Gospodarka odpadami w gminie Lipusz

Data publikacji:  19-06-2017

Na terenie gminy Lipusz zakończyła się realizacja projektu polegającego na budowie i wyposażeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielił pożyczki na realizację tego zadania. 

PSZOK powstał przy ul. Majkowskiego w Lipuszu. Wyposażony został w nowe pojemniki do gromadzenia odpadów. Zamontowane zostały zbiorniki na odpady wielomateriałowe, makulaturę, zużyte baterie, akumulatory, przeterminowane leki, chemikalia, odpady zielone, popioły z gospodarstw domowych, odpady wielkogabarytowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, zmieszane odpady z budowy i remontów, zużyte opony, opakowania ze szkła i metalu.

Wybudowana została specjalna wiata. Zabezpiecza ona odpady znajdujące się w kontenerach przed  opadami atmosferycznymi. Teren został utwardzony kostką betonową, ogrodzony, wybudowano  oświetlenie.

Mieszkańcy, którzy zadeklarowali chęć segregacji otrzymali kosze do selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji (200 sztuk) oraz kompostowniki (300 sztuk).

Przeprowadzone zostały warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w zakresie selekcji odpadów oraz kompostowania odpadów ulegających biodegradacji.

W wyniku realizacji zadania, w pierwszym roku działalności zakładu oraz użytkowania przez mieszkańców pojemników na odpady biodegradowalne zebranych zostało 147 ton odpadów, z których 45 ton zostało przekazanych do recyklingu i odzysku. Liczba ta z każdym rokiem będzie rosnąć.

Osiągnięty został efekt ekologiczny polegający na zwiększeniu ilości odebranych odpadów o 57 ton, o ponad 4 tony w porównaniu z rokiem poprzedzającym realizację inwestycji zwiększyła się ilość odpadów przekazanych do odzysku.

Dzięki wyposażeniu gospodarstw domowych w pojemniki i kompostowniki, zostało odebranych 48 ton odpadów ulegających biodegradacji, co znacznie przyczyniło się do zmniejszenia ilości odpadów zmieszanych. Tym samym zmniejszyły się koszty związane z odbiorem odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sierzno. 

Koszt całkowity przedsięwzięcia to prawie 239 000 zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wyniosła 190 000 zł. 

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych; plac budowy, teren rozkopany, na środku koparka Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lipuszu; na terenie ogrodzonego placu znajdują się pojemniki do gromadzenia odpadów Nowe pojemniki w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych; sześć różnokolorowych pojemników na środku ogrodzonego placu