od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Dokumenty

Pomoc publiczna

Zasady udzielania dofinansowania

Zasady udzielania dofinansowania ustalane przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW w Gdańsku na podstawie art. 400h ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

Dofinansowanie ze środków finansowych WFOŚiGW w Gdańsku udzielane jest na cele określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska zgodnie z listą przedsięwzięć priorytetowych, kryteriami wyboru przedsięwzięć i planem działalności Funduszu na kolejne lata.

W 2024 roku Zarząd WFOŚiGW w Gdańsku może samodzielnie podejmować decyzje o udzieleniu dofinansowania, którego wartość jednostkowa nie przekracza 199 350,00 zł. Kwoty powyżej tego progu kierowane są po decyzji Zarządu na posiedzenie Rady Nadzorczej.

Pomoc publiczna

Każdy wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną i źródło jego finansowania jeżeli oferuje towary lub świadczy usługi na rynku jest według prawa unijnego przedsiębiorcą.

Obowiązek składania przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą informacji o otrzymanej pomocy publicznej wynika z przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Wzory informacji o otrzymanej pomocy publicznej zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie:

  • Druk PP.I – „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis”;
  • Druk PP.II – „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie”; Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącymi pomocy publicznej.

Lista gatunków drzew, krzewów i krzewinek charakterystycznych dla pomorza

Zgodnie z art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska WFOŚiGW w Gdańsku dofinansowuje m.in. przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.

Jednym z elementów takich zadań są nasadzenia drzew i krzewów w województwie pomorskim. Z kolei, działając zgodnie z zasadą ochrony bioróżnorodności, WFOŚiGW dofinansowuje nasadzenia rodzimych gatunków. Poniżej znajduje się lista gatunków drzew, krzewów i krzewinek charakterystycznych dla Pomorza. Spis ten został udostępniony przez Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Rejestr ten może być szczególnie przydatny dla beneficjentów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zmiany i rozbieżności efektów rzeczowych i ekologicznych dopuszczalne dla zadań dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Gdańsku

Fundusz dopuszcza zmianę w zakresie efektów rzeczowych i/albo ekologicznych na etapie aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie lub po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

W przypadku zaistnienia rozbieżności w wartościach monitorowanych przez WFOŚiGW wskaźników, niezbędne jest wystąpienie z pisemnym wnioskiem o zgodę na zmianę zakresu rzeczowego zadania lub zmianę efektów wraz z wyczerpującym i rzetelnym uzasadnieniem.

UWAGA:

  1. Fundusz może wypowiedzieć umowę o dofinansowanie w przypadku, gdy zadeklarowane efekty rzeczowe i/albo ekologiczne zadania nie zostały osiągnięte lub wskazane w umowie terminy nie zostały dotrzymane, chyba, że Beneficjent uzyskał uprzednio zgodę Zarządu/Rady Nadzorczej Funduszu na zmiany w ww. zakresie (tzn. wniosek o sporządzenie aneksu złożono przed terminem rozliczenia zadania).
  2. Niespełnienie wymogów budowanego/przebudowanego/modernizowanego obiektu w zakresie jakości ścieków oczyszczonych/jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi/dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń/itp. według obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego/aktualnych przepisów prawa (rozporządzenia) na etapie rozliczenia umowy, może skutkować wypowiedzeniem umowy, chyba, że Beneficjent zobowiąże się do podjęcia działań naprawczych i spełnienia ww. wymogów w określonym okresie czasu wskazanym przez Fundusz.
  3. Umowy aneksowane w zakresie efektów rzeczowych lub ekologicznych mogą podlegać umorzeniu, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz Zasadami udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsk.
  4. Nie wymagają zgody Zarządu/Rady Nadzorczej Funduszu rozbieżności pomiędzy osiągniętymi efektami a planowanymi do osiągnięcia, jeśli wynikają one ze zmian wskaźników emisji opracowywanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) lub przyjęcia przez WFOŚiGW odmiennej metodologii wyliczania emisji zanieczyszczeń. Sporządzanie aneksu do umowy w tych sytuacjach nie jest wymagane.
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.