Przejdź do treści
x

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Na mocy porozumienia o powierzeniu zadań POIiŚ 2014-2020 zawartym z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku uczestniczy we wdrażaniu programu w ramach realizacji II osi priorytetowej - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. 

Zadania powierzone wojewódzkim funduszom obejmują przygotowanie i prowadzenie warsztatów dla wnioskodawców, wsparcie przy tworzeniu wniosków o dofinansowanie oraz przeprowadzenie kontroli na miejscu realizacji projektów. Narodowy Fundusz jest instytucją wdrażającą, do rozdysponowania z unijnego budżetu jest 3,5 mld euro.