od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Działania ochronne w rezerwacie przyrody Miłachowo

Droga w rezerwacie przyrody Miłachowo, dookoła drzewa, trawa,  napis na czerwonej tablicy: Rezerwat przyrody Miłachowo

Działania ochronne w rezerwacie przyrody Miłachowo

W rezerwacie przyrody Miłachowo zakończyła się wycinka i wykaszanie odrośli tarniny, krzewów i roślinności zielnej. Zadanie wykonane zostało w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

W rezerwacie Miłachowo na powierzchni 2,5 ha ręcznie wycięta została roślinność w celu zachowania i odtworzenia muraw kserotermicznych. Te cenne gatunki roślin zaczęły zanikać na skutek zaprzestania wypasu oraz gwałtownego rozwoju drzew i krzewów. Rozrastające się drzewa spowodowały zacienienie i w konsekwencji brak odpowiedniej ilości światła docierającego do muraw kserotermicznych. Prace prowadzone w rezerwacie mają przywrócić temu miejscu wartości przyrodnicze.

Przez długie lata w rezerwacie nie były prowadzone żadne działania ochronne. Rozwinęły się zarośla, głównie tarniny i głogów.  Spowodowało to zmianę warunków siedliskowych (wzrost zacienienia i wilgotności), a w konsekwencji – zanik wielu gatunków i fitocenoz murawowych.

Siedem lat temu rozpoczęto coroczne koszenie całej powierzchni rezerwatu, usuwanie tarniny, krzewów i wycinkę ich odrośli. Rok temu zaś po raz pierwszy odbył się ekstensywny wypas zwierząt, przede wszystkim owiec i kóz. Zwierzęta zgryzały roślinność na obszarze rezerwatu. Po zakończeniu wypasu, niezgryziona roślinność, głównie odrośla krzewów tarniny, została wykoszona.

Rezerwat Miłachowo leży w gminie Debrzno. Rezerwat o powierzchni 3,84 ha zajmuje fragment północnego zbocza doliny Debrzynki. Został powołany w celu odtworzenia i zachowania ekosystemu muraw kserotermicznych oraz populacji cennych gatunków roślin i zwierząt. Nie jest udostępniony do zwiedzania.

Celem projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza” jest zapewnienie właściwego stanu ochrony 18 rezerwatom przyrody województwa pomorskiego oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców i turystów. Prace wykonywane w poszczególnych rezerwatach są zgodne z planami ochrony – dokumentami opracowanymi przez specjalistów, a zatwierdzonymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Projekt dofinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Rezerwaty przyrody są najstarszą formą ochrony obszarów o unikatowych w skali kraju walorach środowiskowych. Obejmują obszary zachowane w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego. Wyróżniają je rzadko spotykane wartości przyrodnicze, naukowe, kulturowe lub krajobrazowe. W Polsce jest prawie półtora tysiąca rezerwatów przyrody, łącznie zajmują powierzchnię około 165 000 ha. Pierwsze utworzone zostały już w latach 30 – tych XX wieku. Na terenie województwa pomorskiego są 134 rezerwaty.

Previous Konkurs rozstrzygnięty!
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.