Przejdź do treści
x

Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017)

Informacja o rozstrzygnięciu

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że rozstrzygnięty został konkurs pod nazwą: „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2017). Wykaz Wnioskodawców, którym przyznano dofinansowanie znajduje się poniżej.

Zaktualizowano:  13-07-2017

UWAGA - termin rozstrzygnięcia konkursu wydłużony !!!

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że termin rozstrzygnięcia konkursu pn. Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017), pierwotnie planowany na 23 czerwca 2017r., został   w y d ł u ż o n y.  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2017r.

Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż w terminie 2 tygodni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia związane jest z dużym zainteresowaniem Konkursem w roku bieżącym. Złożone wnioski konkursowe opiewają na kwotę kilkakrotnie przewyższającą kwoty wnioskowane w edycjach Konkursu przeprowadzanych w latach ubiegłych. Zatem Fundusz musi zabezpieczyć większe środki na ich zrealizowanie, co wymaga podjęcia stosownych uchwał przez Radę Nadzorczą.

Aktualnie Fundusz znajduje się w trakcie zmian organizacyjnych wynikających ze zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska, wygasły mandaty członków dotychczasowej Rady Nadzorczej a nowa Rada nie została jeszcze powołana.

Zaktualizowano:  23-06-2017

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza kolejną edycję konkursu pod nazwą: „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2017)

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres funduszu w formie pisemnego wniosku według wzoru o symbolu w-CzP/2017 wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.

  • Wnioski należy składać w terminie do 19 maja 2017r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 23 czerwca 2017r.
  • Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 30 czerwca 2017r.

Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu. Data stempla pocztowego może decydować o zachowaniu terminu pod warunkiem jednoczesnego przekazania w terminie wniosku za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.

Zaktualizowano:  09-01-2017