Przejdź do treści
x

Efekty

Zmiany i rozbieżności efektów rzeczowych i ekologicznych zadań inwestycyjnych dopuszczalne dla zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dopuszcza zmianę w zakresie efektów rzeczowych lub ekologicznych dla zadań o charakterze inwestycyjnym:
A.    na etapie aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie 
B.    po podpisaniu umowy o dofinansowanie 

W przypadku zaistnienia rozbieżności w wartości wskaźników, niezbędne jest wystąpienie do Funduszu z pisemnym wnioskiem o zgodę na zmianę zakresu rzeczowego zadania lub zmianę efektów wraz z wyczerpującym i rzetelnym uzasadnieniem. 

 

UWAGA: 

1.    Fundusz może wypowiedzieć umowę o dofinansowanie, w przypadku gdy zadeklarowane efekty rzeczowe i/albo ekologiczne zadania nie zostały osiągnięte lub wskazane w umowie terminy nie zostały dotrzymane, chyba, że Beneficjent uzyskał uprzednio zgodę Zarządu Funduszu na zmiany w ww. zakresie (tzn. wniosek o sporządzenie aneksu złożono przed terminem rozliczenia zadania).


2.    Niespełnienie wymogów budowanego/przebudowanego/modernizowanego obiektu w zakresie jakości ścieków oczyszczonych/jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi/dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń/itp. według obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego/aktualnych przepisów prawa (rozporządzenia) na etapie rozliczenia umowy, może skutkować wypowiedzeniem umowy, chyba, że Beneficjent zobowiąże się do podjęcia działań naprawczych i spełnienia ww. wymogów w określonym okresie czasu wskazanym przez Fundusz.


3.    Umowy aneksowane w zakresie efektów rzeczowych lub ekologicznych mogą podlegać umorzeniu, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz Zasadami udzielania dofinansowania ze środków  WFOŚiGW w Gdańsk.

 

Ponadto dopuszcza się rozbieżności wynikające ze zmian wskaźników emisji opracowywanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) lub przyjęcia przez WFOŚiGW odmiennej metodologii wyliczania emisji zanieczyszczeń.