od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Fundusze europejskie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, jako beneficjent środków unijnych, w ramach Działania 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, realizował projekty, których celem było m.in. kształtowanie postaw prośrodowiskowych, rozwój oferty edukacji ekologicznej, a także ochrona bioróżnorodności Pomorza.

Poniżej lista projektów, w których realizację zaangażowany był Fundusz:

Projekty, w którym Fundusz był Partnerem Wiodącym:

1. ”Kampania informacyjno – edukacyjna na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza”.
W latach 2016 -2020 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku realizował projekt pn. „Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 Środowisko, Działanie 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej.
Kampania miała uświadamiać mieszkańcom województwa pomorskiego i turystom wspólną odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego. Miała wpłynąć na zmianę postaw społecznych. Realizowana była w telewizji, Internecie, lokalnych rozgłośniach radiowych, środkach komunikacji miejskiej, kinach, bibliotekach, świetlicach wiejskich. W kampanii poruszane były tematy efektywnego gospodarowania zasobami, gospodarki w obiegu zamkniętym, ochrony bioróżnorodności. W ramach projektu wykonana została interaktywna wystawa plenerowa, która prezentowana była w kilkunastu miejscowościach województwa pomorskiego. Podczas imprez plenerowych przeprowadzona była również edukacja bezpośrednia.
więcej informacji o kampanii

Projekty, w których Fundusz pełnił rolę Partnera Projektu:

2. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”
Beneficjent (Partner Wiodący) – Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Cel projektu: Ochrona siedlisk przyrodniczych i siedlisk ptaków przed niekontrolowanym ruchem turystycznym oraz działania edukacyjne z tym związane.
Strona Internetowa Beneficjenta

3. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”
Beneficjent (Partner Wiodący) – Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Cel projektu: Umożliwienie jak największej liczbie odbiorców dostępu do rzetelnej, aktualnej i popartej badaniami naukowymi wiedzy oraz efektywnych form edukacji ekologicznej.
Strona Internetowa Beneficjenta

4. „Ochrona przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Kępice”
Beneficjent (Partner Wiodący) – Gmina Kępice
Cel projektu: Ochrona środowiska naturalnego i przywrócenie różnorodności biologicznej poprzez ograniczenie rozprzestrzeniania się oraz zmniejszenie ilości barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Kępice.
Strona Internetowa Beneficjenta

5. „Edukacja dla Przyrody”
Beneficjent (Partner Wiodący) – Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
Cel projektu: Stworzenie warunków do rozwoju oferty edukacji ekologicznej na terenie województwa pomorskiego poprzez przebudowę, rozbudowę, budowę i wyposażenie 4 Centrów Edukacji Ekologicznej PZPK oraz organizację kampanii informacyjno-edukacyjnej podnoszącej świadomość na rzecz zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałaniu zmianom klimatu.
Strona Internetowa Beneficjenta

6. „Rewaloryzacja Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Wojanowie” Partnerem wiodącym jest Gmina Pruszcz Gdański”
Beneficjent (Partner Wiodący) – Gmina Pruszcz Gdański
Cel projektu: Rewitalizacja parku podworskiego w Wojanowie, obejmująca zabiegi pielęgnacyjne roślin, budowę ścieżek i tras widokowych, rekultywację zbiorników wodnych oraz działania edukacyjno-informacyjne.
Strona Internetowa Beneficjenta

7. „Stworzenie EkoParku Uniwersytetu Gdańskiego – ochrona gatunków zagrożonych i promocja różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację terenów podziałkowych znajdujących się na terenie miasta Gdańsk”
Beneficjent (Partner Wiodący) – Uniwersytet Gdański
Cel projektu: Zwiększenie poziomu zabezpieczenia zasobów przyrodniczych województwa, w tym zasobów lokalnych zagrożonych wyginięciem,  stworzenie miejsca edukacji i rekreacji dla studentów i mieszkańców województwa pomorskiego.
Strona Internetowa Beneficjenta

8. „Centrum edukacji ekologicznej – warsztaty praktycznej ekologii”
Beneficjent (Partner Wiodący) – Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
Cel projektu: Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa pomorskiego oraz włączenie ich w działania na rzecz środowiska przyrodniczego. Cel zostanie osiągnięty poprzez adaptację budynku gospodarczego i ogrodu do potrzeb edukacji ekologicznej oraz przeprowadzenie cyklu warsztatów.
Strona Internetowa Beneficjenta

9. „Rozbudowa ścieżki dydaktycznej Akwarium Gdyńskiego Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni”
Beneficjent (Partner Wiodący) – Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy
Cel projektu: Rozbudowa istniejącej ścieżki edukacyjnej o pomieszczenia przyziemia budynku, zakup wyposażenia, realizacja działań edukacyjnych.
Strona Internetowa Beneficjenta

Ponadto Fundusz zaangażowany jest także w realizację projektu „Rozbudowa ścieżki dydaktycznej Akwarium Gdyńskiego Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni”. Fundusz pełni rolę Partnera odpowiedzialnego za działania edukacyjne w projekcie.

Projekt „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”

Obecnie Fundusz, jako Partner Wiodący, we współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku, realizuje projekt „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”, dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Działania 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej.

Celem projektu jest realizacja działań ochronnych wynikających z planów ochrony i zadań ochronnych ustanowionych dla rezerwatów przyrody objętych projektem, a także działań z zakresu edukacji ekologicznej mających na celu wzrost akceptacji społecznej dla ochrony przyrody.

Wskaźniki produktu projektu to:

  1. Liczba wspartych form ochrony przyrody – 19 szt.
  2. Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno – edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną – 1 szt.

Wskaźniki rezultatu projektu to:

  1. Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony – 34,98 ha.
  2. Liczba osób uczestniczących w kampaniach informacyjno – edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną – 525 osób.

Wartość projektu – 2 708 323,41 zł

Wkład Funduszy Europejskich – 2 277 594,89 zł

ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Zapisz się na newsletter!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od promocja@wfos.gdansk.pl RODO

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.