od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Doradztwo Energetyczne

Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” który został zakończony w dn. 31.12.2023 r.

System wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, zgodnie z osią priorytetową I, Poddziałanie 1.3.3 „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”.

Umowa na realizację ww. projektu została podpisania dnia 03.03.2016 r. przez Ministra Energii oraz Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość projektu wynosi 128 974 901,28 zł, w tym wkład Unii Europejskiej w wysokości 128 974 901,28 zł.

W dniu 28.04.2016 r. zawarta została Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Partner Wiodący), a 14 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, jako Partnerami. Wartość Projektu dla WFOŚiGW w Gdańsku wynosi 6 970 312,70 zł i w 100% jest refundowana z Funduszy Europejskich. Projekt realizowany będzie do 31.12.2023 r.

W ramach projektu WFOŚiGW w Gdańsku oferuje bezpłatną pomoc w zakresie doradztwa energetycznego.

Cele projektu:

 • Wzrost świadomości w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej,
 • Wsparcie gmin w przygotowaniu oraz wdrażaniu planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) oraz planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP),
 • Wsparcie w przygotowaniu oraz wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej (EE) i odnawialnych źródeł energii (OZE).

Z oferowanej pomocy mogą skorzystać:

 • Przedsiębiorstwa,
 • Podmioty będące dostawcami usług energetycznych,
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • Miasta oraz gminy,
 • Państwowe jednostki budżetowe (np.: urzędy statystyczne, sądy, szkoły),
 • Szkolnictwo wyższe,
 • Organy władzy publicznej (np. ministerstwa),
 • Przedstawiciele poszczególnych grup społecznych,
 • Inni odbiorcy.

Zakres usług:

 • Doradztwo związane z przygotowaniem inwestycji z zakresu efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii,
 • Wsparcie w weryfikacji audytów energetycznych,
 • Wsparcie dotyczące wdrażania innowacyjnych i efektywnych kosztowo rozwiązań,
 • Wskazanie możliwych dostępnych na rynku źródeł finansowania inwestycji sektora energetyki oraz udzielanie informacji o wymogach niezbędnych do uzyskania tych środków,
 • Wspieranie gmin oraz współpraca z Biurem Porozumienia Burmistrzów podczas przygotowania, weryfikacji, wdrażania PGN/SEAP,
 • Przeprowadzanie szkoleń oraz działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie energetyki.
0
Liczba udzielonych
konsultacji
0
Liczba udzielonych
porad
0
Liczba wspartych
inwestycji
0
Liczba przeszkolonych
pracowników
0
Liczba uczestników wydarzeń organizowanych przez Doradztwo

(W ramach konsultacji zaleca się wcześniejszy kontakt drogą elektroniczną).

Paweł Detmer

powiaty: gdański, wejherowski

Marcin Gregorowicz

powiaty: pucki, człuchowski, Gdańsk, Sopot, Gdynia.

Piotr Kumpiecki

powiaty: starogardzki, tczewski, kwidzyński.

Tomasz Kręcicki

powiaty: lęborski, chojnicki, słupski, Słupsk.

Monika Porazik

powiaty: malborski, sztumski, nowodworski.

Malwina Śnieg

powiaty: bytowski, kartuski, kościerski.

Więcej informacji na temat Projektu Doradztwa Energetycznego można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/ 

Zgłaszanie nieprawidłowości i nadużyć:

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, Ministerstwo Rozwoju, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

 • etyczny,
 • jawny,
 • przejrzysty.

Wychodząc naprzeciw ww. oczekiwaniom stworzono proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

Co należy zgłaszać: Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady, jakimi IZ kieruje się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń:

 1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
 2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.

W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.