Przejdź do treści
x

System wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

Obrazy projektu
Panele fotowoltaiczne i wiatraki na tle błękitnego nieba
Informacje podstawowe dot. projektu

Baner

Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, zgodnie z osią priorytetową I, Poddziałanie 1.3.3 „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”.

Umowa na realizację ww. projektu została podpisania dnia 03.03.2016 r. przez Ministra Energii oraz Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość projektu wynosi 128 974 901,28 zł, w tym wkład Unii Europejskiej w wysokości 128 974 901,28 zł.

Body
 
Efektywność energetyczna to nasz priorytet.

 

Doradztwo EnergetyczneW dniu 28.04.2016 r. zawarta została Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej  oraz OZE” pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Partner Wiodący), a 14 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, jako Partnerami. Wartość Projektu dla WFOŚiGW w Gdańsku wynosi 6 970 312,70 zł i w 100% jest refundowana z Funduszy Europejskich. Projekt realizowany będzie do 31.12.2023 r.

W ramach projektu WFOŚiGW w Gdańsku oferuje bezpłatną pomoc w zakresie doradztwa energetycznego.

Cele projektu:

 • Wzrost świadomości w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej,
 • Wsparcie gmin w przygotowaniu oraz wdrażaniu planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) oraz planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP),
 • Wsparcie w przygotowaniu oraz wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej (EE) i odnawialnych źródeł energii (OZE).

 Z oferowanej pomocy mogą skorzystać:

 • Przedsiębiorstwa,
 • Podmioty będące dostawcami usług energetycznych,
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • Miasta oraz gminy,
 • Państwowe jednostki budżetowe  (np.: urzędy statystyczne, sądy, szkoły),
 • Szkolnictwo wyższe,
 • Organy władzy publicznej (np. ministerstwa),
 • Przedstawiciele poszczególnych grup społecznych,
 • Inni odbiorcy.

Zakres usług:

 • Doradztwo związane z przygotowaniem inwestycji z zakresu efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii,
 • Wsparcie w weryfikacji audytów energetycznych,
 • Wsparcie dotyczące wdrażania innowacyjnych i efektywnych kosztowo rozwiązań,
 • Wskazanie możliwych dostępnych na rynku źródeł finansowania inwestycji sektora energetyki oraz udzielanie informacji o wymogach niezbędnych do uzyskania tych środków,
 • Wspieranie gmin oraz współpraca z Biurem Porozumienia Burmistrzów podczas przygotowania, weryfikacji, wdrażania PGN/SEAP,
 • Przeprowadzanie szkoleń oraz działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie energetyki.

 Planowane efekty:

 • Liczba udzielonych konsultacji – 3430 szt.
 • Liczba Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) objętych wsparciem doradczym – 91 szt.
 • Liczba inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii objętych wsparciem doradczym – 50 szt.

W WFOŚiGW w Gdańsku pracuje zespół 6 doradców.

Dane kontaktowe:

(W ramach konsultacji zaleca się wcześniejszy kontakt drogą elektroniczną)

  Piotr Kumpiecki, Doradca Energetyczny

  Marcin Gregorowicz, Doradca Energetyczny

Michał Leszczyński, Doradca Energetyczny

Paweł Detmer, Doradca Energetyczny

Monika Porazik, Doradca Energetyczny

Malwina Śnieg, Doradca Energetyczny

Współpraca WFOŚiGW w Gdańsku z samorządami w zakresie efektywności energetycznej

WOŚiGW w Gdańsku – Centrum Kompetencji w zakresie środowiska i energii.

Dodatkowe informacje:

Więcej informacji na temat Projektu Doradztwa Energetycznego można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zgłaszanie nieprawidłowości i nadużyć:

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, Ministerstwo Rozwoju, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

 • etyczny,
 • jawny,
 • przejrzysty.

Wychodząc naprzeciw ww. oczekiwaniom stworzono proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

lub

Co należy zgłaszać:

 • Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady, jakimi IZ kieruje się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń:

 1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
 2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.     

W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.