Przejdź do treści
x

FLORIAN – wsparcie dla OSP

Informacja o rozstrzygnięciu

Rozstrzygnięty został nabór wniosków „FLORIAN – wsparcie dla OSP" na zakup sprzętu ratowniczego w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych”.


Nabór wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza nabór wniosków „FLORIAN – wsparcie dla OSP” na zakup sprzętu ratowniczego w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych”.

Nabór skierowany jest do podmiotów (z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych) z terenu województwa pomorskiego, znajdujących się na liście sporządzonej w ramach Porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska z dnia 30.10.2015 r., zawartego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Ochrony Środowiska.

Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia udzielana ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Gdańsku. Zgłoszenie konkursowe należy dostarczyć do 31 sierpnia 2021 r.

Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 2.140.000,00 zł, w tym:

NFOŚiGW – 1.640.000,00 zł

WFOŚiGW – 500.000,00 zł.

Zgłoszenia konkursowe należy składać w formie pisemnego wniosku o dofinansowanie według wzoru o symbolu w/2021-maj wraz z wymaganymi załącznikami. Formularze wniosku i załączników należy pobrać ze strony internetowej Funduszu, z zakładki Fundusze krajowe: Nabór ogólny.

Planowany efekt rzeczowy i ekologiczny należy przedstawić w postaci wypełnionego załącznika o wzorze EE-FLORIAN/2021

Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie Funduszu za pośrednictwem poczty pod adresem 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8. Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Funduszu. Data stempla pocztowego może decydować o zachowaniu terminu pod warunkiem jednoczesnego przekazania w terminie wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: fundusz@wfos.gdansk.pl.

Opublikowano 20.07.2021