Przejdź do treści
x

Konkurs na cykl audycji lub artykułów realizowanych w ramach Międzynarodowego Roku Zrównoważonej Turystyki na Rzecz Rozwoju 2017

Informacja o rozstrzygnięciu

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że rozstrzygnięty został Konkurs na cykl audycji lub artykułów realizowanych w ramach Międzynarodowego Roku Zrównoważonej Turystyki na Rzecz Rozwoju 2017. Wykaz Wnioskodawców, którym przyznano dofinansowanie znajduje się poniżej.

Zaktualizowano:  22-03-2017

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza Konkurs na cykl audycji lub artykułów realizowanych w ramach Międzynarodowego Roku Zrównoważonej Turystyki na Rzecz Rozwoju 2017.

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres Funduszu w formie pisemnego wniosku według wzoru o symbolu w/2017 wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku. Wniosek i załączniki dostępne są w Zakładce Strona główna>Fundusze Krajowe>Nabór ogólny.

  • Wnioski należy składać w terminie do 28 lutego 2017 r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 15 marca 2017 r.
  • Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 31 marca 2017 r.

Bliższe informacje na temat Konkursu znajdują się w Regulaminie.

Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu. Data stempla pocztowego może decydować o zachowaniu terminu pod warunkiem jednoczesnego przekazania w terminie wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Turystyki na Rzecz Rozwoju 2017 proklamowany został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja A/RES/70/193) w celu podniesienia świadomości publicznej na temat roli zrównoważonej turystyki w rozwoju społeczeństw. Jednym z pięciu kluczowych obszarów ideowych w realizacji wydarzenia stało się efektywne wykorzystanie zasobów, ochrona środowiska i problem zmian klimatycznych. Wpływ turystyki na środowisko jest istotny i może mieć także pozytywny wydźwięk, uwidaczniając się np. w zmniejszonej emisji dwutlenku węgla albo oszczędności wykorzystywanych zasobów, takich jak woda czy energia. Świadome wybory konsumenckie, jakie każdy z nas podejmuje podróżując, mogą mieć istotny wpływ na zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, promowanie bioróżnorodności i ochrony środowiska.  Zagadnienie postępującego wzrostu ruchu turystycznego i związanych z nim korzyści oraz zagrożeń dla środowiska, stały się podstawą dla ogłaszanego konkursu, a zasady turystyki zrównoważonej, służącej wspieraniu ochrony bioróżnorodności, pozytywnie wpływającej na środowisko i klimat będą dzięki niemu upowszechniane poprzez kształtowanie postaw mieszkańców województwa pomorskiego, przedsiębiorców z branży turystycznej i turystów.

Więcej informacji na temat koncepcji i tematyki Międzynarodowego Roku Zrównoważonej Turystyki na Rzecz Rozwoju 2017: http://www.tourism4development2017.org/