Fundusze europejskie

Rola Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wykorzystaniu środków unijnych jest dwojaka:

  • udziela wsparcia merytorycznego i finansowego podmiotom ubiegającym się o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020,
  • realizuje projekty dofinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

WFOŚ w Gdańsku informuje, że zgodnie z zapisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz Listą przedsięwzięć priorytetowych, środki statutowe będą przeznaczane przede wszystkim (w pierwszej kolejności) na dopełnienie dofinansowania projektów realizowanych w ramach PO IiŚ oraz RPO WP.