Przejdź do treści
x

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza nabór ciągły wniosków na zakup sprzętu ratowniczego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”. Nabór skierowany jest do podmiotów (z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych) z terenu województwa pomorskiego, znajdujących się na liście, o której mowa w Porozumieniu w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska z dnia 30.10.2015 r., zawartego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Ochrony Środowiska.

Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Zgłoszenie konkursowe należy dostarczyć w terminie od 13 maja 2019 r. do 15 czerwca 2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 5.083.250,00 zł, w tym:

NFOŚiGW – 4.583.250,00 zł

WFOŚiGW – 500.000,00 zł.

Zgłoszenia konkursowe należy składać w formie pisemnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami według wzoru o symbolu w/2018-kwiecień. Wzór wniosku i załączników są do pobrania ze strony internetowej Funduszu w zakładce Fundusze krajowe: Nabór ogólny.

Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie Funduszu lub za pośrednictwem poczty pod adresem 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8. Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Funduszu. Data stempla pocztowego może decydować o zachowaniu terminu pod warunkiem jednoczesnego przekazania w terminie wniosku za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.

 

Informacja o rozstrzygnięciu

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że rozstrzygnięty został konkurs p.n. "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych".

Wykaz zadań, którym przyznano dofinansowanie znajduje się poniżej.