Przejdź do treści
x

Konkurs na zadania realizowane przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w roku 2019

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza Konkurs na zadania realizowane przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w roku 2019.

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres Funduszu w formie pisemnego wniosku według wzoru o symbolu w-2019/maj wraz z  załącznikami wymienionymi we wniosku. Wzór wniosku i załączników są do pobrania ze strony internetowej Funduszu w zakładce Fundusze krajowe: Nabór ogólny.

Wnioski należy składać w terminie do 24.06.2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 15.07.2019 r.

Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 19.07.2019 r.

Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie Funduszu lub za pośrednictwem poczty pod adresem 80-861 Gdańsk,ul. Rybaki Górne 8.

Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu. Data stempla pocztowego może decydować o zachowaniu terminu pod warunkiem jednoczesnego przekazania w terminie wniosku za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.

 

Informacja o rozstrzygnięciu

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że rozstrzygnięty został Konkurs na zadania realizowane przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w roku 2019.

Wykaz zadań, którym przyznano dofinansowanie znajduje się poniżej.