od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

FLOREK – wsparcie dla OSP (edycja 2023)

Dokumenty związane z wypłatą i rozliczeniem - edycja 2023

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza nabór wniosków „FLOREK – wsparcie dla OSP” (edycja 2023), w ramach wspólnej realizacji ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Celem naboru jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych (OSP) w sprzęt, wyposażenie oraz środki indywidualnej ochrony, niezbędne do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

Nabór wniosków trwa od daty jego ogłoszenia do  31 marca 2023 roku, z zastrzeżeniem pkt VI. 4, 5 i 6 regulaminu naboru.Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do 31.05.2023 r.Lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania zostanie opublikowana do 22.06.2023 r.

Wnioski o dofinansowanie według wzoru o symbolu W-OSP/2023 stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w wersji papierowej lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP. Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie Funduszu lub za pośrednictwem poczty pod adresem 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8.

UWAGA: Warunkiem uznania wniosku za złożony w terminie jest dostarczenie do Funduszu jego wersji papierowej do 31 marca 2023 roku. Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Funduszu lub datę stempla pocztowego, a w przypadku wniosków składanych za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, data wpływu.

W siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku  został uruchomiony punkt konsultacyjny dla Wnioskodawców naboru. W celu skorzystania z pomocy naszych specjalistów, należy przesłać na adres e-mail: florek@wfos.gdansk.pl wstępnie wypełniony wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej wraz ze skanem Rekomendacji właściwego Komendanta Powiatowej/Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Po zweryfikowaniu nadesłanych dokumentów, pracownik Funduszu skontaktuje się z Wnioskodawcą oraz  ustali termin spotkania w siedzibie Funduszu. Złożenie wniosku o dofinansowanie  w punkcie konsultacyjnym wymaga obecności prezesa (lub zastępcy prezesa OSP) oraz skarbnika OSP.

logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.