Przejdź do treści
x

II Etap - realizacja zadania

  • W przypadku pozytywnej kwalifikacji zadania Wnioskodawca zobowiązany jest w terminie wskazanym w piśmie informującym o kwalifikacji zadania potwierdzić gotowość do skorzystania z przynanego dofinansownia.
  • Po potwierdzeniu gotowości do skorzystania z udzielonego wsparcia, należy w uzgodnieniu ze wskazanym dla danego wniosku pracownikiem monitorującym uzupełnić wymagane dokumenty, na których podstawie sporządzona zostanie umowa cywilnoprawna określająca warunki realizacji zadania.
  • Wypłata środków w ramach zawartej umowy następuje na pisemne wystąpienie Beneficjenta złożone na formularzach zmieszczonych poniżej (proszę wybrać odpowiedni formularz, odpowiadający rodzajowi zawartej umowy).