Przejdź do treści
x

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

WFOŚiGW w Gdańsku prowadzi w trybie ciągłym nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

Celem programu jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych. Obecnie trwa nabór na lata 2020-2022, w którym okres kwalifikowalności kosztów zamyka się z dniem 31.12.2022 r. Wnioski przyjmowane są przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze na terenie woj. pomorskiego (dane adresowe u dołu strony).

 

O dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup:

•           wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122);

•           środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów

- mogą ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa pomorskiego, o pH <= 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha.

 

Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania. Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej może zostać  udzielone nie częściej niż raz na cztery lata.

Wnioski wraz z wymaganymi  załącznikami  tj.:

1.         Kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem opinii OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO;

2.         Fakturą (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące;

3.         Wypełnionymi formularzami dotyczącymi pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;

4.         Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przez OSChR

5.         Oświadczeniem o uzyskanym dofinansowaniu w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

należy składać do najbliższej Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gdańsku, Koszalinie lub Bydgoszczy.

Dofinansowaniem zostaną objęte wnioski przyjęte przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą.
Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.06.2019 r. do 31.12.2022 r.

Wnioski przyjmowane są przez właściwe OSCHR do wyczerpania alokacji środków. W przypadku wyczerpania środków, decyduje data wpływu wniosku do właściwej Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. 

 

Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Gdańsku
ul. Na Stoku 48
80-874 Gdańsk
http://oschrgdansk.pl/

Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 6
85-090 Bydgoszcz
http://oschr-bydgoszcz.pl/

Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Koszalinie
ul. Partyzantów 7-9
75-411 Koszalin
https://www.oschr-koszalin.pl/