Przejdź do treści
x

Nabór wniosków

I Etap - kwalifikacja wniosków

Nabór ogólny prowadzony jest zgodnie z Zasadami udzielania dofinansowania z uwzględnieniem listy priorytetów na dany rok.

Załącznik Rozmiar
Wniosek-w/2021-maj-formularz obowiązujący w przypadku ubiegania się o dofinansowanie zadania (opublikowano 28.05.2021) - PDF 256.26 KB
Wniosek-w/2021-maj-formularz obowiązujący w przypadku ubiegania się o dofinansowanie zadania (opublikowano 28.05.2021) - DOC 235.5 KB
A. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA (zamieszczono 12.06.2017 r.) 32 KB
C. PLANOWANY EFEKT EKOLOGICZNY - Adaptacja do zmian klimatu, ochrona wód i gospodarka wodna (zamieszczono 08.04.2021) 154.5 KB
C1. Definicje, wskazówki, przykłady dotyczące efektu ekologicznego pkt. C (zamieszczono: 02.04.2015 r.) 58.5 KB
C2. PLANOWANY EFEKT EKOLOGICZNY - mapa głównych jednostek hydrograficznych (zamieszczono 08.02.2013 r.) 21.39 MB
D. PLANOWANY EFEKT EKOLOGICZNY - Transformacja energetyczna i ochrona powietrza (zamieszczono 08.04.2021) 110.5 KB
E. PLANOWANY EFEKT EKOLOGICZNY - Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi (zamieszczono 14.12.2017 r.) 90.5 KB
F. MONTAŻ FINANSOWY PLANOWANEGO ZADANIA (opublikowano 22.06.2021) 46.5 KB
G. PP.I Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 77.45 KB
H – PP.II Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 85.57 KB
I. DOTACJA - przykładowy harmonogram rzeczowo-finansowy (zamieszczono: 17.11.2011 r.) 22 KB
J. POŻYCZKA - przykładowy harmonogram rzeczowo-finansowy (zamieszczono: 07.05.2018 r.) 26.5 KB
K. POŻYCZKO-DOTACJA - przykładowy harmonogram rzeczowow-finansowy (zamieszczono: 4.04.2014 r.) 13.21 KB

II Etap - realizacja zadania

 • W przypadku pozytywnej kwalifikacji zadania Wnioskodawca zobowiązany jest w terminie wskazanym w piśmie informującym o kwalifikacji zadania potwierdzić gotowość do skorzystania z przynanego dofinansownia.
 • Po potwierdzeniu gotowości do skorzystania z udzielonego wsparcia, należy w uzgodnieniu ze wskazanym dla danego wniosku pracownikiem monitorującym uzupełnić wymagane dokumenty, na których podstawie sporządzona zostanie umowa cywilnoprawna określająca warunki realizacji zadania.
 • Wypłata środków w ramach zawartej umowy następuje na pisemne wystąpienie Beneficjenta złożone na formularzach zmieszczonych poniżej (proszę wybrać odpowiedni formularz, odpowiadający rodzajowi zawartej umowy).

PAŃSTWOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Informacja o naborze wniosków państwowych jednostek budżetowych na 2022 rok

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków państwowych jednostek budżetowych o przekazanie środków za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na obszarze województwa pomorskiego w roku 2022. Wniosek należy złożyć do 31 marca 2021 roku. Wzory wniosku o symbolu w/2019-maj i załączników należy pobrać ze strony internetowej Funduszu w zakładce Fundusze krajowe > Nabór ogólny.

Wnioski przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie Funduszu lub za pośrednictwem poczty pod adresem: ul. Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk. Za termin złożenia wniosku w wersji papierowej uznaje się datę wpływu wniosku do Funduszu. Dopuszcza się również złożenie wniosku na skrzynkę podawczą Funduszu na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) po opatrzeniu wymaganych dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. W tej sytuacji o zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wysłania wniosku na skrzynkę podawczą Funduszu, o której mowa powyżej.

Udzielanie dofinansowania państwowym jednostkom budżetowym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na obszarze województwa pomorskiego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku następuje zgodnie z:

 • ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.),
 • przepisami wykonawczymi do ww. ustawy, w szczególności przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 roku w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1479 ze zm.).

 


Dokumenty do pobrania dotyczące zawartych umów na dofinansowanie zadań realizowanych przez:
 

 1. państwowe jednostki budżetowe, dla których dysponentem części budżetowej jest Minister Klimatu i Środowiska:
 2. państwowe jednostki budżetowe, dla których dysponentem części budżetowej jest organ inny niż Minister Klimatu i Środowiska:

 
Wnioski o uruchomienie środków z rezerwy celowej winny być składane przez państwowe jednostki budżetowe do WFOŚiGW w Gdańsku minimum 60 dni przed planowanym terminem płatności.
 
Ostateczny termin składania przez Fundusze do Ministra Klimatu i Środowiska wszystkich dokumentów upływa odpowiednio:

 

 1. wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej, a także wniosków o korektę wcześniej wydanych decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (dot. zmiany kwoty, jak również klasyfikacji wydatków):
  • dla zadań, które nie posiadają zapewnienia dofinansowania – 16 listopada danego roku budżetowego,
  • dla zadań, które posiadają decyzję Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o zapewnieniu dofinansowania z budżetu państwa – 5 listopada danego roku budżetowego,
 2. wniosków o zapewnienie finansowania/dofinansowania zadań z rezerwy celowej oraz wniosków o korektę decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o zapewnieniu finansowania/dofinansowania zadań – 1 grudnia danego roku budżetowego. Termin ten nie dotyczy zadań, które będą realizowane od roku następującego po danym roku budżetowym.