Przejdź do treści
x

Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Na podstawie art. 400h ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 672, z późn. zm.) Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ustala kryteria, które są stosowane przy ocenie i wyborze wniosków o udzielenie pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, z uwzględnieniem:

 1. Celów i zadań wynikających ze Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Perspektywa 2020, Programu Ochrony Środowiska Województwa  Pomorskiego, Planu Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego, Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa pomorskiego, Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz Strategii działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 roku.
 2. Zasięgu oddziaływania;
 3. Wpływu na stan środowiska w województwie;
 4. Zapewnienia jak największej absorpcji środków pomocowych z UE dla realizowanych przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska.

I. Kryterium Zgodności z polityką ochrony środowiska oraz programem ochrony środowiska

Realizowane zadania będą spójne z Planem działalności Funduszu i Listą zadań priorytetowych przyjętymi przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW w Gdańsku na kolejne lata W pierwszej kolejności wybierane będą zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane z udziałem środków UE  (PO IiŚ, RPO) oraz Funduszy Norweskich i EOG.

II. Kryterium celowości

Przez kryterium to należy rozumieć cele określone w art. 400a ust. 1 pkt 1 – 9a oraz 11 – 42 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz w innych ustawach. 

III. Kryterium Efektywności Ekologicznej

Dotyczy analizy i oceny wniosków w zakresie:

 1. Efektu ekologicznego w odniesieniu do wartości mierzalnych, w tym m.in.:
  • ilości usuniętych zanieczyszczeń,
  • ograniczenia emisji do atmosfery oraz zwiększenia nowo zainstalowanej mocy z odnawialnych źródeł energii,
  • ilości zagospodarowanych odpadów.
 2. Możliwości efektywnego osiągania docelowych standardów jakości środowiska lub istotnego obniżenia zanieczyszczeń środowiska poniżej obowiązujących wymagań;
 3. Stopnia powiązania projektu z innymi działaniami na rzecz ochrony środowiska, podejmowanymi w skali gminy, powiatu, województwa; 
 4. Uwzględnienia priorytetu dla działań zapobiegających i likwidujących zagrożenia u źródła ich powstawania;
 5. Zrównoważonego korzystania z zasobów oraz oszczędzania i odzysku energii, wody i surowców;
 6. Realizacji projektu na obszarach chronionych oraz w zlewniach bezpośrednich jezior;
 7. Oddziaływania na świadomość ekologiczną społeczeństwa oraz promocji proekologicznych postaw i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska.

IV. Kryterium Oceny Ekonomicznej

W analizie ekonomicznej będą wykorzystywane wskaźniki ekonomiczne i finansowe, obejmujące m.in.:

 1. Koszt zadania, w tym koszt jednostkowy uzyskania efektu ekologicznego;
 2. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia oraz okres jego realizacji;
 3. Zbilansowanie źródeł finansowania inwestycji (udział środków własnych, innych funduszy, w tym pomocy zagranicznej i innych, a w przypadku przedsiębiorców z uwzględnieniem dotychczas uzyskanej pomocy ze środków publicznych).

V. Kryterium uwarunkowań technicznych i jakościowych

Finansowane będą zadania uwzględniające w szczególności:

 1. Wdrażanie innowacyjnych technik i technologii;
 2. Służące zintegrowanemu podejściu do ograniczenia i likwidacji zanieczyszczeń i zagrożeń;
 3. Podnoszenie sprawności istniejących urządzeń ochrony środowiska;
 4. Efektywne energetycznie oraz promujące odnawialne źródła energii (OZE);
 5. Uwarunkowania przyrodnicze lub włączające w zakres realizowanego przedsięwzięcia działania na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej i informacji o zmniejszeniu negatywnego oddziaływania na środowisko;
 6. Realizowane przez podmioty posiadające w organizacji system zarządzania środowiskowego.

VI. Kryterium spełniania przez wnioskodawcę wymogów formalnych

Wynikają one z przepisów prawnych powszechnie obowiązujących, a także z "Zasad udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku" uchwalonych przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW w Gdańsku. Dotyczy to w szczególności:

 1. Kompletności wniosku;
 2. Posiadania wymaganych prawem pozwoleń.
 3. Złożenia wniosku w terminie

Szczegółowe wskaźniki oparte na powyższych kryteriach ustalane są przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

[aktualizacja 01.12.2016 r.]