Przejdź do treści
x

System wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

Obrazy projektu
Panele fotowoltaiczne i wiatraki na tle błękitnego nieba
Informacje podstawowe dot. projektu

Baner

Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, zgodnie z osią priorytetową I, Poddziałanie 1.3.3 „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”.

Umowa na realizację ww. projektu została podpisania dnia 03.03.2016 r. przez Ministra Energii oraz Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość projektu wynosi 128 974 901,28 zł, w tym wkład Unii Europejskiej w wysokości 128 974 901,28 zł.

Body

Efektywność energetyczna to nasz priorytet.

 

Doradztwo EnergetyczneW dniu 28.04.2016 r. zawarta została Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej  oraz OZE” pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Partner Wiodący), a 14 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, jako Partnerami. Wartość Projektu dla WFOŚiGW w Gdańsku wynosi 6 970 312,70 zł i w 100% jest refundowana z Funduszy Europejskich. Projekt realizowany będzie do 31.12.2023 r.

W ramach projektu WFOŚiGW w Gdańsku oferuje bezpłatną pomoc w zakresie doradztwa energetycznego.

Cele projektu:

 • Wzrost świadomości w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej,
 • Wsparcie gmin w przygotowaniu oraz wdrażaniu planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) oraz planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP),
 • Wsparcie w przygotowaniu oraz wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej (EE) i odnawialnych źródeł energii (OZE).

 Z oferowanej pomocy mogą skorzystać:

 • Przedsiębiorstwa,
 • Podmioty będące dostawcami usług energetycznych,
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • Miasta oraz gminy,
 • Państwowe jednostki budżetowe  (np.: urzędy statystyczne, sądy, szkoły),
 • Szkolnictwo wyższe,
 • Organy władzy publicznej (np. ministerstwa),
 • Przedstawiciele poszczególnych grup społecznych,
 • Inni odbiorcy.

Zakres usług:

 • Doradztwo związane z przygotowaniem inwestycji z zakresu efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii,
 • Wsparcie w weryfikacji audytów energetycznych,
 • Wsparcie dotyczące wdrażania innowacyjnych i efektywnych kosztowo rozwiązań,
 • Wskazanie możliwych dostępnych na rynku źródeł finansowania inwestycji sektora energetyki oraz udzielanie informacji o wymogach niezbędnych do uzyskania tych środków,
 • Wspieranie gmin oraz współpraca z Biurem Porozumienia Burmistrzów podczas przygotowania, weryfikacji, wdrażania PGN/SEAP,
 • Przeprowadzanie szkoleń oraz działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie energetyki.

 Planowane efekty:

 • Liczba udzielonych konsultacji – 3430 szt.
 • Liczba Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) objętych wsparciem doradczym – 91 szt.
 • Liczba inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii objętych wsparciem doradczym – 50 szt.

W WFOŚiGW w Gdańsku pracuje zespół 6 doradców.

Dane kontaktowe:

Powiaty, kontakty

(W ramach konsultacji zaleca się wcześniejszy kontakt drogą elektroniczną)

Paweł Detmer:

Tel.: 58 743 18 81    Kom.: 737 193 937

e-mail: pawel.detmer@wfos.gdansk.pl,

Marcin Gregorowicz:

Tel.: 58 743 18 77     Kom.: 727 779 085

e-mail: marcin.gregorowicz@wfos.gdansk.pl 

Piotr Kumpiecki:

Tel.: 58 743 18 85    Kom.: 727 798 372

e-mail: piotr.kumpiecki@wfos.gdansk.pl

Tomasz Kręcicki:

Tel.: 58 743 18 45    Kom.: 737 195 948

e-mail: tomasz.krecicki@wfos.gdansk.pl"

 

Monika Porazik:

Tel.: 58 743 18 63    Kom.: 727 797 182

e-mail: monika.porazik@wfos.gdansk.pl

Malwina Śnieg:

Tel.: 58 743 18 80    Kom.: 727 797 183

e-mail: malwina.snieg@wfos.gdansk.pl

Współpraca WFOŚiGW w Gdańsku z samorządami w zakresie efektywności energetycznej

WOŚiGW w Gdańsku – Centrum Kompetencji w zakresie środowiska i energii.

Dodatkowe informacje:

Więcej informacji na temat Projektu Doradztwa Energetycznego można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zgłaszanie nieprawidłowości i nadużyć:

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, Ministerstwo Rozwoju, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

 • etyczny,
 • jawny,
 • przejrzysty.

Wychodząc naprzeciw ww. oczekiwaniom stworzono proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

lub

Co należy zgłaszać:

 • Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady, jakimi IZ kieruje się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń:

 1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
 2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.     

W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.