Przejdź do treści
x

Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na rok 2020

Lista przedsięwzięć priorytetowych stanowi uszczegółowienie głównych kierunków działań wynikających  z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.), dokumentu Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz Strategii działania WFOŚiGW w Gdańsku na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 roku.

Projekty inwestycyjne i działania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w szczególności realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP), będą dofinansowane w pierwszej kolejności. Finansowane będą również zadania wpisujące się w realizację wspólnych Programów Priorytetowych z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej.

W szczególności ze środków WFOŚiGW w Gdańsku wspierane są innowacje z zakresu ochrony środowiska  i gospodarki wodnej, w tym poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii, rozwoju nowych technik i technologii służących między innymi racjonalnej gospodarce zasobami naturalnymi, zapobiegania powstawaniu lub ograniczenia emisji do środowiska. 

  

DZIAŁANIE I:  FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

PRIORYTET I - Adaptacja do zmian klimatu, ochrona wód i gospodarka wodna

W ramach tego priorytetu Fundusz będzie wspierał w szczególności następujące przedsięwzięcia:  

 • ograniczające dopływ zanieczyszczeń do wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego oraz do wód powierzchniowych w zlewniach rzek na terenie województwa pomorskiego,
 • dotyczące budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacyjnych,  w tym przede wszystkim realizację inwestycji wynikających z obowiązującej aktualizacji Krajowego

Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych i Masterplanu dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych,

 • dotyczące budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacji sanitarnej służące ograniczeniu presji na obszary cenne przyrodniczo, w tym parki narodowe i krajobrazowe oraz obszary Natura 2000, 
 • kompleksowo rozwiązujące problem gospodarki wodno-ściekowej na terenach o zabudowie rozproszonej, w tym lokalnych oczyszczalni ścieków oraz oczyszczalni przydomowych, 
 • związane z budową, rozbudową i modernizacją infrastruktury zagospodarowania osadów ściekowych,
 • polegające na ograniczeniu procesu degradacji jezior poprzez likwidację presji, szczególnie komunalnej  i rolniczej,
 • zapewniające dostęp do czystej wody poprzez ochronę wód w zlewniach rzek oraz na obszarach ochronnych zbiorników wód podziemnych i powierzchniowych stanowiących źródło wody dla potrzeb komunalnych, 
 • dotyczące budowy i modernizacji stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych na obszarach wiejskich pod warunkiem zapewnienia właściwej gospodarki ściekowej na terenie objętym projektem oraz działania służące ograniczeniu strat wody,
 • służące adaptacji do zmian klimatu,
 • wchodzące w skład kompleksowych rozwiązań mających na celu uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na obszarach zurbanizowanych polegające na zwiększeniu stopnia ich zagospodarowania  w miejscu ich powstawania,
 • dotyczące rozwoju i utrzymania monitoringu w ochronie powietrza i gospodarce wodnej,
 • działania mające na celu przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, zapobieganie zagrożeniom środowiska, w tym poważnym awariom i likwidację ich skutków,
 • dotyczące przeprowadzania i wdrażania audytów mających na celu poprawę funkcjonowania instalacji gospodarki wodno-ściekowej oraz zwiększenie ich efektywności energetycznej,
 • przedsięwzięcia związane z wdrożeniem programu działań polegających na zmniejszeniu i zapobieganiu zanieczyszczeniom wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, o którym mowa w art. 104 Prawa Wodnego.

 

PRIORYTET II – Ochrona atmosfery i ochrona przed hałasem

W ramach tego priorytetu Fundusz będzie wspierał w szczególności następujące przedsięwzięcia: 

 • prowadzące do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz ograniczenia bądź uniknięcia emisji gazów oraz pyłów, w tym realizacja zadań wynikających z programów ochrony powietrza oraz planów gospodarki niskoemisyjnej,
 • mające na celu ograniczenie zużycia energii w budownictwie, w tym wprowadzenia zarządzania energią  w budynkach użyteczności publicznej i instalacjach związanych z gospodarką komunalną,
 • dotyczące budowy, rozbudowy i modernizacji instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym modernizację małych elektrowni wodnych oraz budowę lub modernizację źródeł wysokosprawnej kogeneracji, 
 • prowadzące do zwiększania udziału energii pochodzącej z mikroźródeł rozproszonych i przesyłanej  do sieci,
 • mające na celu rozwój i kompleksową modernizację systemów zaopatrzenia w ciepło (dotyczące zarówno wytwarzania jak i dystrybucji ciepła),
 • polegające na budowie mikrobiogazowni rolniczych oraz instalacji wykorzystujących biogaz pozyskiwany z instalacji odgazowywania składowisk oraz komór fermentacyjnych oczyszczalni ścieków,
 • mające na celu rozwój ekologicznych form transportu,
 • dotyczące wdrażania „czystych technologii” w przemyśle i sektorze publicznym, w szczególności wykorzystujących odnawialne lub alternatywne źródła energii oraz prowadzących do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń,
 • mające na celu wzrost lokalnego bezpieczeństwa dostaw energii, w tym uwzględniające inicjatywy klastrowe oraz związane z powstawaniem klastrów energii,  
 • mające na celu ograniczenie uciążliwości hałasu.

 

PRIORYTET III - Gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi

 W ramach tego priorytetu Fundusz będzie wspierał w szczególności następujące przedsięwzięcia: 

 • w zakresie infrastruktury dotyczącej odpadów komunalnych, które ujęte są w planie inwestycyjnym stanowiącym załącznik do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w tym dostosowania obiektów/instalacji do wymogów w obszarze gospodarki odpadami i zwiększenia efektywności ich funkcjonowania,
 • prowadzące do zapobiegania powstawaniu odpadów oraz mające na celu przygotowanie produktów  do ponownego użycia, w tym rozwój sieci napraw zepsutego i wymiany niepotrzebnego sprzętu domowego, w szczególności w ramach punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK),
 • dotyczące zmian technologicznych, które prowadzą do zapobiegania powstawaniu odpadów oraz zapewniające ich wykorzystanie w procesach produkcji,
 • mające na celu zwiększenie udziału odzysku lub recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów, w tym odzysk energii z odpadów,
 • dotyczące wdrażania i rozbudowy efektywnych systemów selektywnego zbierania odpadów,  w szczególności punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) oraz dostosowanie systemów selektywnego zbierania odpadów w gminach do wymagań prawnych oraz technologicznych  i organizacyjnych RIPOK, 
 • prowadzące do rozwoju selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych oraz  z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych,
 • dotyczące wdrażania technologii mających na celu przetwarzanie odpadów ulegających biodegradacji,  w tym rozwój systemów selektywnego zbierania tych odpadów,
 • dotyczące usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w szczególności realizacja zadań wpisujących się w programy usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,  
 • dotyczące rekultywacji składowisk odpadów oraz likwidacji „dzikich wysypisk”, w szczególności na obszarach leśnych i cennych przyrodniczo, 
 • dotyczące rekultywacji/remediacji terenów zdegradowanych, w tym poprzemysłowych, 
 • działania mające na celu przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, zapobieganie zagrożeniom środowiska, w tym poważnym awariom i likwidację ich skutków.

 

PRIORYTET IV - Ochrona różnorodności biologicznej, informacja i edukacja ekologiczna

W ramach tego priorytetu Fundusz będzie wspierał w szczególności następujące przedsięwzięcia:  

w zakresie ochrony różnorodności biologicznej:

 • działania mające na celu zapewnienie właściwego stanu ochrony gatunków i siedlisk chronionych, 
 • eliminacja inwazyjnych gatunków obcych,
 • przygotowanie dokumentacji planów ochrony rezerwatów przyrody, 
 • czynna ochrona rezerwatów przyrody, zgodna z zapisem planu ochrony lub planu zadań ochronnych,
 • rewitalizacja starych drzew i alei, nasadzenia nowych alei z rodzimych gatunków drzew miododajnych  i owocodajnych,
 • wsparcie działań mających na celu adaptację do zmian klimatu, m.in. naturalnej retencji wód opadowych i spowolnienia ich spływu oraz zwiększenie absorbcji CO₂,
 • wsparcie finansowe projektów z zakresu ochrony bioróżnorodności realizowanych ze środków UE i EOG  i innych źródeł,
 • wspieranie monitoringu przyrodniczego. 

w zakresie informacji i edukacji ekologicznej: • wsparcie regionalnych działań w zakresie dostępu do informacji o stanie środowiska oraz promocja postaw i zachowań prośrodowiskowych,

 • wparcie działalności edukacyjnej prowadzonej przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych oraz regionalne ośrodki edukacji ekologicznej,
 • ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo,
 • wsparcie finansowe projektów z zakresu edukacji ekologicznej realizowanych ze środków UE i EOG 

i innych źródeł.

  

DZIAŁANIE II: TWORZENIE WARUNKÓW DO WDRAŻANIA FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

 W ramach działania przewidywany jest udział Funduszu w szczególności w następujących przedsięwzięciach:

 • wsparcie i rozwój projektu Doradztwa Energetycznego w ramach zadania pn.: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”,
 • prowadzenie działań edukacyjnych oraz informacyjno – promocyjnych celem kształtowania właściwych postaw prośrodowiskowych oraz prezentacja możliwości finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • doradztwo środowiskowe dla samorządów lokalnych, organizacji branżowych, ośrodków naukowych, przedsiębiorców oraz odbiorców indywidualnych, 
 • wdrażanie projektów, które stwarzają warunki do wymiany informacji, dzielenia się wiedzą lub prowadzą do realizacji celów środowiskowych, w tym w szczególności realizacja projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach naboru wniosków dla Działania 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej RPO WP 2014-2020 (konkurs nr RPPM.11.04.00 – IZ-01-22 – 001/15).