. W przypadku kominka należy zlikwidować wszystkie odprowadzenia do ogrzewanych przez kominek pomieszczeń, jak również zamurować przewód odprowadzający spaliny, pozostawiając wyłącznie jego rekreacyjną funkcję.