Przejdź do treści
x

Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej województwa pomorskiego (edycja 2021)

Informacja o rozstrzygnięciu

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że rozstrzygnięty został konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej województwa pomorskiego (edycja 2021).

Wyniki konkursu (lista wniosków dopuszczonych do oceny merytorycznej) wraz z punktacją wynikającą z oceny merytorycznej komisji kwalifikacyjnej i wysokością przyznanego dofinansowania znajdują się poniżej.

Całkowita alokacja: 513 050 zł, w tym 512 000 zł w formie dotacji, 1050 zł w formie pożyczki. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania (wnioski dopuszczone do oceny merytorycznej): 1 650 375 zł – dotacja, 1050 zł – pożyczka.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 120.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza „Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej  województwa pomorskiego (edycja 2021)”.

 

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres Funduszu w formie pisemnego wniosku o symbolu w/2019-maj wraz z wymienionymi we wzorze wniosku załącznikami. Formularz wniosku do pobrania w zakładce Fundusze Krajowe> Nabór ogólny.

 

• Wnioski należy składać w terminie do 30.11.2020

• Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 31.03.2021

• Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 15.04.2021

 

Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie Funduszu (ul. Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk) lub za pośrednictwem poczty. Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu. Data stempla pocztowego może decydować o zachowaniu terminu, pod warunkiem jednoczesnego przekazania wniosku w terminie wskazanym w ogłoszeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej.