od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Dokumenty

Wybierz
dokument:

Status prawny

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku jest samorządową osobą prawną powołaną w drodze ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Tryb działania organów WFOŚiGW w Gdańsku określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Schemat organizacyjny

Schemat organizacyjny Biura WFOŚiGW w Gdańsku stanowiący załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Biura WFOŚiGW w Gdańsku zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Gdańsku nr 80/2021 z dnia 23 grudnia 2021 roku.

Strategia działania

Strategia działania WFOŚiGW w Gdańsku przygotowywana jest i uchwalana na podstawie art. 400k ust. 3 pkt 1 oraz art. 400h ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Przy opracowaniu Strategii działania uwzględnia się uwarunkowania regionalne oraz rekomendacje wynikające ze Wspólnej Strategii Działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Plany działalności

Plany działalności WFOŚiGW w Gdańsku są opracowywane i uchwalane na podstawie art. 400k ust. 1 pkt 1 oraz art. 400h ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

Lista przedsięwzięć priorytetowych na rok 2023

Lista przedsięwzięć priorytetowych stanowi uszczegółowienie głównych kierunków działań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) oraz Strategii działania WFOŚiGW w Gdańsku na lata 2021-2024 z perspektywą do 2027 roku.

Sprawozdania z działalności

Roczne sprawozdania Zarządu WFOŚiGW w Gdańsku z działalności zatwierdzane przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW w Gdańsku na podstawie art. 400h ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

Zasady wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska

Podmioty korzystające ze środowiska, raz do roku, we własnym zakresie ustalają wysokość opłat na podstawie obowiązujących stawek i wnoszą opłaty na rachunek właściwego Urzędu Marszałkowskiego w terminie do 31 marca roku następnego, jednocześnie przedkładają marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat.

Plan gospodarki odpadami

W dniu 29 grudnia 2016 r. Sejmik Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę nr 321/XXX/16 w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022”
oraz Uchwałę nr 322/XXX/16 w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022”.
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Zapisz się na newsletter!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od promocja@wfos.gdansk.pl RODO

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.